EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

A B C D E F G H I J K L M N O Ö P R S T Ú Ü V W X Z

PAD (programhoz kapcsolt adatok)Azok az információk, amelyek az éppen aktuális programhoz, rádióadáshoz kapcsolódnak és tájékoztatják a hallgatót az aktuális jellemzőkről.
Panasz

Panasznak az olyan bejelentés minősül, amelyben a felhasználó állítja, hogy a postai szolgáltató által nyújtott szolgáltatás részben vagy egészben nem felel meg a jogszabályi előírásokban vagy a szolgáltató általános szerződési feltételeiben foglaltaknak. Az 51. §-ban foglalt jelzést, bejelentést és a kártérítési igény érvényesítését panaszok között köteles nyilvántartani.Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 57. § (2)
Panaszokkal kapcsolatos ellenőrzésAz előfizető kérelmére, hibás teljesítés bizonyítására, a szolgáltatóval egyeztetett módon és közreműködésével végzett ellenőrző tevékenység.
PiacA tényleges és potenciális eladók és vevők, illetve azok cserekapcsolatainak rendszere, melynek legfőbb tényezői a kereslet, kínálat, az ár és a jövedelem.

Forrás: Kopányi Mihály: Mikroökonómia
Piac elzárása a versenytársak előlPiac elzárása a versenytársak elől a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató által olyan körülmények kialakítását jelenti, amelyek között a versenytárs csak ésszerűtlen és vállalhatatlan feltételek mellett lenne képes a piacra lépésre, azaz a szolgáltatásra.

Forrás: [ERG Common Position on the Approach to Appropriate Remedies 2.3.1.1 alapján ]
PiacelemzésAz érintett piacnak a nemzeti szabályozó hatóság((nemzeti szabályozó hatóság)) (NHH) általi előre tekintő strukturális elemzése, amelynek során a hatóság vizsgálja a verseny hatékonyságát és hatékony verseny hiányában azonosítja a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató(ka)t, valamint számukra előírja, fenntartja vagy módosítja a jogszabályban meghatározott kötelezettségeket.

Forrás: Saját, a 8001/2004. (IHK.8.) IHM tájékoztató 19. és 20. §-ai nyomán
Piaci erőA szolgáltató azon képessége, hogy szolgáltatása árát tartósan a versenyár feletti áron tartsa.

Forrás: Saját, OFCOM alapján
Piaci erő átviteleEgy adott piacon jelentős piaci erővel rendelkező vállalkozás - amennyiben a piacok közötti kapcsolat ezt lehetővé teszi - átviheti piaci erejét egy szomszédos, szorosan kapcsolódó piacra, amivel gazdasági erejét erősítheti.
Piaci koncentrációSzámított adat. A közgazdaságtanban a Herfindahl–Hirschman-index (egyéb szokásos nevén HHI vagy Herfindahl-index) a piaci koncentráció egyik mérőszáma.  Egy adott gazdasági szektor Herfindahl–Hirschman-indexe a piacon lévő vállalatok piaci részesedésének négyzetösszege.

Forrás: Hatóság
Piaci kudarcPiaci kudarc esetén a szabályozatlan, tisztán piaci mechanizmusok által eredményezett erőforrás allokáció eltér a társadalmilag optimálisnak tekintett erőforrás felhasználástól. A piaci kudarc leggyakoribb forrása a hatékony verseny hiánya.

Forrás: Saját, Kopányi Mihály: Mikroökonómia alapján
Piaci részesedés1. Az adott piacon a felhasználók /fogyasztók ellátása, a szolgáltatások nyújtása meghatározott hányadának birtoklása. Mérőszámai lehetnek a szolgáltatásokból származó árbevétel, vagy a szolgáltatások mennyiségére jellemző volumen adatok. 2. Egy vállalkozás adott piachoz vagy iparághoz viszonyított relatív mérete, a piac vagy iparág összes kibocsátásához, kapacitáshoz, vagy értékesítéshez képest.

Forrás: 1. Saját 2. Saját, OECD alapján
PiacmeghatározásA piacmeghatározás magában foglalja az érintett piacot alkotó áruk vagy szolgáltatások meghatározását, valamint a piac földrajzi kiterjedésének vizsgálatát. A piacmeghatározás megköveteli a múltbeli piaci magatartásról rendelkezésre álló minden bizonyíték elemzését egy jövőbemutató piacelemzés végzése során.

Forrás: [IHM Tájékoztató 34. és 35. alapján]
Piacra lépési korlátok1. A hatóság a jelentős piaci erő vizsgálata során a potenciális belépők piacra lépés feltételeit is mérlegeli. A piacra lépési korlátoknak alapvetően két fajtája van: strukturális belépési korlátok, illetve jogi és adminisztratív természetű korlátok. 2. Olyan többletköltség, amit az adott iparágban már tevékenykedő vállalkozásoknál nem, az újonnan belépő vállalkozásoknál viszont felmerül; illetve egyéb olyan strukturális, jogi vagy szabályozási tényezők, amelyek lehetővé teszik az inkumbens számára hogy a piacra való belépés megakadályozása nélkül az árakat a versenyár feletti szinten tudja tartani. 3. A >>hatékony verseny((hatékony verseny)) kialakulását gátló, az új versenytársak piacra lépését akadályozó strukturális, jogi vagy szabályozási tényezők.

Forrás: 1. Saját, 2003/311/EC alapján 2. Saját, OFCOM alapján 3. Saját, az Explanatory Memorandum 3.2 fejezete alapján
Politikusok beszédidejeA politikusok nyilatkozataira szánt műsoridő, másképpen az az időtartam, amit a műsorkészítők a politikai szereplők szinkronjaira szántak.

Az NMHH Műsorfigyelő- és elemző Főosztálya figyelemmel kíséri a rádiók, televíziók politikai hír- és magazinműsorait. A kvantitatív vizsgálat alapkoncepciója szerint a politikusok médiaszerepléseinek statisztikái (az említések, interjúk száma, a megnyilatkozások műsorideje, a bemutatásuk, mondanivalójuk témája stb.) lényeges információkat közölnek az elemzett programok műsorszerkesztési praxisáról.Forrás: NMHH
Politikusok összes szerepléseÖsszes szereplés: amikor egy politikai csoportosulásnak vagy képviselőjének idézik gondolatait, illetve élőszóban nyilatkozik.

Az NMHH Műsorfigyelő- és elemző Főosztálya figyelemmel kíséri a rádiók, televíziók politikai hír- és magazinműsorait. A kvantitatív vizsgálat alapkoncepciója szerint a politikusok médiaszerepléseinek statisztikái (az említések, interjúk száma, a megnyilatkozások műsorideje, a bemutatásuk, mondanivalójuk témája stb.) lényeges információkat közölnek az elemzett programok műsorszerkesztési praxisáról.

Forrás: NMHH
PontkódA 7-es jelzésrendszerben használt kód kapcsolási csomópontok azonosítására.

Forrás: Saját, az angol definíció alapján
PostabélyegAz egyetemes postai szolgáltató által kibocsátott, a postai küldemények bérmentesítési díjának megfizetésére használható, a névértékére utaló jelöléssel ellátott olyan bélyeg, amely tartalmazza a „Magyarország” feliratot vagy annak idegen nyelvű megfelelőjét.

Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § .
PostacsomagKereskedelmi értékekkel rendelkező vagy nem rendelkező árut, tárgyat tartalmazó könyvelt postai küldemény. Tömeghatára belföldön 0-40 kg.

Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § .
PostahelyRégebbi megnevezése: postahivatal. A szolgáltató által a közönség igényeinek megfelelően kialakított, alapvetően a küldemények feladására, átvételére és ehhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások nyújtására alkalmas helyiség. 2004-től megegyezik az állandó postai szolgáltatóhely megnevezéssel.

Forrás: Hatóság
Postai közvetítő szolgáltató 2012. december 31-igPostai tevékenységet végez szerződéses jogviszony alapján. A megrendelő küldeményeit a postai szolgáltató legközelebbi hozzáférési pontjára juttatja, illetve onnan a megrendelőhöz kézbesíti. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény törölte.
Postai közvetítő szolgáltató 2012. december 31-igPostai tevékenységet végzett szerződéses jogviszony alapján. A megrendelő küldeményeit a postai szolgáltató legközelebbi hozzáférési pontjára juttatja, illetve onnan a megrendelőhöz kézbesíti. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény törölte.

Forrás: Hatóság
Postai küldeményAz a legfeljebb 40 kg tömegű küldemény, mely a küldeményen, annak csomagolásán vagy az ahhoz tartozó listán legalább címmel el van látva, vagy az a küldemény, amelyet jogszabály postai küldeménynek minősít; ilyen postai küldemény lehet a levélküldemény, a hivatalos irat, a vakok írását tartalmazó küldemény, a postacsomag, valamint a könyvet, katalógust és sajtóterméket tartalmazó küldemény, továbbá minden olyan küldemény, amelynek tartalma e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet szerint a postai szolgáltatásból nem kizárt.

Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. §
Postai szolgáltatásA postai szolgáltatás a postai küldemény felvételét, szükség szerint gyűjtését, feldolgozását, szállítását és kézbesítését együttesen vagy részben magában foglaló, gazdasági tevékenység keretében végzett szolgáltatás. Postai szolgáltatást kizárólag az a gazdálkodó szervezet nyújthat, amely szerepel a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) postai szolgáltatókról vezetett nyilvántartásában.

Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 3. § (1). pont.
Postai szolgáltatások értékesítéséből származó nettó árbevételeA postai szolgáltatások nettó árbevételeként kell kimutatni az adott időszakban értékesített, vásárolt és saját termelésű készletek, valamint a teljesített szolgáltatások ártámogatással és felárral növelt, engedményekkel csökkentett – általános forgalmi adót nem tartalmazó – ellenértékét.

Forrás: Hatóság
Postai szolgáltatóPostai szolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet.

Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § .
Postai szolgáltatóhelyA postai szolgáltatások elérését meghatározott földrajzi ponton és időben biztosító felvételi vagy kézbesítési pont, ide nem értve a postai szolgáltató által elhelyezett levélgyűjtő szekrényt vagy más, a postai küldemény sérülésmentes és biztonságos felvételére vagy kézbesítésére szolgáló eszközt.

Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. §
Potenciális versenytársAz érintett árupiacon az adott pillanatban nem jelenlevő vállalkozás középtávon dönthet úgy, hogy egy kismértékű, de jelentős, tartós áremelkedés hatására belép az adott piacra. Az olyan vállalkozásokat, amelyek egy ilyen áremelkedés esetén képesek átállítani vagy kibővíteni áru- vagy szolgáltatási skálájukat és belépni az adott piacra, a hatóságnak potenciális piaci résztvevőkként kell kezelnie akkor is, ha jelenleg nem termelik az érintett árut vagy nem kínálják az érintett szolgáltatást. A potenciális belépőknek több időre van szükségük tevékenységük beindításához, ezenkívül a potenciális piacra lépés jelentős elsüllyedt költségekkel jár.

Forrás: Saját, IHM Tájékoztató és Guideline alapján
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2024