EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

A B D E F G H I K M N R S T U X

Mérésügyi adatok

AdóállomásAdóberendezéssel és antennával felszerelt, modulált rádiófrekvenciás jeleket sugárzó állomás.
ADSLAz xDSL technológián keresztül megvalósuló szélessávú Internet hozzáférési lehetőség. A kábeltelevíziós hálózat, illetve a távbeszélő hálózat meghatározott fejlesztésével biztosított Internet szolgáltatás, Magyarországon ismert és elterjedt formája az ADSL szolgáltatás.
ANFT (Azonosítók Nemzeti Felosztási Terve)Az azonosítók összességének az egyes tevékenységek és szolgáltatások közötti felosztását, az azonosítók típusát, felépítését és terjedelmét tartalmazó dokumentum.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 4. § (1) g)
Átjátszó adóOlyan kiegészítő adó, amely elsősorban a főadó által besugárzott területen belül úgynevezett árnyékos - tereptakarásban lévő - helyek vételjavítására szolgál. Modulációt a főadótól (anyaadótól) közvetlen vétel útján kapja, a jelet felerősítve egy másik csatornán sugározza ki.
AzonosítóAz elektronikus hírközlő hálózat működéséhez, az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásához, illetőleg az elektronikus hírközlő hálózatok és szolgáltatások együttműködéséhez szükséges, az információ, illetőleg a jelzés célba juttatására szolgáló, annak címzettjét egyértelműen meghatározó betűkből, számokból, illetve jelekből álló karaktersorozat.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
BázisállomásRádióhullámok kisugárzása és vétele útján kapcsolatot biztosít a mobil végberendezés és a mozgószolgálati kapcsolóközpont között (vagy az ahhoz csatlakozó állandóhelyű vezetékes vagy vezetéknélküli összeköttetés között). A bázisállomás ezt a kapcsolatot az ellátási területén tartózkodó mobil állomások részére képes biztosítani.
Berendezés osztály"berendezéscsoport": olyan készüléktípusok meghatározása, amelyeket ezen irányelv értelmében hasonlónak kell tekinteni, és azok az interfészek, amelyekhez a készüléket tervezték. Egy készülék egynél több berendezéscsoportba is tartozhat.

Forrás: 1999/5/EK Irányelv.
DekóderKódolt jelnek tipikus végberendezés bemeneti jeleként alkalmas formára való átalakítására szolgáló eszköz (pl. digitális TV dekóder, más néven set-top box).

Forrás: Saját, az angol definíció alapján
Digitális előfizetői vonal (xDSL)Hozzáférési technológia, amelyik a meglévő, az eredetileg a hagyományos telefonszolgáltatás számára lefektetett rézérpáras infrastruktúrát használja. Telepíthető a telefonközponttól, a fogyasztói telephely közelében, vagy az épületben elhelyezett, optikai szállal táplált elosztó szekrényből. A DSL előfizetői vonalon a nagysebességű átvitel közben is lehetséges a telefonbeszélgetés. Aszimmetrikus, vagy szimmetrikus átvitelt támogat kétirányú nettó 200 Mbit/sec átviteli sebességekig sodrott érpáron 30MHz sávszélesség felhasználásával. Többféle technológia áll rendelkezésre, amellyel az xDSL technológia változatait jelölik. (például ADSL jelöli az aszimmetrikus DSL rendszereket, HDSL jelöli a nagy bitsebességű rendszereket és VDSL jelöli az igen nagy sebességű rendszereket).

Forrás: ITU
Digitális műsorszórásOlyan televíziós vagy hang műsorszórási technika, amelynek során a jeleket nem analóg, hanem bináris formátumban sugározzák. Ezáltal több információ mehet át ugyanazon sávszélességben, és így pl. egy TV csatornán több műsor kisugározható, illetve magasabb képfelbontás vagy interaktív szolgáltatások válnak lehetővé.
DSLAM(Digital subscriber line access multiplexer) általában telefonközpontokban telepített hálózati eszköz, amely több digitális előfizetői vonal (xDSL) jeleit multiplexálja és az egyesített jeleket nagysebességű gerinchálózathoz (ATM, Frame Relay, IP, vagy Ethernet hálózatokhoz, vagy azok kombinációjához) csatlakoztatja. A DSLAM lehetővé teszi a telefon szolgáltató számára, hogy a felhasználónak a leggyorsabb telefonvonali technológiát (xDSL) kínálja a leggyorsabb gerinchálózati technológiával együtt.

Forrás: Saját US FCC alapján
DVB-CDigitális kábeles műsorterjesztés összefoglaló neve (Digital Video Broadcasting – Cable).
DVB-H - Kézikészülékhez kapcsolódó digitális műsorszórásKézikészülékhez kifejlesztett, mobil vételre tervezett földfelszíni digitális műsorszó rendszer, melynek műszaki leírását az MSZ EN 302304 szabvány tartalmazza
DVB-T - Földfelszíni digitális televízió műsorszórásFöldfelszíni digitális televízió-műsorszóró rendszer, melynél a kép és hang tömörítésére az MPEG tömörítési algoritmust használják,műszaki leírását az MSZ EN 300744 szabvány tartalmazza
Egészségügyi határértékA vizsgálati frekvenciatartományhoz tartozó vonatkoztatási határérték "A 0-300 GHz frekvenciatartományú elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről" szóló 63/2004. (VII. 26.) számú ESzCsM rendeletben foglaltak szerint.

Forrás: 63/2004. (VII. 26.) számú ESzCsM rendelet
Együttműködési képességHírközlő hálózatok és hírközlési szolgáltatások képessége az összehangolt működésre, amelyet elsősorban a harmonizált interfészek biztosítanak.

Forrás: Saját
Elektromágneses expozícióAz emberi test elektromágneses sugárzásnak való kitétele és annak lehetséges hatásai. A hatások besorolhatóak hőmérsékleti hatások (a testszövetek melegítése) és nem hőmérsékleti hatásokra (bármilyen egyéb lehetséges hatás).

Forrás: Saját COM(94)145 alapján
Elektromágneses összeférhetőség (EMC)Egy berendezés, részegység vagy rendszer azon képessége, hogy kielégítően működjék saját elektromágneses környezetében, anélkül, hogy a környezetében bármi számára elfogadhatatlan mértékű elektromágneses zavart keltene.

Forrás: Saját COM(94)145 alapján
Elektromágneses zavarElektromágneses zavar bármilyen elektromágneses jelenség, amelyik egy berendezés részegységének vagy rendszerének teljesítőképességét csökkentené. Elektromágneses zavar lehet elektromágneses zaj, nemkívánt jel, vagy változás magában a terjedés közegében.

Forrás: Saját Directive 89/336/EEC alapján
Elektroszmog (EMF) mérésHelyszíni (in-situ) nagyfrekvenciás elektromágneses (EM) tér nagyságának meghatározása abból a célból, hogy a mért EM tér értéke mekkora a jogszabályokban, illetve ajánlásokban előírt emberi expozícióra vonatkozó határértékekhez képest.
Forrás: NMHH "VE 50942" jelű vizsgálati eljárása
Előfizetői hozzáférési pontAzon hálózati végpont, amelyen keresztül az előfizető egy elektronikus hírközlő végberendezés fizikai és logikai csatlakoztatása révén hálózati funkciókat és a hálózaton nyújtott szolgáltatásokat vehet igénybe.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188. § 23.
Előfizetői interfészAz elektronikus hírközlő hálózat azon csatlakoztatási felülete - annak fizikai és logikai jellemzőivel együtt -, amelyen keresztül a szolgáltató a felhasználónak előfizetői hozzáférést nyújt az elektronikus hírközlő hálózathoz.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
FelhasználóAz a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, amely használja vagy igényli az elektronikus hírközlési tevékenységeket, így különösen az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188. § 26.
FogyasztóBármilyen természetes személy, aki szakmáján, üzleti tevékenységén vagy hivatásán kívül eső célból nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatást használ vagy igényel.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188. § 28.
Forgalomba hozatalElektronikus hírközlő berendezések, valamint nagyfrekvenciás jelet, illetve mellékhatást keltő egyéb villamos és elektronikus berendezések vagy azok alkotórészét vagy tartozékát képező készülékek visszterhes vagy ingyenes, első ízben történő rendelkezésre bocsátása, így különösen az adásvétel, egyéb átengedés, raktározás, saját felhasználásra történő közvetlen behozatal vagy gyártás esetén az üzembe helyezés.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
GSMGlobal System for Mobile Telecommunications, digitális mobiltelefon szabvány.
GyártóAz a gazdálkodó szervezet, amely felel a berendezés tervezéséért, gyártásáért, csomagolásáért, jelöléséért és forgalomba hozataláért, függetlenül attól, hogy ezeket a feladatokat saját maga vagy megbízásából más végzi. Gyártónak tekintendő az is, aki ugyancsak forgalomba hozatal céljából jelentős, az alapvető követelményeket befolyásoló változtatásokat vagy bővítéseket végez meglévő berendezéseken, vagy azokból új berendezést állít elő. Ha a gyártó székhelye nem Magyarország területén van, a készülék importálója tekintendő gyártónak.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
Hálózati hozzáférési pontA hálózatnak más hálózat fizikai csatlakoztatására kijelölt olyan pontja, melyen keresztül a hozzáférési szolgáltatás megvalósul.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
Hálózati interfészAz elektronikus hírközlő hálózat azon csatlakoztatási felülete - annak fizikai és logikai jellemzőivel együtt -, amely más elektronikus hírközlő hálózathoz való hozzáférésre vagy hálózattal való összekapcsolásra szolgál.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
Harmonizált frekvencia vagy frekvenciasávAz EU hivatalos lapjában közzé tett frekvencia vagy frekvenciasáv, amelyet az Európai Unió tagállamaiban azonos rádióalkalmazás részére osztottak fel azonos frekvencia felhasználási feltételekkel.
Harmonizált szabványOlyan szabvány, amelyet az európai követelmények egységesítése céljából elismert európai szabványosítási szervezet hagyott jóvá, és amelynek hivatkozási számát az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétették, azonban használata nem kötelező.

Forrás: 5/2004.(IV.13.) IHM rendelet 2. § (1) b)
Internet protokoll (IP)Az IP egy útvonal választó hálózati protokoll. Meghatározza az adatok azaz adatcsomagok átvitelét at Internet felett. A magasabb szintű protokoll az u.n. TCP és a felhasználó által meghatározott protokoll az u.n. UDP, amelyek a csomagok hálózaton való átvitelét vezérlik. A legtöbb Internet szolgáltatás TCP protokollt használ, ezért magát az Internetet is mint TCP/IP hálózatot hivatkozzák. Az IP protokoll elválasztja az új szolgáltatásokat és alkalmazásokat a bitek átvitelétől és kapcsolásától, így bevezethetők új szolgáltatások az Internet zavarása nélkül.

Forrás: COM(96)590 után
Internet-szolgáltatás telefonhálózaton keresztül történő eléréseSzolgáltatás, amellyel a felhasználó a telefonhálózat végpontján csatlakoztatott végberendezésével a telefonhálózaton át csatlakozhat az Internethez abból a célból, hogy az Internet-szolgáltatótól adatátviteli szolgáltatást vegyen igénybe.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.) 188. § 59.
KábelmodemAz előfizetőnél telepített, kábeltelevíziós rendszeren történő adatátvitelre szolgáló modulátor-demodulátor.

Forrás: DOCSIS szabvány.
Kábeltelevízió hálózat1. Bármely olyan vezetékes infrastruktúra, amelyet elsősorban rádió és televízió műsorok nyilvános célú elosztására hoztak létre.
2. A kábeltelevízió hálózat a tagállamok által elfogadott olyan vezetékes infrastruktúrát jelent, amely alkalmas rádió és televízió műsorjelek elosztására minden előfizető számára.

Forrás: 1. Saját, 2002/77/EC alapján 2. Saját, Draft Consolidated Competition Directive; (90/388/EEC) AS AMENDED alapján
Káros zavarásOlyan zavarás, amely veszélyezteti a rádiónavigációs szolgálat vagy más biztonsági szolgálat működését, vagy amely más módon komolyan károsítja akadályozza vagy ismételten megszakítja az alkalmazandó európai úniós vagy nemzeti jogszabály szerint működő rádiótávközlési szolgáltatást.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188. § 62.
KészülékA rádióberendezés és az elektronikus hírközlő végberendezés.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188. § 63.
Kézi műszerKezelőszemélyzet folyamatos közreműködését igénylő mérőműszer.

Forrás: NMHH "VE 50942" jelű vizsgálati eljárása
Kijelölt tanusító szervMegfelelőségi tanusítvány kiadására külön jogszabály alapján kijelölt szervezet, amelynek bejelentése az Európai Bizottsághoz megtörtént.

Forrás: 5/2004.(IV.13.) IHM rendelet
Maximális effektív kisugározott teljesítményAz antennára juttatott teljesítmény és a félhullámú dipolra vonatkoztatott antennanyereség szorzata az effektív kisugárzott teljesítmény, ami általában irányfüggő. Statisztikai adatként minden esetben a legnagyobb értékét veszik figyelembe.
Megfelelőségi nyilatkozatA gyártó írásbeli nyilatkozata, amelyben saját felelősségére kijelenti, hogy a készülék a külön jogszabályban előírt alapvető követelményeknek, valamint a műszaki konstrukciós dokumentációjának megfelel.

Forrás: 5/2004.(IV.13.) IHM rendelet
Megfelelőségi tanusítványTanusító szerv által kiállított dokumentum annak az igazolására, hogy a készülék a külön jogszabályban előírt alapvető követelményeknek, valamint a műszaki konstrukciós dokumentációjának megfelel.

Forrás: 5/2004.(IV.13.) IHM rendelet
MikrohullámAz 1 GHz (109 Hz) feletti frekvenciájú elektromágneses hullám, mely a szabad térben megközelítően egyenes vonalban terjed. A sugárzás antennával jól irányítható, aminek következtében a kisugárzott teljesítmény jelentős része a vevőállomás felé összpontosítható. A magas vivőfrekvencia következtében szélessávú átvitelre kiválóan alkalmas. Az egyenes vonalú hullámterjedés miatt földfelszíni összeköttetéseknél nagyobb távolságok áthidalására átjátszóállomások szükségesek, műholdas összeköttetéseknél a műhold tölti be az átjátszóállomás szerepét.
Mobil rádiótelefon hálózatOlyan földfelszíni rádiótávközlő hálózat, amely a nagy területen mozgó igénybevevők között lehetővé teszi a kétirányú telefon összeköttetésének felépítését.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188. § 71.
ModemDigitális jeleket - analóg telefonhálózatokon való átvitelhez - át- és visszaalakító hardvereszköz (MOdulátor/DEModulátor). Számítógépeket telefonvonal segítségével összekötő vagy a számítógépbe bővítő kártyaként beszerelt berendezés.
MPEG-1,-2, és -4Digitális jelfeldolgozási és -tömörítési szabványok mozgókép és hang tárolásához, továbbításához.
Multiplex szolgáltatásOlyan elektronikus hírközlési szolgáltatás , amely során több rádió-, illetőleg televízió-műsorjelből, valamint egyéb adatjelekből egyetlen szabványos digitális jelfolyamot állítanak elő a műsorterjesztőhöz való továbbítás céljából.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
Műsorvételi lehetőség, lakossági ellátottságEgy adott rádió vagy televízió műsor zavartalan vételének lehetőségével rendelkező területen élő népesség számának százalékos aránya az ország lakosságához viszonyítva. Az ellátott terület határa nemzetközileg elfogadott számítási módszer alapján kerül meghatározásra. (A számítás statisztikai jellegű, a számított határ közelében egy konkrét vételi hely ellátottsága méréssel állapítható meg.)
Nagyfelbontású televízióA nagyfelbontású televízió (HDTV) legfontosabb műszaki jellemzői a digitális átvitel, a hagyományos felbontású (SD) illetve analóg (PAL, SECAM, NTSC) televízió rendszerekhez képest legalább négy-ötszörös felbontás, a 16:9 képarány, amely a látószög megnövelésével jobban illeszkedik az emberi látótérhez és biztosítja a filmek teljes videofelbontásban történő élvezetét. Számos képességeinek egyike a térhatású hangként hirdetett többcsatornás hangátvitel.

Forrás: Commission Staff Working Paper SEC(2004) 46. alapján
Rádió-zavarvizsgálatRendszerint bejelentésre végzett rádió-mérőszolgálati tevékenység. Külső eredetű műsorvételi, vagy egyéb rádió-távközlési zavarok elhárítása, vagy összeférhetőségi (EMC) problémák megoldása érdekében helyszíni ellenőrző méréseket végző tevékenység azokon a rádió berendezéseken és nagyfrekvenciás jelet keltő készülékeken, melyek potenciálisan zavarforrásként szerepelhetnek.
RádióállomásEgy vagy több adó- vagy vevőberendezés vagy adó- és vevőberendezés-csoport a tartozékokkal együtt, valamely rádiótávközlési szolgálatnak vagy a rádiócsillagászati szolgálatnak egy adott helyen történő megvalósítása céljából.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
RádióberendezésOlyan termék vagy egy termék olyan alkotórésze, amely földfelszíni rádiótávközlés vagy űrtávközlés céljára felosztott rádiófrekvenciás spektrum felhasználásával képes rádióhullámok adása, vétele vagy adása és vétele útján távközlésre.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188. § 91.
RádióellenőrzésA frekvenciahasználat paramétereinek megállapítására szolgáló rádió-mérőszolgálati eljárás. A hírközlési hatóság működő rádióállomások műszaki jellemzőit a telepítési helyszínen méri meg az engedélynek való megfelelés ellenőrzése végett.
RádióengedélyA hatóság által kiadott határozat, amely rögzíti a rádió-távközlési szolgálat megvalósításához szükséges rádióállomás és telephely legfontosabb műszaki adatait, a forgalmazás feltételeit, az engedélyes adatait és az engedélyezett szolgáltatásra vonatkozó egyes feltételeket. Jogosít a rádióállomás üzemeltetésére.
RádiófelderítésA nem megfelelő vagy engedélynélküli rádióadások behatárolására szolgáló rádió-mérőszolgálati eljárás. Állandó helyre és mozgó gépjárműre telepített vagy kézben tartott iránymérő antennák segítségével a rádióállomások telepítési helyének megállapítása.
Rádiózavarral kapcsolatos panaszA rádió és televízió műsorszóró szolgáltatás minőségét befolyásoló, a szolgáltatást igénybevevőnél jelentkező vételi minőség-romlás bejelentése és kivizsgálása.
SávszélességA kommunikációs csatorna információátviteli kapacitása. Analóg áramkörök esetében általában Hertz-ben (másodpercenkénti periódusszám), míg digitális áramkörök esetében a másodpercenkénti bitszámban (bit/s) adják meg.
Set-top boxA set-top box televíziókészülékhez és külső jelforráshoz kapcsolt elektronikus eszköz, amely a jelet a televízió képernyőjén megjelenített tartalommá alakítja.

Forrás: Saját COM(1999)539 alapján
Spektrum monitoring (frekvencia megfigyelés)A frekvencia használat paramétereinek megfigyelésére szolgáló rádió-mérőszolgálati eljárás. Állandó helyre vagy mozgó gépjárműre telepített antennák segítségével folyamatosan, vagy kellően hosszú időn át a rádióállomások kisugárzott jellemzőit (legtöbbször a térerősséget, frekvenciát, sávszélességet, vagy a modulációs mértéket) mérő tevékenység.
Széles képernyőjű digitális televíziós (műsor)szolgáltatásAzt a televíziós (műsor)szolgáltatást jelenti, amely teljesen vagy részben teljes magasságú széles képernyőjű formátumban előállított és szerkesztett műsorokat foglal magában. A 16:9 formátum a széles képernyőjű televíziós (műsor)szolgáltatás referencia formátuma.

Forrás: Com(2000)384:
Telepített műszerNapi 24 órás, huzamos megfigyelést lehetővé tevő mérőműszer, amely kezelőszemélyzet folyamatos közreműködését nem igényli.

Forrás: NMHH "VE 50942" jelű vizsgálati eljárása

URH Ultrarövidhullám. Frekvencia tartománya 30 - 300 MHz.
xDSL internet hozzáférésDigital Subscriber Line - hagyományos rézérpáron, szélessávú internet elérést lehetővé tevő digitális adatátviteli technológia. Az adatátviteli sávszélességet szimmetrikusan vagy aszimmetrikusan (ADSL - Assymetrical Digital Subscriber Line), előbbinél azonos, utóbbinál eltérő fel- és letöltési kapacitás (sávszélesség) mellett biztosítják.
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2024