EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

B C E H I K N O T V

Nemzetközi adatok

Bruttó hazai termék (GDP)2005. jan. 1-étől a GDP termelési oldalról egyenlő az ágazatok által létrehozott bruttó hozzáadott érték és az ágazatokra fel nem osztott termékadók egyenlegének összegével. A pénzügyi közvetítők közvetetten mért szolgáltatási díjának becslése új módszer szerint történik, a felhasználó ágazatok között kerül felosztásra. Felhasználási oldalról a bruttó hazai termék egyenlő a belföldi felhasználásra (végső fogyasztásra, bruttó felhalmozásra) kerülő termékek és szolgáltatások összegével, korrigálva a külkereskedelmi egyenleggel.
Csatlakozó országokAz Európai Unióhoz 2004 május 1-jével csatlakozott 10 ország (Ciprus, Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia, Szlovénia).
EU országok, Csatlakozó országok, OECD országok összesített adataiA 9. fejezet valamennyi táblázatában szereplő EU országok Csatlakozó országok OECD országok adatsorai azokban az oszlopokban, melyekben fajlagos mennyiségek szerepelnek (pl. egy főre jutó GDP, 100 lakosra jutó távbeszélő fővonal stb.) az illető ország-csoportra számított súlyozott átlagot, a többi adatnál az ország-csoportra számított összeget jelentenek.
EU-15Az Európai Unió tagállamai 2004 május 1 előtt: Ausztria, Belgium, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország.
Hálózat növekedésA közölt szám - például a távbeszélő fővonalaknál - az előző évek fővonalszámának az új üzembe helyezések számával növelt értéke. (A cseréket nem tükrözi.)
Havi előfizetési díjA közcélú kapcsolt hálózat rendszeresen ismétlődő állandó díja. Ez a mutató nem mindig összehasonlítható, mivel egyes országokban az előfizetés magában foglal bizonyos számú ingyenes helyi hívást is.
Házi műholdas antennák számaAzon háztartások száma, melyek hozzáférnek a műholdon keresztül szolgáltatott többcsatornás televízió szolgáltatáshoz. A számadat magába foglalja, mind közvetlenül a háztartásokhoz tartozó, mind az azonos épületben több háztartást kiszolgáló központi műholdas antennák számát.
Helyi hívás díjaOlyan 3 perces hívás költségét (+adó) jelenti, amely ugyanazon központ két előfizetője között jön létre előfizető berendezés használatával (vagyis nem nyilvános távbeszélő állomásról). Ez az az összeg, amelyet az előfizetőnek egy 3 perces hívásért kell fizetnie és nem az egyes 3 perces hívások átlaga.
Internet hosztok számaA gazdaságban lévő azon számítógépek számát jelenti, melyek az Internet világhálóra csatlakoznak. Az Internet hoszt számítógépeket nevükben szereplő kétjegyű országkód vagy az Internet számítógépet használó szervezet jellegét tükröző háromjegyű kód szerint csoportosíthatjuk. A hosztok hozzárendelése az országokhoz az országkódon alapul, azonban ez nem szükségszerűen jelenti azt, hogy a hoszt fizikailag ténylegesen abban az országban van. Minden egyéb hoszt, melyhez nincs ország-azonosító kód hozzárendelve, az Egyesült Államokhoz tartozik, ezért az egyes országoknál a feltüntetett Internet hosztok számát csak közelítő értéknek lehet tekinteni. Az Internet hoszt számítógépre vonatkozó adatok a Network Wizards (http:www.nw.com) és a RIPE adatai.
ISDNAz ISDN előfizetők az integrált szolgáltatású digitális hálózat (ISDN) előfizetői. A megadott adatok magukba foglalják mind az alap, mind a primer sebességű előfizetőket. A B-csatorna egyenértéket az ISDN kapcsolatok egyenértékű hangcsatornákra (64 kbps sebességű csatorna) való konverziójával kapjuk. Az alap sebességű előfizetők számát kettővel, a primer sebességű előfizetők számát pedig 23-mal vagy 30-cal kell beszorozni az alkalmazott szabványtól függően.
Kábel-TV előfizetőkAzoknak a háztartásoknak a száma, melyek valamely vezetékes csatlakozás által szolgáltatott többcsatornás televízió-szolgáltatásra fizetnek elő, rendszerint koaxiális vagy fényvezető kábelt használva.
Nemzetközi távbeszélő forgalomA kimenő távbeszélő forgalom a percekben mért összes távbeszélő forgalmat jelenti, melyet a megadott országból kezdeményeznek az országon kívüli rendeltetési helyre.
Népesség számaA KSH által közölt adat, ami nem pontosan egyezik meg a 3. fejezetben használt, a Magyar Közlönyben publikált népességi adattal. Ebből következik, hogy a két fejezetben közölt telefonsűrűségi adatok eltérhetnek.
OECD országokAz EU országokon kívül az alábbi nem EU országok a tagjai: Ausztrália, Cseh Köztársaság, Egyesült Államok, Izland, Japán, Kanada, Koreai Köztársaság, Lengyelország, Magyarország, Mexikó, Norvégia, Svájc, Törökország, Új-Zéland.
Távbeszélő fővonalAz egy fogyasztói végberendezést (pl. távbeszélőkészülék, faxgép) a közcélú kapcsolt távbeszélő hálózattal (PSTN) összekötő olyan távbeszélő vonalat jelenti, amelyeknek saját csatlakozási pontja van egy távbeszélőközpontban. A legtöbb országban a fővonalak számában a nyilvános, fizető távbeszélő-állomások is szerepelnek. A nemzetközi gyakorlatban - a hazai gyakorlattól eltérően - egy ikerpár közös fővonalát egy fővonalnak tekintik.
Távközlési beruházásTávközlési szolgáltatások nyújtásához szükséges eszközök, berendezések, föld és épületingatlan tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatos kiadásokat jelenti. Az összes távközlési beruházás a jelzett évben eszközölt összes folyó beruházást mutatja.
Távközlési bevételekA távközlési szolgáltatások nyújtásából szerzett bevételek. Az adatok nem szigorúan összehasonlíthatók az adatszolgáltatási fegyelem hiánya, a leányvállalatok nem távközléssel kapcsolatos elkülöníthetetlen szolgáltatásai, a közös posta és távközlés illetve az országok fogalmi és számviteli különbségei miatt.
Távközlési személyi állományÁltalában nem foglalja magában az alvállalkozói személyi állományt.
Televízió (vevők száma)A használatban lévő fekete-fehér és színes televízió készülékek becsült számát jelenti. A televízióval ellátott háztartások száma azon háztartások számát jelenti, melyekben van televízió vevőkészülék. Ez nem azonos a televízió készülékek számával, mivel a háztartásokban lehet egynél több TV is és a háztartások mellett más intézmények is rendelkezhetnek televízióval (pl. üzletek, szállodák). Azokban az országokban, ahol a televízió készülékeket be kell jelenteni, a televízióval rendelkező háztartások helyett a bejelentések számát jelenítik meg, ezáltal esetleg alulbecsülve a tényleges számot.
VárólistaA műszaki elérhetőség hiánya miatt kielégítetlen távbeszélő fővonal bekapcsolási kérelmek összes száma. Az összes igény a működő fővonalak számának és a várólistán levők számának összege. A kielégített igények arányát a fővonalak számának az összes távbeszélővonal iránti igények számával (kielégítetlen kérelmek és működő távbeszélő fővonalak összege) történő osztásával kapjuk meg. A várakozási idő azon évek becsült száma, ameddig a kérelmezőknek várniuk kell egy távbeszélővonalra, amelyet úgy számítanak, hogy a várólistán lévő kérelmek számát elosztják az utolsó három év során évente átlagosan üzembe helyezett fővonalak számával.
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2024