EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

B F G K M

Gazdasági adatok

Beruházások volumenindexeA beruházási (teljesítmény-) érték tárgyidőszaki árszinten kifejezett, összehasonlító áras adataiból számított mutató. 2005-ben új ágazati tagolású beruházási árindex került bevezetésre. Az új módszer bevezetésével 2000-ig visszamenőleg módosultak az adatok.
Bruttó hazai termék (GDP)2005. jan. 1-étől a GDP termelési oldalról egyenlő az ágazatok által létrehozott bruttó hozzáadott érték és az ágazatokra fel nem osztott termékadók egyenlegének összegével. A pénzügyi közvetítők közvetetten mért szolgáltatási díjának becslése új módszer szerint történik, a felhasználó ágazatok között kerül felosztásra. Felhasználási oldalról a bruttó hazai termék egyenlő a belföldi felhasználásra (végső fogyasztásra, bruttó felhalmozásra) kerülő termékek és szolgáltatások összegével, korrigálva a külkereskedelmi egyenleggel.
Bruttó hazai termék volumenindexe2000-ig egy meghatározott bázisév árain értékelt, azaz fix árbázison számított indexek. 2001-től az indexek számítása az előző év árain kifejezett adatokból történik. A meghatározott referenciaévhez viszonyított, hosszabb időszakot átivelő volumenváltozások láncolásos technikával készülnek.
FoglalkoztatottA keresőtevékenységet folytató, keresettel, jövedelemmel rendelkező, társas vagy egyéni vállalkozásoknál, intézményeknél főállású munkaviszony keretében alkalmazásban álló, a dolgozó szövetkezeti tag, a társas vállalkozás dolgozó tagja, az egyéni vállalkozó és segítő családtagja, az alkalmi munkás, a napszámos és a foglalkoztatott nyugdíjas. A gyesen és gyeden lévők a nemzetközi ajánlásoknak megfelelően nem szerepelnek a foglalkoztatottak között.
Foglalkoztatottak létszámaA munkáltatók statisztikai állományi létszámába tartozók éves átlaga. A foglalkoztatottságra vonatkozó adatok, 1999-től a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásokra, valamennyi költségvetési és társadalombiztosítási szervezetre, valamint a kijelölt nonprofit intézményekre vonatkoznak. (A vállalkozások esetében a megfigyelés a legalább 50 főt foglalkoztatókra teljes körű, és 1999-től az 5-49 főt foglalkoztatókra reprezentatív.)
Fogyasztói árindexA reprezentánsok egyedi árindexeinek súlyozott átlaga.
Gazdaságilag aktív népességA foglalkoztatottak és a regisztrált munkanélküliek együttes száma.
Költségek - anyagköltségA tárgyidőszakban felhasznált vásárolt anyagok beszerzési értéke, ide értve az anyagok értékvesztésének összegét is. Itt kerül kimutatásra a használatbavételkor azoknak az anyagi eszközöknek (pl. szerszám, felszerelés, munka és védőruha) a beszerzési értéke is, amelyek a vállalkozás tevékenységét egy évnél rövidebb ideig szolgálják.
Költségek - bérköltségA tárgyidőszakban az állományba tartozó és az állományba nem tartozó munkavállalót, tagot megillető, az érvényes jogszabályok szerint bérként vagy munkadíjként elszámolt járandóság.
Költségek - egyéb költségekA nem anyagjellegű szolgáltatások ellenértéke, a pénzintézetek által nyújtott szolgáltatásokért fizetett bankköltség (a kamat kivételével), a hatóságok részére fizetendő hatósági díjak és a tárgyi eszközök beszerzési költségei közé nem tartozó biztosítási díjak.
Költségek - értékcsökkenési leírásAz immateriális javak és a tárgyi eszközök tárgyévben költségként elszámolt értékcsökkenési leírásának összege. A vállalkozás döntése alapján tartalmazhatja a jogszabályban meghatározott egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközöknek a használatbavételkor egy összegben terv szerinti értékcsökkenési leírásként elszámolt összegét.
Külkereskedelmi forgalom értékeImport esetében c.i.f., export esetében f.o.b. paritáson kifejezett érték. Az értékadatok forintra való átszámítása az MNB által jegyzett hivatalos devizaárfolyamon történik, míg a dollárban kifejezett adatok a devizák mindenkori keresztárfolyamai alapján készülnek.
MunkanélküliAz a személy, aki az adott héten nem dolgozott, és nincs olyan munkája, amelytől átmenetileg távol volt; a kikérdezést megelőző négy héten át aktívan keresett munkát (állami vagy magán-munkaközvetítőt keresett fel, munkáltatókat személyesen keresett meg, hirdetést adott fel vagy hirdetésre válaszolt, stb.); két héten belül munkába tudott volna állni, ha talált volna megfelelő állást, illetve már talált munkát, ahol 90 napon (2002-ig 30 napon) belül dolgozni kezd.
Munkanélküliségi rátaA munkanélküliek a gazdaságilag aktív 15-74 éves népesség százalékában.
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2022