EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

A B C D E F G H I J K L M N O Ö P R S T Ú Ü V W X Z

T-DAB - Földfelszíni digitális rádió műsorszórásFöldfelszíni digitális rádió-műsorszóró rendszer, mely az MPEG hangkódolási algoritmust használja, műszaki leírását az ETSI-EN 300401 szabvány tartalmazza.
T-DAB blokkEgy 7 MHz-es frekvenciasávon belül 4 db T-DAB blokk helyezhető el, melyeket egy számmal és A, B, C, D betűkkel jelölnek.
T-DMB - Föfdfelszíni digitális multimédia műsorszórásKülönböző médiatartalom (mozgó- és állóképek, hang, szöveg, adatok) továbbítására alkalmas mobil vételre tervezett földfelszíni digitális műsorszóró rendszer, melynek műszaki leírását az ETSI TS 102428 szabvány tartalmazza
Tagállamok közötti kereskedelmet befolyásolni képes intézkedések1. Ezeken olyan intézkedéseket kell érteni, amelyek akár közvetve, akár közvetlenül, akár ténylegesen, akár potenciálisan befolyással lehetnek a tagállamok közötti szokásos kereskedelemre oly módon, hogy akadályt gördíthetnek az egységes piac elé. 2. Olyan intézkedések, amelyek akár közvetve, akár közvetlenül, akár ténylegesen, akár potenciálisan befolyással lehetnek a tagállamok közötti kereskedelemre, így akadályozhatják az egységes európai piac működését.

Forrás: 8001/2004 IHM Tájékoztató 147.
Tagállamok közötti piac1. Az Európai Unióra vagy annak jelentős részére kiterjedő, az Európai Bizottság által meghatározott piac. 2. a Közösségre vagy annak jelentős részére kiterjedő, a 15. cikk (4) bekezdésével összhangban meghatározott piacok.

Forrás: 1. 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.) 2. Directive 2002/21/EC Art 2 (b)
Tandem kapcsolóOlyan kapcsoló, amely több helyi központ forgalmát összegyűjti és irányítja más helyi kapcsolókhoz vagy más szolgáltatók kapcsolóihoz.

Forrás: US
Tápláló adó (Anyaadó)Televízió átjátszó adó számára vételi jelet biztosító adó.
Távbeszélő állomás bekapcsolás sürgetésére irányuló reklamációÉszrevétel olyan esetben, amikor a szolgáltató a távbeszélő szolgáltatást igénylőnek a távbeszélő állomás felszerelésére, áthelyezésére irányuló igényét az igénybejelentéstől számított 60 napon belül - a szolgáltatónál felmerült okból - teljesíteni nem képes.
Távbeszélő fővonalAz egy fogyasztói végberendezést (pl. távbeszélőkészülék, faxgép) a közcélú kapcsolt távbeszélő hálózattal (PSTN) összekötő olyan távbeszélő vonalat jelenti, amelyeknek saját csatlakozási pontja van egy távbeszélőközpontban. A legtöbb országban a fővonalak számában a nyilvános, fizető távbeszélő-állomások is szerepelnek. A nemzetközi gyakorlatban - a hazai gyakorlattól eltérően - egy ikerpár közös fővonalát egy fővonalnak tekintik.
Távbeszélő névsorNyomtatott formában, CD-ROM-on, vagy interneten szolgáltatott névsor információ.

Forrás: 2002/22 irányelv alapján.
TáviratA felhasználó - az elektronikus hírközlési szolgáltató és/vagy postai szolgáltató közreműködésével - feladott szöveges közleménye, amelyet a szolgáltatók kézbesítés vagy elektronikus hírközlő végberendezés közvetítésével juttatnak el a címzetthez.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
Távközlési beruházásTávközlési szolgáltatások nyújtásához szükséges eszközök, berendezések, föld és épületingatlan tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatos kiadásokat jelenti. Az összes távközlési beruházás a jelzett évben eszközölt összes folyó beruházást mutatja.
Távközlési bevételekA távközlési szolgáltatások nyújtásából szerzett bevételek. Az adatok nem szigorúan összehasonlíthatók az adatszolgáltatási fegyelem hiánya, a leányvállalatok nem távközléssel kapcsolatos elkülöníthetetlen szolgáltatásai, a közös posta és távközlés illetve az országok fogalmi és számviteli különbségei miatt.
Távközlési nyomvonalas és nyomvonal jellegű építmények és egyéb műtárgyak (együtt: távközlési építmények)2001.XII.23 - 2002.XII.31.
Távközléshez szükséges olyan sajátos építmények, amelyek magukba foglalják a vezetékeket, a vezetékekkel és vezeték nélküli összeköttetésekkel összefüggő - burkoló, tartó, védő, jelző stb. - műtárgyakat, különösen a tartozékokat és a tartószerkezeteket, az antenna-tartószerkezeteket (tornyokat), antennákat, oszlopokat, alagutakat, kábelszekrényeket, csatornákat, föld alatti és föld feletti jelzőket, védőműtárgyakat.

Forrás: 2001. évi XL törvény a hírközlésről 110.§ 79.

1997.VIII.16 - 2001.XII.22.
Távközléshez szükséges olyan sajátos építmények, amelyek magukba foglalják
a) a vezetékeket, a vezetékekkel és vezeték nélküli összeköttetésekkel összefügő - burkoló, tartó, védő, jelző stb - műtárgyakat,
b) azok nyomvonalát (az elméleti tengelyt a terszinten függőleges vetítéssel meghatározó elméleti vonalat), valamint
c) a tartozékokat és a tartószerkezeteket, az antenna-tartószerkezeteket (tornyokat), antennákat, oszlopokat, alagutakat, kábelszekrényeket, csatornákat, föld alatti és föld feletti jelzőket, védőműtárgyakat.

Forrás: 1992. évi LXXII. törvény a távközlésről Melléklet 24.
Távközlési személyi állományÁltalában nem foglalja magában az alvállalkozói személyi állományt.
Távközlő hálózat1993.VII.01 - 2001.XII.22.
Egymással valósan vagy virtuálisan összekötött távközlő eszközök összessége, amelyen keresztül jel, jelzés, írás, kép, hang vagy egyéb közlemény juttatható el meghatározott szolgáltatás-hozzáférési pontok között egy vagy több útvonalon. Összekapcsolásnak minősül, ha az egymással együttműködni képes távközlő hálózatokat összekötik. Rákapcsolásnak minősül, ha a távközlő hálózathoz - távközlési szolgáltatás céljából - berendezést csatlakoztatnak.

Forrás: 1992. évi LXXII. törvény a távközlésről Melléklet 24.
Távoli helymegosztásOlyan helymegosztás, amelynek esetében a helymegosztásra jogosult berendezései az arra kötelezett szolgáltató létesítményéhez közel, de különállóan kerülnek elhelyezésre.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188.§ 27.
Távoli kommunikációs módOlyan működési mód, amikor a szolgáltató és a fogyasztó egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre szeződés valamely szolgáltatás teljesítésére.

Forrás: Saját, az angol definíció alapján
Technológiai előny vagy fölényTechnológiai előny vagy fölény abban az esetben érvényesül, ha valamely érintett piacon egy szolgáltató olyan új, fejlett technológiával rendelkezik, amely számára lehetővé teszi adott szolgáltatás(ok) olcsóbb, hatékonyabb és/vagy magasabb szintű nyújtását a többi ekvivalens szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval összehasonlítva.

Forrás: [saját]
Telefon hozzáférési pont létesítésére várakozóAz az új igénylő, a meglévő, illetve megszűnt távbeszélő fővonal áthelyezését kérő, akinek az igényét 60 napon túl elégítik ki.
TelefonálásEmberi hang elektronikus eszközökkel történő átvitele.

Forrás: After Computer Desktop Encyclopedia
TeleházakA Magyar Teleház Szövetség Egyesület által fenntartott nyilvános közösségi hozzáférési helyek. (További információk: http://www.telehaz.hu)
TelepítésRádióállomás, rádiótávközlő rendszer, illetőleg rádiótávközlő hálózat kiépítése, üzemeltetésre alkalmas állapotba hozatala rádiófrekvenciás jelek adását, illetve vételét megvalósító üzemmódban, üzemben tartás, illetőleg kísérleti üzemeltetés nélkül.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
Telepített műszerNapi 24 órás, huzamos megfigyelést lehetővé tevő mérőműszer, amely kezelőszemélyzet folyamatos közreműködését nem igényli.

Forrás: NMHH "VE 50942" jelű vizsgálati eljárása

Televízió (vevők száma)A használatban lévő fekete-fehér és színes televízió készülékek becsült számát jelenti. A televízióval ellátott háztartások száma azon háztartások számát jelenti, melyekben van televízió vevőkészülék. Ez nem azonos a televízió készülékek számával, mivel a háztartásokban lehet egynél több TV is és a háztartások mellett más intézmények is rendelkezhetnek televízióval (pl. üzletek, szállodák). Azokban az országokban, ahol a televízió készülékeket be kell jelenteni, a televízióval rendelkező háztartások helyett a bejelentések számát jelenítik meg, ezáltal esetleg alulbecsülve a tényleges számot.
Televíziós műsorterjesztésA közönség számára vételre szánt, vezetékes vagy az éterben kezdeményezett műsorszolgáltatás, beleértve a műholdas műsorszolgáltatást is, kódolatlan vagy kódolt formában. Ide tartozik a vállalkozások közötti műsorok közvetítése, amelyek célja a közönségnek való továbbítás. Nem tartoznak ide azok a kommunikációs szolgáltatások, amelyek információkat vagy más üzeneteket közvetítenek egyéni igény alapján, mint például távmásolás, elektronikus adatbankok és más hasonló szolgáltatások.

Forrás: directive (89/552/EEC)
Teljes Népesség (Nielsen Közönségmérés)Televízióval rendelkező háztartásban lakó 4 év feletti személy.

Forrás: Nielsen Közönségmérés
Teljesen felosztott költségek költségszámítási módszere (FDC)1. A szolgáltató szokásos vállalkozási tevékenységével, nyújtott szolgáltatásaival kapcsolatban álló, ténylegesen felmerült költségek és ráfordítások tevékenységi alapon történő meghatározása és felosztása költségkategóriákba, tevékenységekre és szolgáltatásfajtákra. A teljesen felosztott költségek költségszámítási módszerének egy fajtája a múltbeli költségeken alapuló teljesen felosztott költségek (HCA-FDC) költségszámítási módszere. 2. Olyan számviteli módszer, amely szerint a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerült költségeket, beleértve a közös és együttes költségeket is, teljes mértékben felosztják ezen szolgáltatások között. A teljesen felosztott költségek költségszámítási módszerének egy fajtája a múltbeli költségeken alapuló teljesen felosztott költségek (HCA-FDC) költségszámítási módszere.

Forrás: 1. 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.) 2. EHT
Tervezési adatszolgáltatásA műsorszolgáltatási jogosultsággal rendelkező részére a hatóság által átadott, besugárzási terv készítéséhez szükséges műszaki adatok, irányelvek és előírások.
Tervjóváhagyás vagy tervtárgyaláson való részvétel - tervvéleményezésA hatóságtól később megkérni kívánt elvi, vagy építési engedély alapjául szolgáló építési terv tartalmi, formai és gazdaságossági szempontok szerinti felülvizsgálata és e szempontok összehangolása céljából a hatóság és a távközlési létesítményt építtető, beruházó, kivitelező szervek képviselői közötti egyeztető tárgyalás, különös tekintettel a terv kivitelezhetőségére.
Tiltott készülékTiltott készülék mindazon eszköz, vagy szoftver amelyet védett szolgáltatáshoz, a szolgáltató engedélye nélkül értelmezhető formátumot eredményező hozzáférésre terveztek, vagy használnak.

Forrás: Directive (98/84/EC)
Titkos információgyűjtés, illetve titkos adatszerzésAz elektronikus hírközlő hálózaton és elektronikus hírközlő eszközökkel az elektronikus hírközlési tevékenység során, illetve azzal összefüggésben keletkezett, továbbított információk, adatok kiválasztása, kicsatolása, technikai eszközzel történő rögzítése és megismerése.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
TörzshálózatAz egymástól nagyobb távolságra, általában különböző településeken fekvő vonalhálózatokhoz juttatja el a műsorjeleket. A törzshálózat bemenetét bérelt távközlési vonal, fejállomás vagy stúdió-berendezés kimenete képezi.
TranszferárAzon szolgáltatás egységének meghatározott módszertan szerint számított ellenértéke, amelyet egy szolgáltató egyik üzletága nyújt egy másik üzletága részére.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
Tranzit forgalmi szolgáltatás1. A hívás továbbítása az egyik összekapcsolási pontról egy másik összekapcsolási pontra. 2. A hívás továbbítása az egyik összekapcsolási pontról egy másik összekapcsolási pontra. Lehet egyszeres szegmens tranzit vagy kétszeres szegmens tranzit.

Forrás: 277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet egyes távközlő hálózati szerződésekről és azok megkötéséről
Tudakozó szolgálatOlyan szolgálat, amely segíti az előfizetőket más előfizetők telefonszámainak megszerzésében.

Forrás: Saját, az angol definíció alapján
Tudakozó szolgáltatásokTávközlésben a tudakozó szolgáltatás telefonon nyújtott névsor-információ.

Forrás: 2002/22 irányelv alapján.
Túlvégi összekapcsolásOlyan különleges összekapcsolás, amely esetében az összekapcsolás a jogosult szolgáltató telephelyén lévő ponton történik, s a helymegosztást a jogosult szolgáltató biztosítja, a kötelezett szolgáltató elektronikus hírközlő eszközeinek üzemeltetési feltételeivel együtt.

Forrás: 277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet egyes távközlő hálózati szerződésekről és azok megkötéséről
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2024