EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

A B D H K M N T V Z

Műsorelosztás

AM-mikro rendszerRádió-távközlési rendszerű műsorjel-elosztó szolgáltatás, rádió és televízió analóg vagy digitális műsorcsomagok jeleinek földfelszíni rádiós eszközökkel történő továbbítása mikrohullámon, szabadon vehető vagy kódolt formában, az igénybevevők készülékeihez.
Antenna DigitalBudapesten, a mikrohullámú (12,3-12,5 GHz) frekvenciasávban működő digitális műsorszóró rendszeren nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatás. A rendszer a DVB-C szabványt alkalmazza, és a kép és hang tömörítésére az MPEG-2 tömörítési algoritmust használja.
Bekapcsolt lakásOlyan lakás, amelyben egy vagy több működő kábeltelevíziós hálózati végpont van, függetlenül attól, hogy a lakás tulajdonosa vagy bérlője a hálózat előfizetője-e.
DVB-CDigitális kábeles műsorterjesztés összefoglaló neve (Digital Video Broadcasting – Cable).
Hálózat hosszaA törzshálózat, a vonalhálózat és a házhálózat vonalhosszának összege.
HázhálózatAz egy épületben elhelyezett, több hálózati végpontot és az ezeket a hálózat bemenetével/bemeneteivel összekötő kábeleket, valamint a házban elhelyezett erősítőket együttesen házhálózatnak nevezzük. A házhálózat biztosítja a jelek elosztását a házhálózat bemeneti pontjáról az épület lakásaiba.
Heti átlagos műsoridőA vizsgált műsorok együttes heti átlagos műsorideje a szünetek nélkül.
Kábeltelevízió hálózat1. Bármely olyan vezetékes infrastruktúra, amelyet elsősorban rádió és televízió műsorok nyilvános célú elosztására hoztak létre.
2. A kábeltelevízió hálózat a tagállamok által elfogadott olyan vezetékes infrastruktúrát jelent, amely alkalmas rádió és televízió műsorjelek elosztására minden előfizető számára.

Forrás: 1. Saját, 2002/77/EC alapján 2. Saját, Draft Consolidated Competition Directive; (90/388/EEC) AS AMENDED alapján
Kisközösségi antenna rendszerNéhány előfizetőt ellátó, gerinchálózattal nem rendelkező, csak jelszétosztást végző hálózat, amely (visszirányú jelátvitelre, számítógépes vagy saját videojel átvitelre nem képes).
Kisközösségi médiaszolgáltatásSztereó vétel esetén legfeljebb az adóállomástól számított egy kilométer sugarú körnek megfelelő földrajzi területre kiterjedő vételkörzetben működő helyi lineáris rádiós közösségi médiaszolgáltatás.
KMJR (Közösségi kábeles műsor- és jeltovábbító rendszer)Nagyszámú, belföldi országos és regionális, valamint külföldi tv- és rádió-műsorcsatorna átvitelén kívül helyi stúdiókban készült műsorokat, vagy külön bérelhető műsorcsatornákat, egyéb információkat szolgáltató csatornákat átvivő, valamint egyéb feladatokat is ellátó (például számítógépes hálózathoz csatlakozás; lokális vagy világháló (Internet); OMNIBUSZ - rendszer nyújtása, távfűtés-szabályozás; belső elektromos levelezés; bérelt vonali szolgáltatások; riasztó rendszerek átvitele), is ellátó ún. interaktív rendszer.
Közszolgálati médiaszolgáltatóKizárólag - a közszolgálati médiaszolgáltatás céljainak megvalósítására – az Mttv. 84. § (1) bekezdésében nevesített médiaszolgáltató, valamint a 84. § (1) bekezdésben nevesített közszolgálati médiaszolgáltató által létrehozott médiaszolgáltató, illetve a 84. § (1) bekezdésben nevesített közszolgálati médiaszolgáltató befolyásoló részesedése alatt álló gazdálkodó szervezet által létrehozott médiaszolgáltató.
MikrohullámAz 1 GHz (109 Hz) feletti frekvenciájú elektromágneses hullám, mely a szabad térben megközelítően egyenes vonalban terjed. A sugárzás antennával jól irányítható, aminek következtében a kisugárzott teljesítmény jelentős része a vevőállomás felé összpontosítható. A magas vivőfrekvencia következtében szélessávú átvitelre kiválóan alkalmas. Az egyenes vonalú hullámterjedés miatt földfelszíni összeköttetéseknél nagyobb távolságok áthidalására átjátszóállomások szükségesek, műholdas összeköttetéseknél a műhold tölti be az átjátszóállomás szerepét.
Minőségi kategóriákA megfelelőség értékelés alapján 1999-2001 között alkalmazott rendszeres besorolás, amely a műszaki állapot függvénye. Az A kategória fokozatai (két paraméteres, alapkategóriás mérés alapján): - A3 - közepes, A4 - gyenge, A5 - nem megfelelő A B kategória fokozatai (több paraméteres, középkategóriás mérés alapján): - B1 - kiemelkedő, B2 - jó, B3 - közepes, B4 - gyenge, B5 - nem megfelelő
MűsorRádió, illetve televízió műsorszámok megszerkesztett és nyilvánosan közzétett sorozata.
MűsorcsomagA műsorelosztásnál azonos feltételekkel elérhetővé tett műsorok csoportja. A kábel-televíziós szolgáltatásértékesítés egysége, amelyért a szolgáltató díjat számít fel.
Műsorcsomagok számaA különböző műsorelosztó hálózatokban elérhető műsorcsomagok összegzett száma.
MűsorelosztásA műsorszolgáltató által előállított jelek egyidejű, változatlan továbbítása vezetékes (kábeles) hálózaton vagy nem műsorszóró rádiótávközlő rendszeren a műsorszolgáltató telephelyétől, illetőleg a műsorszétosztó hálózat végpontjától elkülönült szervezet közbeiktatásával az arra jogosult felhasználó vevőkészülékéhez, a tíznél kevesebb vevőkészülék csatlakoztatására alkalmas hálózat segítségével történő jeltovábbítás kivételével. Nem minősül műsorelosztásnak a telekhatáron belüli vezetékrendszeren végzett tevékenység.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
Műsorok számaBármely programcsomagban legalább egyszer előforduló műsorok száma.
MűsorszétosztásA műsorszolgáltató által előállított jelek vezetékes (kábeles) hálózaton, továbbá földfelszíni vagy műholdas nem műsorszóró rádiótávközlő hálózaton tartalmában változatlanul történő egyidejű eljuttatása rádió és televízió műsorszóró adókhoz, illetőleg műsorelosztó hálózatokhoz.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
Nagyközösségi antenna rendszerNagyszámú előfizetőt ellátó, csak jelszétosztást végző hálózat.
TörzshálózatAz egymástól nagyobb távolságra, általában különböző településeken fekvő vonalhálózatokhoz juttatja el a műsorjeleket. A törzshálózat bemenetét bérelt távközlési vonal, fejállomás vagy stúdió-berendezés kimenete képezi.
VégpontOlyan hozzáférési pont, ahol a fogyasztó a szolgáltatást igénybe veszi.
VonalhálózatAz a hálózat, amely valamely meghatározott területen fekvő épületek számára biztosítja az elosztandó jeleket. Vonalhálózat táplálja egy közigazgatási egység területén, egymáshoz közel elhelyezkedő épületek (lakótelep, lakónegyed) esetén a házhálózatok bemenetét vagy közvetlenül a műsorvevő-készülékek bemenetét. A vonalhálózat bemenetét fejállomás, nagyközösségi antenna, vagy törzshálózati végpont képezi.
Zárt felhasználói csoportOlyan csoport, melynek tagjai tartós szakmai vagy gazdasági-üzleti kapcsolatban állnak egymással, illetve közös üzleti tevékenységet végeznek, és akiknek egymás közötti kommunikációs szükséglete ezen kapcsolaton alapuló közös érdekből ered.
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2024