EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

A B C E F H I K L M N P R S T U

Hatósági tevékenység

AdóállomásAdóberendezéssel és antennával felszerelt, modulált rádiófrekvenciás jeleket sugárzó állomás.
Amatőrszolgálat1994.XI.30. - 1997.XII.03.
Olyan rádió-távközlési szolgálat, amelynek célja az önképzés, az információcsere, a műszaki fejlődés, és amelyet erre szabályszerűen felhatalmazott amatőrök végeznek, akik e tevékenységgel csak személyes érdeklődésből és anyagi érdek nélkül foglalkoznak.

Forrás: 144/1994. (XI.15.) Korm. rendelet a Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának megállapításáról.
Antenna2020. XII.18-tól

Olyan antennatartó szerkezetre vagy más műtárgyra szerelt eszköz, vagy annak tartozéka, amely elektromágneses jelek vételére vagy sugárzására szolgál.

Forrás: 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról 2. § a) pontja

2013. X.3-tól
Olyan eszköz, berendezés, vagy annak tartozéka, amely elektromágneses jelek vételére vagy sugárzására szolgál.

Forrás: 14/2013. (IX.25.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról 2.§ a)

2000.V.1 - 2003.III.28.
Olyan eszköz (berendezés, illetőleg annak tartozéka), amely elektromágneses jelek vételére és/vagy sugárzására szolgál.

Forrás: 29/1999.(X.6.)KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről 2.§ a)

1999.X.15 - 2000.IV.30.
Olyan berendezés, amely elektromágneses jelek vételére és/vagy sugárzására szolgál.

Forrás:29/1999. (X.6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről 2.§ a)
Antennatartó szerkezet2020. XII.18-tól

Olyan hírközlési rendeltetésű műtárgy - a vezeték nélküli hírközlés sajátos építménye -, amely antenna elhelyezésére szolgál.

Forrás: 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról 2. § b) pontja

2013.X.3-tól
Olyan hírközlési rendeltetésű műtárgy a vezeték nélküli hírközlés sajátos építménye-, amely antenna elhelyezésére szolgál.

Forrás: 14/2013. (IX.25.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról 2.§ b)

2000.V.01 - 2003.III.28.
Olyan távközlési rendeltetésű műtárgy (a vezeték nélküli távközlés sajátos építménye), amely antenna elhelyezésére szolgál.

Forrás: 29/1999.X.6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről 2.§ b)

1999.X.15 - 2000.IV.30.
Olyan egyéb rendeltetésű építmény, melynek födémére, homlokzatára vagy egyéb tartószerkezetére antennát helyeznek el, vagy olyan sajátos önálló műtárgy, amely funkcionálisan az antennák elhelyezésére szolgál.

Forrás: 29/1999. (X.6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről 2.§ b)

Engedélyezésük 1998. I.01-től 2001. XII.22-ig a Hírközlési Felügyelet hatáskörébe tartozott, illetve 2013.VII.01-től ismételten a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hatáskörébe tartozik.
Áthelyezési kérelemmel kapcsolatos reklamációA szolgáltatást igénybe vevő részéről felmerült, és benyújtott reklamáció, amikor a közcélú távbeszélő szolgáltatás előfizetője - felszerelt szolgáltatás-hozzáférési pont esetében - a létesítés helyét változtatni kívánja (áthelyezést kér), melynek a szolgáltató a szolgáltatási területéhez tartozó primer körzet(ek)ben az előfizető által megjelölt helyen 60 napon belül - műszaki lehetőség hiánya miatt - nem tud eleget tenni, vagy jogvita alapjául szolgáló esemény következik be, pl. az előfizetői szerződés módosításának eseteiben, mint a szolgáltatás-hozzáférési pont helyének megváltoztatása - megállapodás nélkül -, vagy öröklés miatt bekövetkezet átíráskor.
Bérelt vonal2004. I. 01 - 2011.VIII.02.
Azon elektronikus hírközlő eszközök összessége, amelyek a hálózati végpontok között transzparens átviteli kapacitást biztosítanak, de nem tartalmazzák a felhasználó által vezérelhető kapcsoló funkciókat.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188.§ 8.

2001. XII. 23 - 2003. XII.31.)
Azokat a távközlő eszközöket jelenti, melyek a hálózati végpontok között transzparens átviteli kapacitást biztosítanak, de nem tartalmazzák a felhasználó által vezérelhető kapcsoló funkciókat.

Forrás: 2001. évi XL. törvény a hírközlésről 110.§ 5.

1997. VIII. 16 - 2001. XII. 22.

A belföldi-belföldi vagy külföldi-belföldi szolgáltatás-hozzáférési pontokat összekötő áramkör szakaszok együttese átlátszó átviteli kapacitással, amely magában foglalja az átviteli utakat, a szolgáltatás-hozzáférési pontokat, valamint a vizsgáló hozzáférési pontokat, de nem tartalmaz a felhasználó által vezérelhető kapcsolóberendezést. (A szolgáltató alkalmazhat a bérelt vonali összeköttetésben általa vezérelt kapcsolóberendezést.).

Forrás: 1992. évi LXXII. törvény a távközlésről Melléklet 3.

1993.VII.01 - 1997.VIII.15.
Belföldi vagy nemzetközi és belföldi szolgáltatás-hozzáférési pontokat (távközlő berendezéseket) összekötő áramkörszakaszok együttese, amely csak az átviteli utakat, hozzáférési pontokat (interfész), valamint a vizsgáló hozzáférési pontokat tartalmazza, és a jelek irányítása nélkül létesít kapcsolatot.

Forrás: 1992. évi LXXII. törvény a távközlésről Melléklet 3.
Berendezés engedélyezésForgalomba hozatal, rendszeresítés vagy egyedi alkalmazás céljára közcélú vagy különcélú (aktív vagy passzív) távközlő eszköz, vezetékes vagy vezeték nélküli hálózat igénybevételi lehetőségét engedélyező határozat (típus vagy egyedi berendezés engedélyezés).

2001. február 1-től kezdődően a 3/2001. (I. 3.) MeHVM rendelet alapján megszűnt a berendezés engedélyezés.
Berendezések helyszíni ellenőrzéseHatóság által az elektronikus hírközlő végberendezés, rádióberendezés, EMC berendezéseknek kötelező szabványokban foglaltak megfelelőségének - helyszínen történő - vizsgálata.
Biztosi intézkedésA Biztos eljárása nem hatósági eljárás, hatósági hatáskört nem gyakorolhat. A Biztos kizárólagos eljárása a panasz tárgyában a) ha a panasz a médiatartalom-szolgáltató tevékenysége során több esetben felmerülő vagy több médiatartalom-szolgáltató tevékenysége során jelentkező, érdeksérelmet okozó tevékenységre irányul, és b) ha a panasz tárgyát képező érdeksérelem a nézők, hallgatók, olvasók jelentős részét érinti.
Biztosi intézkedés a Szolgáltató bevonásávalA Biztos olyan intézkedése, amikor a panasz útján tudomására jutott, érdeksérelem kivizsgálása érdekében bármely elektronikus hírközlési szolgáltatótól az érdeksérelemmel összefüggő adat szolgáltatását kéri.
CB engedélyHatósági határozat, mely a 27 MHz-en működő nem professzionális célú rádió-berendezés működtetését és használatát engedélyezi, ha a berendezés előzőleg a kötelező szabványokban előírtak teljesítésére vonatkozó megfelelőségi vizsgálatokon alkalmasnak bizonyult.

A 144/1994. (XI.15.) Korm. Rendelet H25. pontja alapján 2001. december 31-én megszűnt a CB engedélyezés.
Csomópont1993.VII.01 - 2001.XII.22.
Átviteli utak kapcsolódási pontja, az összekapcsolás és rákapcsolás feltételeivel együtt, az alapvető műszaki terveknek és a szabványoknak megfelelően.

Forrás: 1992. évi LXXII. törvény a távközlésről Melléklet 4
Egyetemes postai szolgáltatás A postai szolgáltatás azon alapvető és tömeges köre tartozik ide, amelyet az állam minden polgára számára köteles biztosítani meghatározott minőségben és megfizethető ár ellenében.
Egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatás2013. VII.01-től
Bármely postai küldeménnyel kapcsolatos azon postai szolgáltatás, amely nem tartozik az egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatások közé (futárposta, expressz szolgáltatás, nemzetközi EMS és speciális többletszolgáltatás), valamint a postai szolgáltató nem egyetemes postai szolgáltatási kötelezettséggel nyújtja azokat. Engedélyköteles.

Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX törvény 6.§ (1)
Elektronikus hírközlési építmény2004.I.01-től
Elektronikus hírközlési nyomvonalas és nyomvonal jellegű létesítmények és egyéb műtárgyak; az elektronikus hírközléshez szükséges olyan sajátos építmények, amelyek magukba foglalják a vezetékekkel és vezeték nélküli összeköttetésekkel összefüggő - burkoló, tartó, védő, jelző, stb. - műtárgyakat, különösen a tartozékokat és a tartószerkezeteket, az antenna-tartószerkezeteket (tornyokat), oszlopokat, alagutakat, kábelszekrényeket, csatornákat, föld alatii és föld feletti jelzőket, védőműtárgyakat.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188.§ 12.
Elektronikus hírközlő hálózat2011.VIII.03-tól
Átviteli rendszerek és - ahol ez értelmezhető - a hálózatban jelek irányítására szolgáló berendezések, továbbá más erőforrások - beleértve a nem aktív hálózati elemeket is -, amelyek jelek továbbítását teszik lehetővé meghatározott végpontok között vezetéken, rádiós, optikai vagy egyéb elektromágneses úton, beleértve a műholdas hálózatokat, a helyhez kötött és a mobil földfelszíni hálózatokat, az energiaellátó kábelrendszereket, olyan mértékben, amennyiben azt a jelek továbbítására használják, a műsorszórásra használt hálózatokat és a kábeltelevíziós hálózatokat, tekintet nélkül a továbbított információ fajtájára.

2004.I.01 - 2011.VIII.02
Átviteli rendszerek és - ahol ez értelmezhető - a hálózatban jelek irányítására szolgáló berendezések, továbbá más erőforrások, melyek jelek továbbítását teszik lehetővé meghatározott végpontok között vezetéken, rádiós, optikai vagy egyéb elektromágneses úton, beleértve a műholdas hálózatokat, a helyhez kötött és a mobil földfelszíni hálózatokat, az energiaellátó kábelrendszereket, olyan mértékben, amennyiben azt a jelek továbbítására használják, a műsorszórásra használt hálózatokat és a kábeltelevíziós hálózatokat, tekintet nélkül a továbbított információ fajtájára.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188.§ 19.
Engedélyezés során végzett ellenőrzésA hatóságnak - az elektronikus hírközlési építménynek az építési tevékenység helyszínén, annak környezetében - az építési munkák megkezdése előtt, illetve az építési munkák során az építési engedélyben foglaltaknak a betartását ellenőrző tevékenysége.
Fedélzeti távközlési állomásA mozgószolgálat kisteljesítményű mozgóállomása, amelyet hajón belüli távközlésre, a hajó és mentőcsónakjai vagy mentőtutajai között mentési gyakorlatok vagy műveletek alatt, vontatott vagy tolt hajócsoportokon belüli távközlésre, illetve vontatási vagy lehorgonyzási manőverekre vonatkozó utasítások továbbítására használnak; légi szolgálat kisteljesítményű mozgó állomása, amelyet a légi közlekedési eszköz más légjármű vagy a földi szolgálat felé kapcsolattartásra használ.
FelszólamlásAz előfizetői szerződésből eredő kötelezettségek nem, illetve hiányos teljesítése, vagy annak vélelme esetén a szolgáltatást igénybe vevő részéről történő észrevétel.
Frekvencia1993.VII.02 - 2001.XII.22.
Az időegység alatti rezgések száma. Egysége a Hertz, jele: Hz.

Forrás: 1993. évi LXII. törvény a frekvenciagazdálkodásról Melléklet 3.
Frekvencia kijelölés (egy rádiófrekvencia vagy csatorna kijelölése)A hatóság valamely rádióállomás részére kiadott határozata, mely meghatározott rádiófrekvencia vagy csatorna előírt feltételek mellett történő telepítésére vonatkozik.
Hálózati szolgáltatás2011.VIII.03-tól
Hozzáférési és/vagy összekapcsolási szolgáltatás  nyújtása más szolgáltató vagy vállalkozás számára, illetve az ezek nyújtásához szükséges kiegészítő szolgáltatások.

2004.I.01 - 2011.VIII.02.
Hozzáférési és/vagy összekapcsolási szolgáltatás nyújtása más szolgáltató számára, illetve az ezek nyújtásához szükséges kiegészítő szolgáltatások.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188.§ 36.
Harmonizált frekvencia vagy frekvenciasávAz EU hivatalos lapjában közzé tett frekvencia vagy frekvenciasáv, amelyet az Európai Unió tagállamaiban azonos rádióalkalmazás részére osztottak fel azonos frekvencia felhasználási feltételekkel.
Hatósági ellenőrzés2022.VI.18-tól

99. § A hatóság - a hatáskörének keretei között - ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését.
100. § (1) A hatósági ellenőrzés hivatalból indul meg, azt a hatóság a hivatalbóli eljárás szabályai szerint folytatja le.

Forrás: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. Törvény (Ákr.) 68-70., 98-102. §§ szakaszai
Helyszíni szemle2020. XII.18-tól

(1) A Hatóság a döntés meghozatalához szükséges tényállás tisztázásának keretében az építési tevékenység helyszínén, annak környezetében vizsgálhatja a döntés meghozatalának feltételeit, így különösen azt, hogy
a) az engedély kérelemhez, bejelentéshez mellékelt tervdokumentáció tartalma a valóságnak megfelel-e;
b) a tervezett nyomvonalon az építési tevékenység megvalósítható-e, a tevékenységet megkezdték-e és a terveknek megfelelően folytatják-e;
c) az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas állapotban van-e; valamint
d) a megvalósult építmény, építményrész az építési engedélynek, illetve a módosított építési engedélynek, valamint a hozzá tartozó Hatóság által jóváhagyott tervdokumentációnak, illetve a bejelentéshez mellékelt tervdokumentációnak megfelelően valósult-e meg.
(2) A Hatóság a helyszínről, annak környezetéről dátummal ellátott, azonosítható fényképfelvételt, valamint feljegyzést vagy jegyzőkönyvet készít, amelyet feltölt - amennyiben rendelkezésre áll - a hírközlési e-naplóba.

Forrás: 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról 7. §

A Hatóság az építési engedély iránti kérelem elbírálása során a 7. §-ban foglaltak szerint helyszíni szemlét tarthat.

Forrás: 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról 12. § b) pontja

Hírközlő hálózat 2001.XII.23 - 2003.XII.31.
A postai hálózat, illetőleg a távközlő hálózat.

Forrás: 2001. évi XL törvény a hírközlésről 110.§ 31.
Interfész2004. I. 01-től
a) hálózati interfész: az elektronikus hírközlő hálózat azon csatlakoztatási felülete - annak fizikai és logikai jellemzőivel együtt -, amely más elektronikus hírközlő hálózathoz való hozzáférésre vagy hálózattal való összekapcsolásra szolgál,
b) előfizetői interfész: az elektronikus hírközlő hálózat azon csatlakoztatási felülete, annak fizikai és logikai jellemzőivel együtt-, amelyen keresztül a szolgáltató a felhasználónak előfizetői hozzáférést nyújt az elektronikus hírközlő hálózathoz.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188. § 57.

2001. XII. 23. - 2003. XII. 31.
a) hálózati interfész: a távközlő hálózat azon csatlakoztatási felülete - annak fizikai és logikai jellemzőivel együtt -, amely más távközlő hálózathoz való hozzáférésre vagy hálózattal való összekapcsolásra szolgál,
b) előfizetői interfész: olyan fizikai szolgáltatás-hozzáférési csatlakoztatási felület - annak fizikai és logikai jellemzőivel együtt -, amely a felhasználónak hozzáférést biztosít a távközlő hálózathoz.

Forrás: 2001. évi XL. törvény a hírközlésről 110. § 34.
Internet szolgáltatás elérése távbeszélő hálózaton keresztül2001.XII.23 - 2003.XII.31.
Szolgáltatás, amellyel a felhasználó a távbeszélő hálózat végpontján csatlakoztatott végberendezésével a távbeszélő hálózaton át csatlakozhat az Internethez abból a célból, hogy az Internet szolgáltatótól adatátviteli szolgáltatást vegyen igénybe.

Forrás: 2001. évi XL törvény a hírközlésről 110.§ 35.
Kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pont (SAWAP)

2020. XII.18-tól

Az Eht. 188. § 77. pontjában meghatározott fogalom.

Forrás: 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról 2. § h) pontja

2020. XII.21-től

Kis hatótávú, vezeték nélküli hozzáférési pont: engedélyköteles, engedélymentes, vagy engedélyköteles és engedélymentes rádióspektrum használatával üzemelő, kis teljesítményű, kis hatótávú, egy vagy több csekély vizuális hatású antennával rendelkező vezeték nélküli hálózati hozzáférést megvalósító kisméretű berendezés. Működhet nyilvános elektronikus hírközlő hálózat részeként, vagy biztosíthat a felhasználók számára vezeték nélküli hozzáférést tekintet nélkül a hálózati topológiára - akár állandóhelyű, akár mobil - elektronikus hírközlő hálózathoz. 

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről, azaz az Eht. 188. § 77. pontja

2020.12.21-től az országos hatáskör a Szegedi Hatósági Irodához került.

Koncessziós ellenőrzésA koncessziós szerződésben vállalt kötelezettségekre irányuló ellenőrző tevékenység.
Korszerűsítés2020. XII.18-tól

A jogszerűen létesült elektronikus hírközlési építmény meglévő nyomvonalán korszerű technológia alkalmazásával az elektronikus hírközlő hálózat egyes részeinek vagy teljes egészének - a régi építménynek az építési engedély hatályának lejártáig történő elbontását is magában foglaló - kicserélése, amelynek következtében nő az elektronikus hírközlő hálózat üzembiztonsága, teljesítőképessége vagy használhatósága, valamint az antennák cseréje, ha az érintett antennák valamelyikének bármely irányú mérete a 4,0 m-t meghaladja, és az antennatartó szerkezet megerősítését nem igényli, továbbá a teljes szerkezet - antennatartó szerkezet és az antenna - együttes magassága nem növekszik.

Forrás: 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról 2. § i) pontja

Központrendszeresítési engedélyAz építtető által benyújtott kérelem alapján, a hálózat csomópontjában elhelyezett kapcsoló-berendezések, vezérlő, jelzéskezelő és egyéb eszközök kialakítását engedélyező határozat, amely lehetővé teszi különböző távbeszélő-áramkörök összekapcsolását a felhasználók igényei szerint.
LokátorA (mozgó) tárgyak helyének (irányának, távolságának) meghatározására szolgáló rádiószolgálat állomása, mely általában a 10 MHz feletti frekvenciatartomány meghatározott sávjaiban működik.
Minőség-felügyeleti ellenőrzésA jogszabályok alapján kötelezően alkalmazni rendelt szabványokban, illetve hatósági engedélyben vagy típusjóváhagyásban megjelölt, továbbá az üzletszabályzatban vagy vállalkozási feltételekben vállalt minőségi feltételek teljesítésének, megfelelőségének és a szolgáltatói kötelezettségek megtartásának vizsgálata.
Mobil rádiótelefon szolgáltatás2004.I.01-től
Olyan nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatás, amelynek során e szolgáltatás nagy térben mozgó bármely előfizetője - mobil rádiótelefon hálózat hálózati végpontján csatlakoztatott - nem helyhez kötött berendezésről indított hívással kommunikálhat egy másik hálózati végponttal, amelynek elérése az ANFT-ben meghatározott választási eljárás útján lehetséges. E szolgáltatás beszédátvitelre, valamint az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokra és egyéb szolgáltatásokra (például adatátviteli szolgáltatások, rövid szöveges üzenetküldés, WAP, GPRS alapú szolgáltatások) szolgál.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188.§ 72.

2001.XII.23 - 2003.XII.31.
Olyan mobil rádió-távközlési szolgáltatás, amely alapvetően beszédátvitelre szolgál.

Forrás: 2001. évi XL. törvény a hírközlésről 110.§ 42.
Műholdas műsorszóró szolgálat1997.XII.04 - 1999.XII.31.
Olyan rádió-távközlési szolgálat, amelynél az űrállomás által sugárzott vagy közvetített jelek a nagyközönség általi közvetlen vételre szolgálnak A műholdas műsorszóró szolgálatnál a "közvetlen vétel" kifejezés az egyedi vételre és a közösségi vételre egyaránt vonatkozik.

Forrás: 204/1997. (XI.19.) Korm. rendelet a Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának megállapításáról

1994.XI.30 -1997.XII.03.
Olyan rádió-távközlési szolgálat, amelynél az űrállomás által sugárzott, vagy közvetített jeleknek az a rendeltetése, hogy azokat bárki közvetlenül vehesse.

Forrás: 144/1994. (XI.15.) Korm. rendelet a Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának megállapításáról
Műholdas szolgálatOlyan rádió-távközlési szolgálat, amely műholdas eszközöket használ.
Műsorszórás

1993.VII.01 - 2001.XII.22.
Földfelszíni vagy műholdas rendszerrel végzett egyirányú rádiótávközlési eljárás - megfelelő vevőkészülékkel rendelkező elvileg korlátlan számú felhasználónak szánt - hangok, képek vagy egyéb természetű adások továbbítására.

Forrás: 1992. évi LXXII. törvény a távközlésről Melléklet 14.

2004.I.01 - 2007.VII.10.
Földfelszíni vagy műholdas rendszerrel végzett egyirányú - megfelelő vevőkészülékkel rendelkező, elvileg korlátlan számú felhasználónak szánt - rádiótávközlési eljárás hangok, képek vagy egyéb természetű jelek továbbítására.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188.§ 75.

Műsorszóró szolgálat

2012.XII.30-tól
Olyan rádiótávközlési szolgálat, amelynek adásai a nagyközönség általi közvetlen vételre szolgálnak; ez a szolgálat magában foglalhatja hangok sugárzását, televíziós vagy egyéb természetű adásokat.

Forrás:15/2012. (XII.29.) NMHH rendelet a nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról

1994.XI.30 - 1997.XI.18.
Olyan rádió-távközlési szolgálat, amelynek adásai arra szolgálnak, hogy azokat általában mindenki vehesse. Ez a szolgálat magában foglalhatja hangok sugárzását, televíziós vagy egyéb természetű adásokat.

Forrás: 144/1994. (XI.15.) Korm. rendelet a Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának megállapításáról.

Műsorterjesztés2007. VII.11-től
Bármely átviteli rendszerrel megvalósuló elektronikus hírközlési szolgáltatás, amelynek során a médiaszolgáltató által előállított analóg vagy digitális műsorszolgáltatási jeleket a médiaszolgáltatótól az előfizető, vagy felhasználó vevőkészülékéhez továbbítják, függetlenül az alkalmazott átviteli rendszertől, és technológiától. Műsorterjesztésnek minősül különösen a műsorszórás, a műholddal végzett műsorterjesztés, a hibrid üvegszálas-koaxiális átviteli rendszeren végzett műsorterjesztés, emellett a médiaszolgáltatás Internet Protokoll segítségével történő továbbítása valamely átviteli rendszeren, ha a szolgáltatás jellege, illetve feltételei megegyeznek a műsorterjesztéssel, illetve ez helyettesíti a más módon megvalósított műsorterjesztést. Műsorterjesztésnek minősül az olyan műsorterjesztés is, amelyhez az előfizető külön díj ellenében, vagy más elektronikus hírközlési szolgáltatás díjával csomagban értékesített díj ellenében férhet hozzá. A tíznél kevesebb vevőkészülék csatlakoztatására alkalmas átviteli rendszer segítségével történő jeltovábbítás nem minősül műsorterjesztésnek.

2004.I.01 - 2007.VII.10.
Műsorszolgáltató által előállított műsorszolgáltatási jelek elektronikus úton (műsorszórással vagy műsorelosztás útján) egyidejűleg, változatlanul történő eljuttatása a felhasználó vevőkészülékéhez.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188. § 77.
Nagyfrekvenciás jelNem rádiótávközlési célra használt rádiófrekvenciás jel.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről  188§ 78.
Nagyfrekvenciás mellékhatás2004.I.01-től
Olyan nagyfrekvenciás jel, amely különféle célú berendezésekben (készülékekben, eszközökben, járművekben stb.) szikrakisülés, gázkisülés vagy félvezetős szabályozás melléktermékeként keletkezik.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188.§ 79.

1993. VII.02 - 2001.XII.22.
Olyan nagyfrekveniás jel, amely különféle célú dolgokban (készülékekben, berendezésekben, járművekben stb.) szikrakisülés, gázkisülés vagy félvezetős szabályozás melléktermékeként keletkezik.

Forrás: 2001. évi LXII. törvény a frekvenciagazdálkodásról Melléklet 17.
Nagyfrekvenciás villamos berendezés2004.I.01-től
Az elektromágneses energia kis térben való előállítására és hasznosítására szolgáló ipari, tudományos, orvosi, háztartási vagy hasonló célú, nem elektronikus hírközlő berendezés.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188.§ 80.

2001.XII.23 - 2003.XII.31.
Az elektromágneses energia kis térben való előállítására vagy hasznosítására szolgáló ipari, tudományos, orvosi, háztartási vagy hasonló célú nem távközlő berendezés

Forrás: 2001. évi XL törvény a hírközlésről 110.§ 51.
Panaszokkal kapcsolatos ellenőrzésAz előfizető kérelmére, hibás teljesítés bizonyítására, a szolgáltatóval egyeztetett módon és közreműködésével végzett ellenőrző tevékenység.
Rádió-távközlő berendezés2000.I.01 - 2003.III.31.
Rádió-távközlési célt szolgáló adó, adó-vevő-, vevőberendezés vagy műsor-vevő készülék, beleértve a működéshez szükséges antennát is.

Forrás: 221/1999. (XII.29.) Korm. rendelet a Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának megállapításáról
Rádió-távközlő hálózat2004. I. 01-től
Olyan elektronikus hírközlő hálózat, amelyben az információátvitel egészben, illetőleg jelentős mértékben rádiófrekvenciás jelek adásával és vételével valósul meg.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188. § 95.


2001.XII.23. - 2003.XII.31-ig
Olyan földfelszíni távközlő hálózat, melyben az információ átvitel egészben, illetőleg jelentős mértékben, rádiófrekvenciás jelek adásával és vételével valósul meg.

Forrás: 2001. évi XL törvény a hírközlésről 110.§ 69.

1993.VII.2. - 2001.XII.22.
Olyan távközlő hálózat, amelyben az átvitel egésze, illetőleg annak jelentős többsége rádiótávközlés segítségével valósul meg.

Forrás: 1993. évi LXII törvény a frekvenciagazdálkodásról Melléklet 31.
Rádió-zavarvizsgálatRendszerint bejelentésre végzett rádió-mérőszolgálati tevékenység. Külső eredetű műsorvételi, vagy egyéb rádió-távközlési zavarok elhárítása, vagy összeférhetőségi (EMC) problémák megoldása érdekében helyszíni ellenőrző méréseket végző tevékenység azokon a rádió berendezéseken és nagyfrekvenciás jelet keltő készülékeken, melyek potenciálisan zavarforrásként szerepelhetnek.
RádióellenőrzésA frekvenciahasználat paramétereinek megállapítására szolgáló rádió-mérőszolgálati eljárás. A hírközlési hatóság működő rádióállomások műszaki jellemzőit a telepítési helyszínen méri meg az engedélynek való megfelelés ellenőrzése végett.
RádióengedélyA hatóság által kiadott határozat, amely rögzíti a rádió-távközlési szolgálat megvalósításához szükséges rádióállomás és telephely legfontosabb műszaki adatait, a forgalmazás feltételeit, az engedélyes adatait és az engedélyezett szolgáltatásra vonatkozó egyes feltételeket. Jogosít a rádióállomás üzemeltetésére.
RádiófelderítésA nem megfelelő vagy engedélynélküli rádióadások behatárolására szolgáló rádió-mérőszolgálati eljárás. Állandó helyre és mozgó gépjárműre telepített vagy kézben tartott iránymérő antennák segítségével a rádióállomások telepítési helyének megállapítása.
RádióhullámRádióhullám
2011.VIII.03-tól
Olyan, a térben mesterséges vezető nélkül terjedő elektromágneses hullám, anelynek frekvenciája nem nagyobb, mint 3000 GHz.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188.§ 92.

Rádióhullámok
2004.I.01 - 2011.VIII.02
Olyan elektromágneses hullámok, amelyek mesterséges vezető nélkül terjednek a térben.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188.§ 92.

Rádióhullámok
1993.VII.02 - 2001.XII.22.
A térben mesterséges vezető nélkül terjedő elektromágnesen hullámok, melyeknek frekvenciája kisebb, mint a 3000 GHz-es határérték.

Forrás: 1993. évi LXII törvény a frekvenciagazdálkodásról Melléklet 26.
Rádióhullámok vagy Hertz hullámok2003.IV.01 - 2004.XII.31.
A térben mesterséges vezető nélkül terjedő elektromágnese hullámok, melyeknek frekvenciája kisebb, mint az önkényesen megválasztott 3000 GHz-es határérték.

Forrás: 284/2002. XII.21.) Korm. rendelet a Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának megállapításáról
Rádiólokáció

1994.XI.30 - 1997.12.30.
A rádiómeghatározásnak a rádiónavigációtól eltérő célú felhasználása.

Forrás: 144/1994. (XI.15.) Korm. rendelet a Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási táblázatának megállapításáról


2012.XII.30-tól
A rádiómeghatározásnak a rádiónavigációtól eltérő célú alkalmazása.

Forrás: 15/2012. (XII.29.) NMHH rendelet a nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról 2.§ 148.

Rádiószolgálat2004.I.01-től
A Nemzetközi Rádiószabályzattal összhangban levő jogszabályban meghatározott rádió-távközlési szolgálat, továbbá a rádiócsillagászati szolgálati szolgálat.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188§ 94.

2001.XII.23 - 2003.XII.31.)
A Nemzetközi Rádiószabályzattal összhangban levő jogszabályban meghatározott rádió-távközlési szolgálatok és rádiócsillagászati szolgálat együttese.

Forrás: 2001. évi XL. törvény a hírközlésről 110.§ 67.
RádiótávközlésRádióhullámok segítségével történő távközlés.

Forrás: 15/2012. (XII.29.) NMHH rendelet a nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról 2.§ 164.
Rádiózavar1993.VII.02 - 2001.XII.22.
Nem kívánt elektromágneses energiának valamely rádiótávközlési szolgálatban a vételre gyakorolt hatása, amely az átvitel minőségének olyan csökkenésében, az információ olyan torzulásában, illetőleg veszteségében jelentkezik, ami elkerülhető lett volna a nem kívánt energia megjelenése nélkül.

Forrás: 1993. évi LXII. törvény a frekvenciagazdálkodásról Melléklet 34.
Rádiózavarral kapcsolatos panaszA rádió és televízió műsorszóró szolgáltatás minőségét befolyásoló, a szolgáltatást igénybevevőnél jelentkező vételi minőség-romlás bejelentése és kivizsgálása.
Spektrum monitoring (frekvencia megfigyelés)A frekvencia használat paramétereinek megfigyelésére szolgáló rádió-mérőszolgálati eljárás. Állandó helyre vagy mozgó gépjárműre telepített antennák segítségével folyamatosan, vagy kellően hosszú időn át a rádióállomások kisugárzott jellemzőit (legtöbbször a térerősséget, frekvenciát, sávszélességet, vagy a modulációs mértéket) mérő tevékenység.
Szakhatósági hozzájárulásA távközlés védelmében kiadott állásfoglalás, melyben az engedélyező szerv meghatározza, hogy milyen jogszabályokat, szabályokat kell betartani, és milyen körülményekre kell tekintettel lenni.

A hatóság 2009. március 1. óta nem végzi a tevékenységet.
Szolgáltatás-hozzáférési pont1999.VII.28 - 2001.XII.22.
Minden olyan - a hozzáférés műszaki jellemzőivel meghatározott - fizikai kapcsolódási pont (interfész), amely a távközlőhálózat részét képezi, és lehetővé teszi a távközlőhálózaton való információcserét.
a) Hálózati szolgáltatás-hozzáférési pont
A távközlőhálózat azon pontja, amely más hálózattal való összekapcsolására szolgál.
b) Előfizetői szolgáltatás-hozzáférési pont
A távközlőhálózat azon pontja, amely előfizetői berendezések vagy más előfizetői szolgáltatások nyújtását lehetővé tevő berendezések rákapcsolására szolgál.

Forrás: 1992. évi LXXII törvény a távközlésről Melléklet 21.

1997. VIII.16 - 1999.VII.27.
Minden olyan - a hozzáférés műszaki jellemzőivel meghatározott - fizikai kapcsolódási pont (interfész), amely a távközlőhálózat részét képezi, és lehetővé teszi a távközlőhálózaton való információcserét.
a) Hálózati szolgáltatás-hozzáférési pont
A közcélú távközlőhálózat azon pontja, amely más hálózattal való összekapcsolására szolgál.
b) Előfizetői szolgáltatás-hozzáfárási pont
A közcélú távközlőhálózat azon pontja, amely előfizetői berendezések vagy más előfizetői szolgáltatások nyújtását lehetővé tevő berendezések rákapcsolására szolgál.

Forrás: 1992. évi LXXII. törvény a távközlésről Melléklet 21.

1993.VII.01 - 1997.VIII.15.
Minden olyan fizikai kapcsolódási pont - a hozzáférés feltételeivel együtt, amely a távközlő-hálózat részét képezi, és lehetővé teszi a távközlő-hálózaton való információcserét.

Forrás:1992. évi LXXII. törvény a távközlésről Melléklet 20.
Távbeszélő állomás bekapcsolás sürgetésére irányuló reklamációÉszrevétel olyan esetben, amikor a szolgáltató a távbeszélő szolgáltatást igénylőnek a távbeszélő állomás felszerelésére, áthelyezésére irányuló igényét az igénybejelentéstől számított 60 napon belül - a szolgáltatónál felmerült okból - teljesíteni nem képes.
Távközlési nyomvonalas és nyomvonal jellegű építmények és egyéb műtárgyak (együtt: távközlési építmények)2001.XII.23 - 2002.XII.31.
Távközléshez szükséges olyan sajátos építmények, amelyek magukba foglalják a vezetékeket, a vezetékekkel és vezeték nélküli összeköttetésekkel összefüggő - burkoló, tartó, védő, jelző stb. - műtárgyakat, különösen a tartozékokat és a tartószerkezeteket, az antenna-tartószerkezeteket (tornyokat), antennákat, oszlopokat, alagutakat, kábelszekrényeket, csatornákat, föld alatti és föld feletti jelzőket, védőműtárgyakat.

Forrás: 2001. évi XL törvény a hírközlésről 110.§ 79.

1997.VIII.16 - 2001.XII.22.
Távközléshez szükséges olyan sajátos építmények, amelyek magukba foglalják
a) a vezetékeket, a vezetékekkel és vezeték nélküli összeköttetésekkel összefügő - burkoló, tartó, védő, jelző stb - műtárgyakat,
b) azok nyomvonalát (az elméleti tengelyt a terszinten függőleges vetítéssel meghatározó elméleti vonalat), valamint
c) a tartozékokat és a tartószerkezeteket, az antenna-tartószerkezeteket (tornyokat), antennákat, oszlopokat, alagutakat, kábelszekrényeket, csatornákat, föld alatti és föld feletti jelzőket, védőműtárgyakat.

Forrás: 1992. évi LXXII. törvény a távközlésről Melléklet 24.
Távközlő hálózat1993.VII.01 - 2001.XII.22.
Egymással valósan vagy virtuálisan összekötött távközlő eszközök összessége, amelyen keresztül jel, jelzés, írás, kép, hang vagy egyéb közlemény juttatható el meghatározott szolgáltatás-hozzáférési pontok között egy vagy több útvonalon. Összekapcsolásnak minősül, ha az egymással együttműködni képes távközlő hálózatokat összekötik. Rákapcsolásnak minősül, ha a távközlő hálózathoz - távközlési szolgáltatás céljából - berendezést csatlakoztatnak.

Forrás: 1992. évi LXXII. törvény a távközlésről Melléklet 24.
Tervezési adatszolgáltatásA műsorszolgáltatási jogosultsággal rendelkező részére a hatóság által átadott, besugárzási terv készítéséhez szükséges műszaki adatok, irányelvek és előírások.
Tervjóváhagyás vagy tervtárgyaláson való részvétel - tervvéleményezésA hatóságtól később megkérni kívánt elvi, vagy építési engedély alapjául szolgáló építési terv tartalmi, formai és gazdaságossági szempontok szerinti felülvizsgálata és e szempontok összehangolása céljából a hatóság és a távközlési létesítményt építtető, beruházó, kivitelező szervek képviselői közötti egyeztető tárgyalás, különös tekintettel a terv kivitelezhetőségére.
UtóellenőrzésA hatóság ellenőrzési tevékenysége során feltárt hiányosságok megszüntetésének vizsgálata.
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2024