EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

Á B C E F H I K L M N O P S U V

Postai szolgáltatás

A postai szolgáltatók által kezelt küldemények számaMegmutatja, hogy a postai szolgáltatók kezelésében (beleértve a küldemények felvételét és kézbesítését, az esetleges tranzitküldeményeket) összességében a küldemények milyen mennyiségben fordultak elő.

Forrás: Hatóság
Ajánlott szolgáltatás

Járulékos szolgáltatásnak minősülő postai többletszolgáltatás, amely a nem könyvelt postai küldeményt könyvelt küldeménnyé minősíti, és amelynek hibás teljesítése esetén a postai szolgáltatót átalány formájában terheli kártérítési felelősség.Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § (1). pont.
Állandó postai szolgáltatóhely

A munkanapokon összességében napi két órát elérő nyitvatartási idejű postai szolgáltatóhely.Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § (2). pont.
Általános megjegyzések a lezárt táblákhoz

Az EHMMSA statisztikai adatbázisban vannak olyan, már lezárt táblák, amelyekhez kapcsolódó fogalmakat az adatgyűjtés évei során jogszabály megváltoztatta, átalakította. Egyes kategóriák megszűntek, bizonyos szolgáltatások kivonásra kerültek a postai szolgáltatás köréből.

1992 előtt a Magyar Posta egyedüli postai szolgáltatóként működött és mint országos postai szolgáltató, a nem könyvelt küldemények darabszámát súlymérésre alapozott becsléssel állapította meg. Időnként elvégzett mintavétel alapján megállapítottak egy szorzószámot, és a következő időszakban ezzel számoltak. A különféle küldemények darabszáma sok esetben nem volt szoros kapcsolatba hozható egymással. A totó-lottó küldeményeket a közönséges levélpostai küldemények között mutatták ki, és meghatározásuk szorzószámmal történt.

A 2004-ben hatályba lépett, postáról szóló 2003. évi 2003. évi CI. törvény hatásaként a fejezetben több táblázat és mutató 2005-ben már nem került feltöltésre, ugyanakkor új táblázatok kerültek kialakításra, az ezekben szereplő mutatók visszamenőleg nem állíthatók elő.

A 2012-ben hatályba lépett, a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (továbbiakban: Postatv). pedig a postai szolgáltatási kategóriákat és küldeménytípusokat rendezte át, ami miatt az összehasonlítások az előző törvényi szabályozások szerinti szolgáltatáskategóriákkal és küldeménytípusokkal csak részben vethetők össze. Ezért a már nem használatos fogalmakon alapuló, 2103 előtti táblák jelentős része lezárásra került.

Ez az információ a régi, lezárt táblák értelmezéséhez nyújthat segítséget.

Forrás: Hatóság
Átfutási időA felvételtől a küldemény címhelyre érkezéséig eltelt idő átlagos nagyságáról ad tájékoztatást, kizárólag az országos, később kijelölt egyetemes postai szolgáltató, a Magyar Posta Zrt. vonatkozásában. A postai szolgáltató által megbízott független mérőszervezet bevonásával - a Hatóság által jóváhagyott vizsgálati módszer alapján végzett, méréssel és számítással meghatározott idő.

Forrás: Hatóság
Az egy postai szolgáltatóhely által ellátott lakosok számaMutatószám, amely megmutatja az egy postai szolgáltatóhely által ellátott lakosok számát.

Forrás: Hatóság
Bejelentett postai szolgáltatás 2013. június 30-igNem egyetemes postai szolgáltatás: Bejelentés alapján nyújtható postai szolgáltatások: futárposta, gyorsposta és integrált posta. A definíció 2013. június 30-ig érvényes a a postáról szóló 2003. évi CI. törvény 4. § (2) bekezdése, valamint a 3. § 9.1, 9.2 és 13. pontja alapján.

Forrás: A postáról szóló 2003. évi CI. törvény.
Bélyeg kibocsátásAz egyetemes postai szolgáltató kizárólagosan jogosult a postakürtábra és stilizált változatának az e törvény hatályát érintő használatára, valamint a „Magyarország” felirattal vagy annak idegen nyelvű megfelelőjével rendelkező bérmentesítési lenyomat használatára, továbbá postabélyeg és „Magyarország” felirattal vagy annak idegen nyelvű megfelelőjével rendelkező egyéb postai értékcikk kibocsátására, forgalomba hozatalára, forgalomból való kivonására.

Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 24. § (1) pont.
Címzett reklámküldeményA kizárólag hirdetést, üzletszerzési vagy reklámanyagot tartalmazó, külön jogszabály alapján nagy számúnak minősített címzetti körnek szóló olyan postai küldemény, amely - a címzett neve, címe és azonosító száma, valamint az üzenet jellegét nem módosító egyéb adatok kivételével - azonos tartalmú.

Forrás: Hatóság
CsomagrendeletAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/644 RENDELETE (2018. április 18.) a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokról

Forrás: Európai Unió
EGT országok

Európai Gazdasági Térség tagállamaiForrás: Hatóság
Egyetemes postai szolgáltatás

Az egyetemes postai szolgáltatás a postai szolgáltatások azon alapvető felhasználói igényeknek és a műszaki, gazdasági és társadalmi adottságoknak megfelelő, társadalmi közszükségletet kielégítő, általános gazdasági érdekű szolgáltatásnak minősülő köre, amelyet az egyetemes postai szolgáltató meghatározott minőségben és megfizethető ár ellenében, földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül minden felhasználó számára köteles nyújtani az ország egész területén. Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 6. § (1). pont.
Egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatás 2013. július 1-tőlEgyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatásnak bármely postai küldeménnyel kapcsolatos azon postai szolgáltatás minősül, amely nem tartozik az egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatások közé, és a postai szolgáltató nem az egyetemes postai szolgáltatási kötelezettség alapján nyújtja. Engedélyköteles.

Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 7. § (1) pontja.
Egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatás 2013. július 1-től

Az egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatásnak az alábbi, az egyetemes postai szolgáltatáshoz vagy az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatáshoz képest hozzáadott értéket képviselő postai szolgáltatások minősülnek:

a) futárposta-szolgáltatás,

b) expressz postai szolgáltatás,

c) nemzetközi EMS-szolgáltatás

d) a (3) bekezdésben meghatározott, jelentős hozzáadott értéket képviselő speciális többletszolgáltatások közül legalább egyet magában foglaló postai szolgáltatás.

Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 8. § (1) pontja.
Egyetemes postai szolgáltató postai szolgáltató helyeinek számaMutatószám, amely megmutatja egy bizonyos területen elérhető postai szolgáltató helyek számát.

Forrás: Hatóság
Elsőbbségi szolgáltatásAz egyetemes postai szolgáltatási körben a leggyorsabb átfutási időt biztosító szolgáltatási kategória.

Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § 7. pont.
ÉrtéknyilvánításJárulékos szolgáltatásnak minősülő postai többletszolgáltatás, amely alapján a postai szolgáltatót a könyvelt küldeménnyel kapcsolatos szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséért a feladó által a feladáskor - a postai küldemény tartalmának értékeként - meghatározott összeg erejéig terheli kártérítési felelősség.

Forrás: Hatóság
Export postai vonatkozásbanA belföldön feladott és külföldre címzett, a postai szállítás során az országból kimenő postai forgalom.

Forrás: Hatóság
Expressz szolgáltatásAz az időgarantált szolgáltatás, melynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldeményt belföldön legkésőbb a felvételt követő munkanapon, Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő harmadik munkanapon, egyéb nemzetközi viszonylatú küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötödik munkanapon kézbesíti, és emellett az alábbi a)-f) pontban foglalt többletszolgáltatások közül legalább egyet teljesít:

a) nyomon követhető kezelés;

b) utánvétel;

c) tértivevény;

d) értéknyilvánítás;

e) kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés;

f) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele.Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § .
Felvett küldeményA feladótól - közvetlenül vagy közvetve - továbbítás céljából átvett küldemény.

Forrás: Hatóság
Felvett postacsomagAz értéknyilvánítással, vagy értéknyilvánítás nélkül feladott postacsomag, valamint a belföldi kiscsomag darabszámát mutatja. 2004. májusában a belföldi kiscsomag megszünt.

Forrás: Hatóság
Felvett táviratA (postai, távközlési) szolgáltatók által felvett táviratok összesített darabszáma.

Forrás: Hatóság
Foglalkoztatottsági adatokA postai szolgáltatók által saját és alvállalkozóként foglalkozatott munkavállalóinak a számadatai.

Forrás: Hatóság
Futárposta-szolgáltatásOlyan - a küldemény felvételétől számított, legfeljebb 24 órán belül teljesítendő - időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldemény felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy címének a megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket.

Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § .
Hivatalos iratAz állami vagy önkormányzati szervek, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb szervek vagy személyek által - papíralapon, elektronikus adathordozón vagy elektronikus hírközlési hálózat igénybevételével - feladott vagy ilyen módon kézbesített, olyan könyvelt postai küldemény, amelynek feladásához vagy kézbesítéséhez (illetve a kézbesítés megkísérléséhez), vagy azok időpontjához jogszabály jogkövetkezményt fűz, illetve amely jogszabályban meghatározott határidő számításának alapjául szolgál, továbbá amit jogszabály hivatalos iratnak minősít. Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § .

Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § .
Időgarantált szolgáltatás

A postai szolgáltató kötelezettségvállalása, amellyel a postai küldemény meghatározott időtartamon belüli vagy meghatározott időpontban történő kézbesítésére vállal kötelezettséget.Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § .
Import postai vonatkozásbanA külföldön feladott és belföldre címzett, a postai szállítás során Magyarországra bejövő postai forgalom.

Forrás: Hatóság
Kártérítési felelősség postai vonatkozásban

A postai szolgáltatónak a postai küldemény megsemmisülése, részleges vagy teljes elveszése, megsérülése, továbbá időgarantált szolgáltatás késedelmes teljesítése következtében a feladóval, az 50. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint a címzettel vagy harmadik személlyel, valamint utánküldés-szolgáltatás nem szerződésszerű teljesítése esetén a címzettel szemben fennálló kártérítési felelősségére az e §-ban, valamint a 45-52. §-ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. A postai szolgáltató az általános szerződési feltételeiben az e törvényben foglaltaknál szigorúbb (a felhasználóra nézve kedvezőbb) szabályok szerint is vállalhat felelősséget.Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 44. § (1)
KézbesítésAzon tevékenység, amely során a postai küldemény a postai szolgáltató hálózatából, illetve személyes felügyelet alól az átvételre jogosult személy részére történő átadással vagy levélszekrénybe, továbbá egyéb, a küldemény kézbesítésére alkalmas eszközbe történő elhelyezéssel kikerül.

Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § .
Kézbesítési pontA postai küldemény kézbesítése céljából a postai szolgáltató által kijelölt, a felhasználók számára elérhető helyiség vagy hely, továbbá a postai szolgáltató által létesített, a kézbesítést lehetővé tevő eszköz. Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § .

Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § .
Kézbesített táviratA szolgáltatók által kézbesített táviratok száma. Megszűnt szolgáltatás

Forrás: Hatóság
Légiposta 2004. május 31-ig.A feladó kívánságára légi szállítással történő küldemény-továbbítási szolgáltatás. A küldemények darabszámát a közönséges és ajánlott levélpostai küldemények darabszámába beszámolták. 2004. májusában megszünt, helyette elsőbbségi különszolgáltatás vehető igénybe. Nemzetközi forgalomban mindig légi úton továbbítják a küldeményt.

Forrás: Hatóság
Levélgyűjtő-szekrény (köznyelven: Postaláda)Az egyetemes postai szolgáltató tulajdonában lévő, utcára kihelyezett, előre bérmentesített postai levélküldemények és képeslapok gyűjtésére szolgáló meghatározott időszakonként kiűrített zárt tároló.

Forrás: Hatóság
LevélküldeményAz a postai küldemény, amely írásos formában megjelenített, vagy fizikai adathordozón rögzített egyedi vagy személyes jellegű közlést, adatot vagy információt tartalmaz. Tömeghatára_0-2 kg.

Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § .
Levélpostai küldemény (megszűnt kategória) (statisztikai szempontból)A közönséges levél, az ajánlott, az értéknyilvánított, a szolgálati küldemény, a hibrid levél, a címezetlen nyomtatvány, nemzetközi kiscsomag és a totó-lottó, amelyeknek darabszámát összesítve teszi közzé a szolgáltató. A 2004-ben hatályba lépett postatörvény a postai küldemények külön kategóriájának tekinti a levélküldeményt, a címzett reklámküldeményt, a nyomtatványt és a postacsomagot. A kiscsomag küldemény megszűnt, a totó-lottó nem postai küldemény. 2013. január 1.-től levélküldeménynek számít a levél, értéknyilvánított levél, vakok írása, hivatalos irat, de a „levélpostai küldemény” kategória már nem használatos.

Forrás: Hatóság
Megyénként egy postahely által kiszolgált lakosok számaA megye január 1-jei lakosság száma, osztva a megye összes postahelyének számával.
MobilpostaAzokat a településeket látja el postai szolgáltatással, ahol egyáltalán nem, vagy csak részlegesen működik állandó postai szolgáltatóhely.

Forrás: Hatóság
Mobilposta-járatAz egyetemes postai szolgáltató által üzemeltetett közúti közlekedési eszköz, amely 1-nél több településen mozgó szolgálatként biztosítja az egyetemes postai szolgáltatás elérhetőségét.

Forrás: Hatóság
Mobilpostával ellátott települések számaAzoknak a településeknek a száma, ahol kizárólag vagy részben mobilposta segítségével látják el az egyetemes postai szolgáltatást.

Forrás: Hatóság
Nem egyetemes egyéb postai szolgáltatás 2012. december 31-ig.Olyan postai szolgáltatás, amely a nem egyetemes postai szolgáltatások körében a 2003. évi CI. törvény fogalomtárában meghatározott futár-, gyors- és integrált postai szolgáltatásoktól eltér. 2013. január 1-től megszűnt.
Nemzetközi EMS

Az a nemzetközi viszonylatú postai szolgáltatás, amelyet az egyetemes postai szolgáltató az Egyetemes Postaegyezmény kihirdetéséről szóló jogszabály e szolgáltatásra vonatkozó szabályai szerint nyújt.

A magyar szabályozási körben az EMS, mint időgarantált postai szolgáltatás, az egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatások közé tartozik.

Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § .
Nemzetközi postai adatokAz Egyetemes Postaegyesület (UPU) másként kéri az adatokat, mint a belföldi adatgyűjtők. A nemzetközi adatok eltérhetnek a belföldi adatoktól.

Forrás: Hatóság
Növekedési rátaSzámított adat. Lsd. összetett éves növekedési ráta (CAGR)

Forrás: Hatóság
Nyomon követhető kezelés

A postai szolgáltató által alkalmazott technológia, amellyel a postai szolgáltató a postai küldemény egyedi azonosító jelzése alapján, interneten lekérdezhető információként vagy elektronikus hírközlési hálózat igénybevételével továbbított és dokumentált szöveges üzenetben küldeményenként tájékoztatást ad legalább a küldemény felvételének helyéről és dátumáról, a kézbesítésének dátumáról, az átvételi jogosultság alapjáról vagy sikertelen kézbesítési kísérlet esetén a küldemény további kezeléséről.Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § .
Országosan egy postahely által kiszolgált lakosok számaA január 1-jei lakosságszám, osztva az ország összes postahelyének számával.

Forrás: Hatóság
Panasz

Panasznak az olyan bejelentés minősül, amelyben a felhasználó állítja, hogy a postai szolgáltató által nyújtott szolgáltatás részben vagy egészben nem felel meg a jogszabályi előírásokban vagy a szolgáltató általános szerződési feltételeiben foglaltaknak. Az 51. §-ban foglalt jelzést, bejelentést és a kártérítési igény érvényesítését panaszok között köteles nyilvántartani.Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 57. § (2)
Piaci koncentrációSzámított adat. A közgazdaságtanban a Herfindahl–Hirschman-index (egyéb szokásos nevén HHI vagy Herfindahl-index) a piaci koncentráció egyik mérőszáma.  Egy adott gazdasági szektor Herfindahl–Hirschman-indexe a piacon lévő vállalatok piaci részesedésének négyzetösszege.

Forrás: Hatóság
PostabélyegAz egyetemes postai szolgáltató által kibocsátott, a postai küldemények bérmentesítési díjának megfizetésére használható, a névértékére utaló jelöléssel ellátott olyan bélyeg, amely tartalmazza a „Magyarország” feliratot vagy annak idegen nyelvű megfelelőjét.

Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § .
PostacsomagKereskedelmi értékekkel rendelkező vagy nem rendelkező árut, tárgyat tartalmazó könyvelt postai küldemény. Tömeghatára belföldön 0-40 kg.

Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § .
PostahelyRégebbi megnevezése: postahivatal. A szolgáltató által a közönség igényeinek megfelelően kialakított, alapvetően a küldemények feladására, átvételére és ehhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások nyújtására alkalmas helyiség. 2004-től megegyezik az állandó postai szolgáltatóhely megnevezéssel.

Forrás: Hatóság
Postai közvetítő szolgáltató 2012. december 31-igPostai tevékenységet végez szerződéses jogviszony alapján. A megrendelő küldeményeit a postai szolgáltató legközelebbi hozzáférési pontjára juttatja, illetve onnan a megrendelőhöz kézbesíti. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény törölte.
Postai közvetítő szolgáltató 2012. december 31-igPostai tevékenységet végzett szerződéses jogviszony alapján. A megrendelő küldeményeit a postai szolgáltató legközelebbi hozzáférési pontjára juttatja, illetve onnan a megrendelőhöz kézbesíti. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény törölte.

Forrás: Hatóság
Postai küldeményAz a legfeljebb 40 kg tömegű küldemény, mely a küldeményen, annak csomagolásán vagy az ahhoz tartozó listán legalább címmel el van látva, vagy az a küldemény, amelyet jogszabály postai küldeménynek minősít; ilyen postai küldemény lehet a levélküldemény, a hivatalos irat, a vakok írását tartalmazó küldemény, a postacsomag, valamint a könyvet, katalógust és sajtóterméket tartalmazó küldemény, továbbá minden olyan küldemény, amelynek tartalma e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet szerint a postai szolgáltatásból nem kizárt.

Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. §
Postai szolgáltatásA postai szolgáltatás a postai küldemény felvételét, szükség szerint gyűjtését, feldolgozását, szállítását és kézbesítését együttesen vagy részben magában foglaló, gazdasági tevékenység keretében végzett szolgáltatás. Postai szolgáltatást kizárólag az a gazdálkodó szervezet nyújthat, amely szerepel a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) postai szolgáltatókról vezetett nyilvántartásában.

Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 3. § (1). pont.
Postai szolgáltatások értékesítéséből származó nettó árbevételeA postai szolgáltatások nettó árbevételeként kell kimutatni az adott időszakban értékesített, vásárolt és saját termelésű készletek, valamint a teljesített szolgáltatások ártámogatással és felárral növelt, engedményekkel csökkentett – általános forgalmi adót nem tartalmazó – ellenértékét.

Forrás: Hatóság
Postai szolgáltatóPostai szolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet.

Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § .
Postai szolgáltatóhelyA postai szolgáltatások elérését meghatározott földrajzi ponton és időben biztosító felvételi vagy kézbesítési pont, ide nem értve a postai szolgáltató által elhelyezett levélgyűjtő szekrényt vagy más, a postai küldemény sérülésmentes és biztonságos felvételére vagy kézbesítésére szolgáló eszközt.

Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. §
Száz lakosra jutó forgalom (db/100 fő)Az éves forgalom osztva a január 1-jei lakosság számával.

Forrás: Hatóság
Unió (Európai Unió)Az Európai Unió a tagállamoknak nevezett európai országok közötti egyedülálló társulás.

Forrás: Hatóság
Vakok írását tartalmazó küldemény

Kizárólag a vakok és gyengénlátók által használt dombornyomású írásokat, véseteket, hangfelvételeket, különleges papírokat vagy mágneslemezeket és egyéb információhordozókat, továbbá a vak vagy gyengénlátó személyek látásának sérültségéből eredő problémák leküzdésének céljából készített vagy átalakított berendezést, illetve felszerelést tartalmazó, legfeljebb 7 kilogramm tömegű postai küldemény, amelynek feladója vagy címzettje vak, illetve gyengénlátó személy vagy a vakok hivatalosan elismert intézménye.Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § .
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2024