EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

A B D E F G H I K L M N S T V X

Informatika, internet

AM-Mikro Internet-hozzáférésInternet-szolgáltatás, amelyik letöltés irányban AM-Mikro rádiótávközlési rendszert (lásd 5. fejezet), feltöltés irányban vezetékes távbeszélő hálózatot használ.
Az internetszolgáltatók méret szerinti besorolásaNagyméretű: 10 000 internet-előfizetés felett, középméretű: 1 000 - 10 000 internet-előfizetés, kisméretű: 1 000 internet-előfizetés alatt.
Bérelt vonalKétirányú, kizárólagos használatra bérbe adott, belföldi vagy nemzetközi állandó összeköttetés, dedikált vonal.
Beszámolásra kötelezettekA számítástechnikai tevékenységről: a TEÁOR szerinti Számítástechnika ágba tartozó, legalább 1 főt alkalmazó jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli társas vállalkozások, valamint a központi államigazgatás (az Országgyűlés Hivatala, a Köztársasági Elnök Hivatala, az Állami Számvevőszék, az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt, a minisztériumok, egyéb országos hatáskörű szervek, a Legfelsőbb Bíróság, a Legfőbb Ügyészség és mindezek területi szervei.).
Bizalmi szolgáltatás

Rendszerint díjazás ellenében nyújtott, az alábbiakból álló elektronikus szolgáltatások:

a) elektronikus aláírások, elektronikus bélyegzők vagy elektronikus időbélyegzők, ajánlott elektronikus kézbesítési szolgáltatások, valamint az ilyen szolgáltatásokhoz kapcsolódó tanúsítványok létrehozása, ellenőrzése és érvényesítése; vagy

b) weboldal-hitelesítő tanúsítványok létrehozása, ellenőrzése és érvényesítése; vagy

c) elektronikus aláírások, bélyegzők vagy az ilyen szolgáltatásokhoz kapcsolódó tanúsítványok megőrzése;Forrás:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. július 23-i 910/2014/EU RENDELETE
a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

DomainnévHálózati kapcsolatban a cím tulajdonosát hierarchikus formátumban azonosító név: kiszolgáló.szervezet.típus.ország (például: www.ihm.gov.hu).
ECDLEuropean Computer Driving Licence - Európai Számítógép-használói Jogosítvány (További információk: http://www.ecdl.hu).
Elektronikus aláírási termékOlyan szoftver vagy hardver, illetve más elektronikus aláírás alkalmazáshoz kapcsolódó összetevő, amely elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatások nyújtásához, valamint elektronikus aláírások, illetőleg időbélyegző készítéséhez vagy ellenőrzéséhez használható.

Forrás:

2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról

Elektronikus archiválás szolgáltatásAz elektronikus archiválás szolgáltatás keretében a szolgáltató: a) a letagadhatatlanság biztosítása és a dokumentumok hiteles megőrzése céljából archiválja az archiválás időpontjában létező érvényességi láncot; b) biztosítja az érvényességi lánc sérthetetlenségét az ahhoz tartozó elektronikus aláírások érvényességének hosszú távú ellenőrizhetősége érdekében; c) az érvényességi láncot az igénybe vevő kérésére részére haladéktalanul átadja; d) kérelemre igazolást bocsát ki az általa archivált elektronikus dokumentummal vagy érvényességi lánccal kapcsolatban.

Forrás:

2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról

Fokozott biztonságú elektronikus aláírásElektronikus aláírás, amely alkalmas az aláíró azonosítására, valamint egyedülállóan hozzá köthető. Ezen kívül olyan eszközzel hozták létre, amelyek kizárólag az aláíró befolyása alatt áll, és a dokumentum tartalmához olyan módon kapcsolódik, hogy minden, az aláírás elhelyezését követően végrehajtott módosítás érzékelhető. Ha jogszabály a 2001. évi XXXV. az elektronikus aláírásról szóló törvényben nevesített jogviszonyon kívül írásba foglalást ír elő, e követelménynek a fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentum is eleget tesz.

Forrás:

2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról

Garantált letöltési sebességA szolgáltató által az elfizető számára megadott letöltési irányú, garantált minimum bitsebesség.
GPRSGeneral Packet Radio Service - 115 kbit/s maximális sebességű, csomagkapcsolt, vezetéknélküli adatösszeköttetés.
Hitelesítés-szolgáltatásA hitelesítés-szolgáltatás keretében a hitelesítés-szolgáltató azonosítja az igénylő személyét, tanúsítványt bocsát ki, nyilvántartásokat vezet, fogadja a tanúsítványokkal kapcsolatos változások adatait, valamint nyilvánosságra hozza a tanúsítványhoz tartozó szabályzatokat, az aláírás-ellenőrző adatokat és a tanúsítvány aktuális állapotára (különösen esetleges visszavonására) vonatkozó információkat.

Forrás:

2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról

IdőbélyegzőElektronikus dokumentumhoz végérvényesen hozzárendelt vagy azzal logikailag összekapcsolt olyan adat, amely igazolja, hogy az elektronikus dokumentum az időbélyegző elhelyezésének időpontjában változatlan formában létezett.

Forrás:

2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról

Informatikai beruházásSzámítástechnikai, irodatechnikai, képtechnikai, nyomdai és biztonságtechnikai eszközök beszerzése, kiegészítése, bővítése további tartozékkal, átalakítása, felújítása; a technológiai szerelés, valamint a beszerzéshez kapcsolódó költségek. A beruházás tárgyévi értéke nem tartalmazza a lízing értékét.
Informatikai eszközállományAz adott év december 31-én az adatszolgáltatónál állományban volt számítástechnikai, irodatechnikai, képtechnikai, speciális átviteltechnikai, nyomdai és biztonságtechnikai eszközök együttes száma.
Internet hosztAz Internet hálózathoz közvetlenül kapcsolódó számítógép.
Internet-előfizetésAz internetszolgáltatás nyújtására és díj ellenében történő igénybevételére vonatkozó szerződéses jogviszony. Az internet-előfizetések száma nem egyenlő a felhasználók számával, mivel egy előfizetéshez több felhasználó is tartozhat.
Internet-előfizetőAz a személy vagy szervezet, amely az igénybe vett internetszolgáltatásért díjat fizet.
Internethasználók arányaA 14 éves és annál idősebb lakosok közül az internetet használók becsült aránya.
InternetszolgáltatókAzok a vállalkozások, melyek üzleti alapon internet-hozzáférést biztosítanak előfizetők (felhasználók) számára.
ISDN-hálózati hozzáférési szolgáltatásAz ISDN-hálózat és a szolgáltatást igénybe vevő, ISDN-hálózaton keresztül történő elérésének biztosítása. Az ISDN-alapsebességű és primer sebességű szolgáltatás során a szolgáltató a forgalom céljaira 2, illetve 24, vagy 30, strukturált vagy nem strukturált 64 kbit/sec átviteli sebességű, ISDN-protokoll szerint működő átviteli csatornát, jelzéscsatornát, valamint a hálózathoz való csatlakozáshoz, szolgáltatás hozzáférési pontként, hálózatvégződő egységet biztosít.
Kapcsolt vonalAz adatösszeköttetést csak a kommunikáció idejére biztosító hálózati kapcsolat, szemben a dedikált vonallal, amelynél az összeköttetés az adatforgalomtól függetlenül biztosított
Lakossági előfizetőAz a természetes személy előfizető, aki úgy nyilatkozott, hogy gazdasági tevékenységi körén kívül veszi igénybe az előfizetői szolgáltatást.

Forrás: 2003. évi C. törvény, 188.§, 10. „Egyéni előfizető”
Minősített elektronikus aláírásOlyan - fokozott biztonságú - elektronikus aláírás, amelyet az aláíró biztonságos aláírás-létrehozó eszközzel hozott létre, és amelynek hitelesítése céljából minősített tanúsítványt bocsátottak ki. Ha egy dokumentumon minősített elektronikus aláírással szerepel, és az aláírás ellenőrzésének eredményéből más nem következik, vélelmezni kell, hogy a dokumentum tartalma az aláírás óta nem változott.

Forrás:

2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról

Mobilinternet előfizetés2008-tól azon mobil SIM-kártyák száma, melyekre az adott naptári év utolsó napján legalább 10Mbyte adatmennyiséget tartalmazó, nulla forintnál nagyobb havidíjú internetszolgáltatás aktív volt (prepaid és postpaid). Ha a SIM-kártyára több díjcsomag is aktív volt, akkor is egy SIM-ként kell kimutatni.
ModemDigitális jeleket - analóg telefonhálózatokon való átvitelhez - át- és visszaalakító hardvereszköz (MOdulátor/DEModulátor). Számítógépeket telefonvonal segítségével összekötő vagy a számítógépbe bővítő kártyaként beszerelt berendezés.
Nettó árbevételAz általános számviteltől eltérően a saját számítástechnika-alkalmazási termékek és szolgáltatások bevételeit tartalmazza, bérmunkák nélkül.
Névleges letöltési sebességA szolgáltató által az előfizető számára megadott letöltési irányú, elméleti maximum bitsebesség.
SávszélességA kommunikációs csatorna információátviteli kapacitása. Analóg áramkörök esetében általában Hertz-ben (másodpercenkénti periódusszám), míg digitális áramkörök esetében a másodpercenkénti bitszámban (bit/s) adják meg.
Számítógép-állományAz adatszolgáltatónál az év végén saját, valamint a bérelt (lízing) számítógépek száma és értéke. (A bérelt gépek esetében a díj megállapításához alapul vett beszerzési értéket tartalmazzák az adatok.)
Szerver számítógépTöbb felhasználó által egyidejűleg hozzáférhető, csoportosan telepített állomásokat közösen kiszolgáló számítógép.

Forrás: www.ksh.hu
TeleházakA Magyar Teleház Szövetség Egyesület által fenntartott nyilvános közösségi hozzáférési helyek. (További információk: http://www.telehaz.hu)
Vezeték nélküli internet-hozzáférésNagy sebességű, vezeték nélküli digitális adatátviteli rendszer, mely Internet IP technológián alapuló szolgáltatások igénybevételére ad megoldást. Az internetszolgáltatóktól 2003. évtől kérdezzük meg a vezeték nélküli internet-hozzáférésen keresztüli előfizetések számát, mely magába foglalja az összes vezeték nélküli lehetőséget (pl. VSAT, AM-Micro, WLAN, GPRS stb.).
VSATVegyes csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatás, amelynek során a szolgáltató, a felhasználó előfizetők adatait - adatátviteli csomagkapcsoló központokkal és az azokat összekötő áramkörökkel létesített hálózaton - digitális jelekből álló adatcsomagokban továbbítja.
xDSL internet hozzáférésDigital Subscriber Line - hagyományos rézérpáron, szélessávú internet elérést lehetővé tevő digitális adatátviteli technológia. Az adatátviteli sávszélességet szimmetrikusan vagy aszimmetrikusan (ADSL - Assymetrical Digital Subscriber Line), előbbinél azonos, utóbbinál eltérő fel- és letöltési kapacitás (sávszélesség) mellett biztosítják.
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2020