EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

A B D E F H I K N S T Ü V

Helyhez kötött telefon szolgáltatás

ADSLAz xDSL technológián keresztül megvalósuló szélessávú Internet hozzáférési lehetőség. A kábeltelevíziós hálózat, illetve a távbeszélő hálózat meghatározott fejlesztésével biztosított Internet szolgáltatás, Magyarországon ismert és elterjedt formája az ADSL szolgáltatás.
ADSL-re alkalmas fővonalak számaAzon fővonalak száma, ahol az ADSL elérés szolgáltatás igénybevételére a műszaki feltételek (fizikai érpár, távolság stb.) biztosítottak, valamint a szolgáltatás biztosításához szükséges berendezések, a központba telepítve vannak.
Bekapcsolt fővonalak számaEgy távbeszélő hozzáférési pontot az előfizetői távbeszélő központban saját ponton csatlakoztató távbeszélő vonalak száma, (beleértve a külön és ikervonalakat, az ISDN 64kbps csatornákat, alközponti fővonalakat, nyilvános távbeszélő állomások vonalát).
Belföldi távolsági hívásAz ország területén két különböző primer hálózatba kapcsolt távbeszélő-állomás (szolgáltatás-hozzáférési pont) közötti távbeszélő-forgalom.
Digitalizáltsági fokMutatószám, amely a digitális központba kapcsolt fővonalak arányát fejezi ki az összes bekapcsolt fővonal számához viszonyítva.
Egyéni fővonalEgyéni belépési és előfizetési díjat fizető előfizető használatában lévő fővonal.
ElőfizetőOlyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy más szervezet, aki vagy amely a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtójával ilyen szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződéses viszonyban áll.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188. § 22.
Földrajzi számozási területAz elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről szóló 170/2009. (VIII. 28.) kormányrendelet által meghatározott terület.
Helyhez kötött telefonhálózat>Helyhez kötött telefonszolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő nyilvános telefonhálózat.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
Helyhez kötött telefonszolgáltatásHelyhez kötött előfizetői végponton keresztül igénybe vehető nyilvános telefonszolgáltatás mobil rádiótelefon szolgáltatásnak nem minősülő nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatás.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
Helyi hálózatokA helyi hálózat egy közigazgatási egység (település) hálózata. A helyi központ(ok), kihelyezett fokozat(ok) és - a primer központtal való összeköttetést alkotó áramkörök kivételével - az ezekhez kapcsolt áramkörök és berendezések összessége. A helyi hálózatok határai nem lépik át az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről szóló 164/2005. (VIII. 16.) kormányrendeletben meghatározott primer körzetek határait. A közigazgatási egységen a Magyar Köztársaság Alkotmányának 41. § (1) bekezdése alapján a községeket, a városokat és a fővárost kell érteni.
Helyi hívásAz azonos helyi hálózat előfizetői közötti forgalom, beleértve az Internet elérési szolgáltatás igénybevétele érdekében kezdeményezett hívásokat is.
Helyi hurok átengedése1. A helyi hurok teljes átengedése és a helyi hurok részleges átengedése, amely nem vonja maga után a helyi hurok tulajdonjogának megváltozását.
2. A kötelezett szolgáltató tulajdonában lévő helyi hurokhoz vagy helyi alhurokhoz való hozzáférés biztosítása valamely jogosult számára. A helyi hurok teljes átengedése a helyi hurok vagy helyi alhurok teljes frekvenciasávja használatának átengedését, míg a helyi hurok részleges átengedése a kötelezett által igénybe vett frekvenciasávon felüli frekvenciasáv átengedését jelenti.

Forrás: 1. 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188. § 46.
2. 277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet egyes távközlő hálózati szerződésekről és azok megkötéséről
Helyközi hívásKörzetszám nélkül hívható, egy primer körzeten belüli különböző helyi hálózatok távbeszélő-állomásai egymás között lebonyolított forgalma.
Hívások számaDigitális központokba kapcsolt előfizetőknél mért, elektromechanikus központoknál impulzusszám alapján számított adat.
Igények arányaA szolgáltatónál nyilvántartott egyéni és közületi igénylők számának a bekapcsolt állomások számához viszonyított aránya.
Igénylők számaA szolgáltató által visszaigazolt előfizetői igények száma.
IkervonalAz előfizetői központba más előfizetővel közös fizikai vonallal bekapcsolt szolgáltatás-hozzáférési pont. Az azonos jogokkal rendelkező ikertársak saját kapcsolási számmal rendelkeznek, de egyidejűleg nem telefonálhatnak és így egymást sem hívhatják.
Internet szolgáltatás telefonhálózaton keresztül történő eléréseSzolgáltatás, amellyel a felhasználó a telefonhálózat végpontján csatlakoztatott végberendezésével a telefonhálózaton át csatlakozhat az Internethez abból a célból, hogy az Internet szolgáltatótól adatátviteli szolgáltatást vegyen igénybe.
ISDN vonalak számaAz előfizetői központba bekapcsolt ISDN szolgáltatás hozzáférési pont (ISDN állomás) fővonalszámegyenértékét jelenti. Egy ISDN alaphozzáférést két, egy ISDN primer hozzáférést harminc 64kbps sebességű (un. B-)csatornával veszi figyelembe.
Kiinduló forgalomA kezdeményezett, helyhez kötött távbeszélő-forgalom, amely tartalmazza a helyi, belföldi távolsági és nemzetközi forgalmat, beleértve a mobil és a személyhívó hálózatba irányuló forgalmat is.
KülönvonalAz előfizetői központba önálló fizikai áramkörrel bekapcsolt szolgáltatás hozzáférési pont.
Nemzetközi hívásBelföldről kezdeményezett, a nemzetközi szolgáltató nemzetközi központján keresztül külföldre irányuló beszélgetés. Az adat csak a helyhez kötött távbeszélő-szolgáltatást nyújtó szolgáltatóknál kezdeményezett hívásokat tartalmazza.
Nemzetközi távhívó forgalomValamely külföldi szolgáltatás-hozzáférési pont és a Magyar Köztársaság területén levő szolgáltatás-hozzáférési pont között lebonyolított távbeszélő-forgalom.
Nyilvános telefon állomásA nagyközönség rendelkezésére álló távbeszélő végberendezés, amelynek használatára vonatkozóan a fizetőeszköz lehet pénzérme, hitelkártya, illetve előrefizetett kártya, beleértve a hívókódokkal használatos kártyákat.
Nyilvánosan elérhető telefon szolgáltatásOlyan, bárki számára rendelkezésre álló elektronikus hírközlési szolgáltatás, amely belföldi vagy nemzetközi számozási terven alapuló hívásirányítással lehetővé teszi belföldi és nemzetközi hívások kezdeményezését és fogadását, valamint minden esetben a segélyhívó szolgáltatások és - a körülményektől függően - egyéb szolgáltatások (többek között kezelői szolgáltatások, tudakozó, előfizető névjegyzék , és nyilvános telefonállomás, emeltdíjas szolgáltatások, a fogyatékkal élő előfizetők részére nyújtott szolgáltatások, illetve földrajzi elhelyezkedéstől független szolgáltatások) elérését.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188. § 86.
SzámhordozhatóságAz előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltatónak az a kötelezettsége, hogy előfizetője megtarthassa hívószámát, ha szolgáltatót változtat.

Forrás: A 2003. évi C. tv. 150. § alapján
SzámlapanaszA szolgáltatást igénybe vevő által benyújtott egyéni jogsérelem megszüntetésére irányuló, a távközlési szolgáltató számlázási tevékenységét kifogásoló észrevétel.
Telefon hozzáférési pont létesítésére várakozóAz az új igénylő, a meglévő, illetve megszűnt távbeszélő fővonal áthelyezését kérő, akinek az igényét 60 napon túl elégítik ki.
Üzleti fővonalÜzleti, intézményi előfizető használatában lévő, távbeszélő központba kapcsolt fővonal.
Végződtetés forgalmi szolgáltatásA hívás továbbítása az összekapcsolási pontról a hívott előfizető hozzáférési pontjára.
VoIP szolgáltatásAzon távbeszélő hívások időtartamát, ill. darabszámát jelenti, amelyek esetében az egyéni ill. üzleti előfizetők részben vagy egészben IP alapú hálózato(ka)t vesznek igénybe.
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2024