EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

A B C D E F G H I J K L M N O Ö P R S T Ú Ü V W X Z

Magyar filmalkotásOlyan filmalkotás, amelyben a magyar részvétel a 2004. évi II. tv. (Mktv.) 1. melléklet szerinti táblázat alapján legalább 75 pontot ér el.
Magyar részvételű filmalkotásOlyan filmalkotás, amelyben a magyar részvétel a 2004. évi II. tv. (Mktv.) 1. melléklet szerinti táblázat alapján legalább 30 pontot ér el.
Maximális effektív kisugározott teljesítményAz antennára juttatott teljesítmény és a félhullámú dipolra vonatkoztatott antennanyereség szorzata az effektív kisugárzott teljesítmény, ami általában irányfüggő. Statisztikai adatként minden esetben a legnagyobb értékét veszik figyelembe.
MédiaszolgáltatásAz Európai Unió működéséről szóló szerződés 56. és 57. cikkében meghatározott, önálló, üzletszerűen – rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett – végzett gazdasági szolgáltatás, amelyért egy médiaszolgáltató szerkesztői felelősséget visel, amelynek elsődleges célja műsorszámoknak tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából a nyilvánossághoz való eljuttatása valamely elektronikus hírközlő hálózaton keresztül.

Forrás: 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
MédiaszolgáltatóAz a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki vagy amely szerkesztői felelősséggel rendelkezik a médiaszolgáltatás tartalmának megválasztásáért, és meghatározza annak összeállítását. A szerkesztői felelősség a médiatartalom kiválasztása és összeállítása során megvalósuló tényleges ellenőrzésért való felelősséget jelenti, és nem eredményez szükségszerűen jogi felelősséget a médiaszolgáltatás tekintetében.

Forrás: 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
Megfelelőségi nyilatkozatA gyártó írásbeli nyilatkozata, amelyben saját felelősségére kijelenti, hogy a készülék a külön jogszabályban előírt alapvető követelményeknek, valamint a műszaki konstrukciós dokumentációjának megfelel.

Forrás: 5/2004.(IV.13.) IHM rendelet
Megfelelőségi tanusítványTanusító szerv által kiállított dokumentum annak az igazolására, hogy a készülék a külön jogszabályban előírt alapvető követelményeknek, valamint a műszaki konstrukciós dokumentációjának megfelel.

Forrás: 5/2004.(IV.13.) IHM rendelet
Megtorló mechanizmusAz összehangolt piaci magatartás, illetve az ezt célzó megállapodások megsértésének megelőzésére, illetve megtorlására szolgáló intézkedés, pl. árversennyel való fenyegetés.

Forrás: Saját, IRG: Common interpretation of the SMP concept 3.40 pont nyomán
Megyénként egy postahely által kiszolgált lakosok számaA megye január 1-jei lakosság száma, osztva a megye összes postahelyének számával.
Méretgazdaságosság1. Méretgazdaságosság akkor áll fenn, ha a vállalkozás átlag (teljes) költsége csökken a kibocsátás növelésével. A méretgazdaságosság egy közös forrása - különösen az elektronikus hírközlési szektorban - az állandó költségek, azaz azok a költségek, amelyek attól függetlenül merülnek fel, hogy hány egységnyi a kibocsátás. Ha a kimenetet növelik, az átlagos állandó költségek csökkennek. Strukturális piacralépési korlát áll fenn, ha a piacon jelen van olyan szolgáltató, mely a hatékony szolgáltatás nyújtáshoz szükséges jelent?s méretgazdaságosságot, választékgazdaságosságot elérte. 2. Méretgazdaságosság létezik akkor, amikor a kibocsátott termék mennyiségének növelése esetén csökken, a termékmennyiség csökkentése esetén pedig növekszik a termékegységre jutó költség. A méretgazdaságosság gyakori forrását jelentik - különösen az elektronikus hírközlési szektorban - az állandó költségek, azaz azok a költségek, amelyek attól függetlenül merülnek fel, hogy milyen mértékű a kibocsátás. Ha a kibocsátást növelik, az átlagos állandó költségek csökkennek.

Forrás: 1. [McCarthy Tétrault:Telecommunications Regulation Handbook, Appendix B, 1.1.2.1] 2. Saját, NHH Módszertan és McCarthy Tétrault: Telecommunications Regulation Handbook alapján
Mikrocellás hálózatokOlyan cellás hálózatok, amelynek cellái több igen kis, néhány száz métertől néhány kilóméter átmérőig terjedő földrajzi területre vannak felosztva (mikrocellák). Ennek a technikának az alkalmazása révén nagyobb forgalmi kapacitás, nagyobb frekvencia-hatékonyság érhető el a frekvenciák többszöri felhasználása által, kisebb adóteljesítmények a teljesítmény szabályozás eredményeként, továbbá adott akkumulátor-technológia mellett hosszabb működési idő (vagy könnyebb készülék) biztosítható. A cellaméretek további csökkentésével pikocellákat, illetve femtocellákat alakítanak ki.

Forrás: Saját COM(94)145 alapján.
MikrohullámAz 1 GHz (109 Hz) feletti frekvenciájú elektromágneses hullám, mely a szabad térben megközelítően egyenes vonalban terjed. A sugárzás antennával jól irányítható, aminek következtében a kisugárzott teljesítmény jelentős része a vevőállomás felé összpontosítható. A magas vivőfrekvencia következtében szélessávú átvitelre kiválóan alkalmas. Az egyenes vonalú hullámterjedés miatt földfelszíni összeköttetéseknél nagyobb távolságok áthidalására átjátszóállomások szükségesek, műholdas összeköttetéseknél a műhold tölti be az átjátszóállomás szerepét.
Minőség-felügyeleti ellenőrzésA jogszabályok alapján kötelezően alkalmazni rendelt szabványokban, illetve hatósági engedélyben vagy típusjóváhagyásban megjelölt, továbbá az üzletszabályzatban vagy vállalkozási feltételekben vállalt minőségi feltételek teljesítésének, megfelelőségének és a szolgáltatói kötelezettségek megtartásának vizsgálata.
Minőségi kategóriákA megfelelőség értékelés alapján 1999-2001 között alkalmazott rendszeres besorolás, amely a műszaki állapot függvénye. Az A kategória fokozatai (két paraméteres, alapkategóriás mérés alapján): - A3 - közepes, A4 - gyenge, A5 - nem megfelelő A B kategória fokozatai (több paraméteres, középkategóriás mérés alapján): - B1 - kiemelkedő, B2 - jó, B3 - közepes, B4 - gyenge, B5 - nem megfelelő
Minősített bizalmi szolgáltatásOlyan bizalmi szolgáltatás, amely megfelel az eIDAS rendeletben foglalt alkalmazandó követelményeknek.

Forrás:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. július 23-i 910/2014/EU RENDELETE a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről  ("eIDAS rendelet")

Minősített bizalmi szolgáltatóOlyan bizalmi szolgáltató, amely egy vagy több minősített bizalmi szolgáltatást nyújt, és amelynek minősített státusát a felügyeleti szerv jóváhagyta.

Forrás: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. július 23-i 910/2014/EU RENDELETE a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről  ("eIDAS rendelet")
Minősített elektronikus aláírásOlyan, fokozott biztonságú elektronikus aláírás, amelyet minősített elektronikus aláírást létrehozó eszközzel állítottak elő, és amely elektronikus aláírás minősített tanúsítványán alapul.  
A minősített elektronikus aláírás a saját kezű aláírással azonos joghatású.

Forrás:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. július 23-i 910/2014/EU RENDELETE a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről  ("eIDAS rendelet")

Minősített elektronikus bélyegzőOlyan, fokozott biztonságú elektronikus bélyegző, amelyet minősített elektronikus bélyegzőt létrehozó eszközzel állítottak elő, és amely elektronikus bélyegző minősített tanúsítványán alapul.

Forrás:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. július 23-i 910/2014/EU RENDELETE a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről  ("eIDAS rendelet")

Minősített elektronikus időbélyegzőA minősített elektronikus időbélyegzőnek az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:
a) az adatokat oly módon kell a dátumhoz és az időponthoz kapcsolnia, hogy az ésszerű mértékben kizárja az adatok észrevétlen megváltoztatásának lehetőségét;
b) az egyezményes koordinált világidőhöz kötött pontos időforráson kell alapulnia; és
c) a minősített bizalmi szolgáltató fokozott biztonságú elektronikus aláírásával vagy fokozott biztonságú elektronikus bélyegzőjével, vagy más egyenértékű módszerrel kell ellenjegyezni.

Forrás:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. július 23-i 910/2014/EU RENDELETE a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről  ("eIDAS rendelet")

Mobil előfizetések számaAktív SIM kártyák száma: A mobilhálózathoz való csatlakozásra képes azon SIM kártyák száma, amelyeken valamely előfizetői szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan hatályos előfizetői szerződés van hatályban. Ez lehet hang és/vagy adatforgalom illeteve M2M szolgáltatás is.
Mobil rádiótelefon hálózatOlyan földfelszíni rádiótávközlő hálózat, amely a nagy területen mozgó igénybevevők között lehetővé teszi a kétirányú telefon összeköttetésének felépítését.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188. § 71.
Mobil rádiótelefon szolgáltatás(Eht. 188. § 72. pontja alapján): olyan nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatás, amelynek során e szolgáltatás nagy térben mozgó bármely előfizetője - mobil rádiótelefon hálózat hálózati végpontján csatlakoztatott - nem helyhez kötött berendezésről indított hívással kommunikálhat egy másik hálózati végponttal, amelynek elérése az ANFT-ben meghatározott választási eljárás útján lehetséges. E szolgáltatás beszédátvitelre, valamint az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokra és egyéb szolgáltatásokra (például adatátviteli szolgáltatások, rövid szöveges üzenetküldés, WAP, GPRS alapú szolgáltatások) szolgál.
Mobil rádiótelefon szolgáltatás(Eht. 188. § 72. pontja alapján): olyan nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatás, amelynek során e szolgáltatás nagy térben mozgó bármely előfizetője - mobil rádiótelefon hálózat hálózati végpontján csatlakoztatott - nem helyhez kötött berendezésről indított hívással kommunikálhat egy másik hálózati végponttal, amelynek elérése az ANFT-ben meghatározott választási eljárás útján lehetséges. E szolgáltatás beszédátvitelre, valamint az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokra és egyéb szolgáltatásokra (például adatátviteli szolgáltatások, rövid szöveges üzenetküldés, WAP, GPRS alapú szolgáltatások) szolgál.
Mobil rádiótelefon szolgáltatás2004.I.01-től
Olyan nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatás, amelynek során e szolgáltatás nagy térben mozgó bármely előfizetője - mobil rádiótelefon hálózat hálózati végpontján csatlakoztatott - nem helyhez kötött berendezésről indított hívással kommunikálhat egy másik hálózati végponttal, amelynek elérése az ANFT-ben meghatározott választási eljárás útján lehetséges. E szolgáltatás beszédátvitelre, valamint az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokra és egyéb szolgáltatásokra (például adatátviteli szolgáltatások, rövid szöveges üzenetküldés, WAP, GPRS alapú szolgáltatások) szolgál.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188.§ 72.

2001.XII.23 - 2003.XII.31.
Olyan mobil rádió-távközlési szolgáltatás, amely alapvetően beszédátvitelre szolgál.

Forrás: 2001. évi XL. törvény a hírközlésről 110.§ 42.
Mobil rádiótelefon-hálózatFöldfelszíni rádió-távközlőhálózaton létesített olyan távbeszélő hálózat, amely a nagy területen szabadon mozgó igénybevevők között, valamint azok és a nyilvános kapcsolt fix távbeszélő hálózatok előfizetői között hangfrekvenciás jelek átvitele útján többek között lehetővé teszi: - távbeszélő beszéd-összeköttetések felépítését és fenntartását, - legalább 2400 bit/s sebességű adatátvitelt. A hívott előfizető elérése a nemzeti, illetőleg nemzetközi számozási tervben rögzített választási eljárás útján lehetséges.
Mobilinternet előfizetés2008-tól azon mobil SIM-kártyák száma, melyekre az adott naptári év utolsó napján legalább 10Mbyte adatmennyiséget tartalmazó, nulla forintnál nagyobb havidíjú internetszolgáltatás aktív volt (prepaid és postpaid). Ha a SIM-kártyára több díjcsomag is aktív volt, akkor is egy SIM-ként kell kimutatni.
MobilpostaAzokat a településeket látja el postai szolgáltatással, ahol egyáltalán nem, vagy csak részlegesen működik állandó postai szolgáltatóhely.

Forrás: Hatóság
Mobilposta-járatAz egyetemes postai szolgáltató által üzemeltetett közúti közlekedési eszköz, amely 1-nél több településen mozgó szolgálatként biztosítja az egyetemes postai szolgáltatás elérhetőségét.

Forrás: Hatóság
Mobilpostával ellátott települések számaAzoknak a településeknek a száma, ahol kizárólag vagy részben mobilposta segítségével látják el az egyetemes postai szolgáltatást.

Forrás: Hatóság
ModemDigitális jeleket - analóg telefonhálózatokon való átvitelhez - át- és visszaalakító hardvereszköz (MOdulátor/DEModulátor). Számítógépeket telefonvonal segítségével összekötő vagy a számítógépbe bővítő kártyaként beszerelt berendezés.
Mozgóképszakmai szervezetek és természetes személyekA mozgóképkultúra, illetve a mozgóképipar körébe tartozó tevékenységet ellátó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, illetve természetes személyek.
Mozgószolgálati kapcsolóközpont (MSC)Alapvető kapcsolási és irányítási funkciókat végrehajtó egység a mobil rádiótelefon hálózat és kapcsoló alrendszeren belül.
MPEG-1,-2, és -4Digitális jelfeldolgozási és -tömörítési szabványok mozgókép és hang tárolásához, továbbításához.
Multiplex szolgáltatásOlyan elektronikus hírközlési szolgáltatás , amely során több rádió-, illetőleg televízió-műsorjelből, valamint egyéb adatjelekből egyetlen szabványos digitális jelfolyamot állítanak elő a műsorterjesztőhöz való továbbítás céljából.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
MunkanélküliAz a személy, aki az adott héten nem dolgozott, és nincs olyan munkája, amelytől átmenetileg távol volt; a kikérdezést megelőző négy héten át aktívan keresett munkát (állami vagy magán-munkaközvetítőt keresett fel, munkáltatókat személyesen keresett meg, hirdetést adott fel vagy hirdetésre válaszolt, stb.); két héten belül munkába tudott volna állni, ha talált volna megfelelő állást, illetve már talált munkát, ahol 90 napon (2002-ig 30 napon) belül dolgozni kezd.
Munkanélküliségi rátaA munkanélküliek a gazdaságilag aktív 15-74 éves népesség százalékában.
Műholdas hírközlési hálózati szolgáltatásMűholdas földi állomási hálózat telepítését és üzemeltetését jelenti. A szolgáltatás legalább az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: rádióhírközlés biztosítása az űrszegmens felé a földi állomásról ("uplinks") és az űrszegmens felől a földi állomás felé ("downlinks").

Forrás: (90/388/EEC) AS AMENDED
Műholdas műsorszóró szolgálat1997.XII.04 - 1999.XII.31.
Olyan rádió-távközlési szolgálat, amelynél az űrállomás által sugárzott vagy közvetített jelek a nagyközönség általi közvetlen vételre szolgálnak A műholdas műsorszóró szolgálatnál a "közvetlen vétel" kifejezés az egyedi vételre és a közösségi vételre egyaránt vonatkozik.

Forrás: 204/1997. (XI.19.) Korm. rendelet a Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának megállapításáról

1994.XI.30 -1997.XII.03.
Olyan rádió-távközlési szolgálat, amelynél az űrállomás által sugárzott, vagy közvetített jeleknek az a rendeltetése, hogy azokat bárki közvetlenül vehesse.

Forrás: 144/1994. (XI.15.) Korm. rendelet a Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának megállapításáról
Műholdas szolgálatOlyan rádió-távközlési szolgálat, amely műholdas eszközöket használ.
MűsorRádió, illetve televízió műsorszámok megszerkesztett és nyilvánosan közzétett sorozata.
MűsorcsomagA műsorelosztásnál azonos feltételekkel elérhetővé tett műsorok csoportja. A kábel-televíziós szolgáltatásértékesítés egysége, amelyért a szolgáltató díjat számít fel.
Műsorcsomagok számaA különböző műsorelosztó hálózatokban elérhető műsorcsomagok összegzett száma.
MűsorelosztásA műsorszolgáltató által előállított jelek egyidejű, változatlan továbbítása vezetékes (kábeles) hálózaton vagy nem műsorszóró rádiótávközlő rendszeren a műsorszolgáltató telephelyétől, illetőleg a műsorszétosztó hálózat végpontjától elkülönült szervezet közbeiktatásával az arra jogosult felhasználó vevőkészülékéhez, a tíznél kevesebb vevőkészülék csatlakoztatására alkalmas hálózat segítségével történő jeltovábbítás kivételével. Nem minősül műsorelosztásnak a telekhatáron belüli vezetékrendszeren végzett tevékenység.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
Műsorok számaBármely programcsomagban legalább egyszer előforduló műsorok száma.
MűsorszétosztásA műsorszolgáltató által előállított jelek vezetékes (kábeles) hálózaton, továbbá földfelszíni vagy műholdas nem műsorszóró rádiótávközlő hálózaton tartalmában változatlanul történő egyidejű eljuttatása rádió és televízió műsorszóró adókhoz, illetőleg műsorelosztó hálózatokhoz.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
MűsorszolgáltatásMűsorszolgáltatás: a nyilvánosság számára vételre szánt rádió-, illetve televízió-műsornak a műsorszolgáltató általi előállítása, elektronikus jelek formájában történő megjelenítése, és a felhasználó vevőkészülékéhez történő továbbítása bármely műsorszétosztó és műsorterjesztő rendszeren.

Forrás: 2002. évi .XX Törvény a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény módosításáról
MűsorszolgáltatóMűsorszolgáltató: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki (amely) műsorszámok sorozatát megszerkeszti, dönt arról, hogy a műsorban mely műsorszámok szerepeljenek, és a műsort a nyilvánosság felé továbbítja, vagy más vállalkozással továbbíttatja.

Forrás: 2002. évi XX. Törvény a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény módosításáról
Műsorszórás

1993.VII.01 - 2001.XII.22.
Földfelszíni vagy műholdas rendszerrel végzett egyirányú rádiótávközlési eljárás - megfelelő vevőkészülékkel rendelkező elvileg korlátlan számú felhasználónak szánt - hangok, képek vagy egyéb természetű adások továbbítására.

Forrás: 1992. évi LXXII. törvény a távközlésről Melléklet 14.

2004.I.01 - 2007.VII.10.
Földfelszíni vagy műholdas rendszerrel végzett egyirányú - megfelelő vevőkészülékkel rendelkező, elvileg korlátlan számú felhasználónak szánt - rádiótávközlési eljárás hangok, képek vagy egyéb természetű jelek továbbítására.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188.§ 75.

Műsorszóró szolgálat

2012.XII.30-tól
Olyan rádiótávközlési szolgálat, amelynek adásai a nagyközönség általi közvetlen vételre szolgálnak; ez a szolgálat magában foglalhatja hangok sugárzását, televíziós vagy egyéb természetű adásokat.

Forrás:15/2012. (XII.29.) NMHH rendelet a nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról

1994.XI.30 - 1997.XI.18.
Olyan rádiótáv-közlési szolgálat, amelynek adásai arra szolgálnak, hogy azokat általában mindenki vehesse. Ez a szolgálat magában foglalhatja hangok sugárzását, televíziós vagy egyéb természetű adásokat.

Forrás: 144/1994. (XI.15.) Korm. rendelet a Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának megállapításáról.

Műsorszóró szolgálat

2012.XII.30-tól
Olyan rádiótávközlési szolgálat, amelynek adásai a nagyközönség általi közvetlen vételre szolgálnak; ez a szolgálat magában foglalhatja hangok sugárzását, televíziós vagy egyéb természetű adásokat.

Forrás:15/2012. (XII.29.) NMHH rendelet a nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról

1994.XI.30 - 1997.XI.18.
Olyan rádió-távközlési szolgálat, amelynek adásai arra szolgálnak, hogy azokat általában mindenki vehesse. Ez a szolgálat magában foglalhatja hangok sugárzását, televíziós vagy egyéb természetű adásokat.

Forrás: 144/1994. (XI.15.) Korm. rendelet a Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának megállapításáról.

Műsorterjesztés2007. VII.11-től
Bármely átviteli rendszerrel megvalósuló elektronikus hírközlési szolgáltatás, amelynek során a médiaszolgáltató által előállított analóg vagy digitális műsorszolgáltatási jeleket a médiaszolgáltatótól az előfizető, vagy felhasználó vevőkészülékéhez továbbítják, függetlenül az alkalmazott átviteli rendszertől, és technológiától. Műsorterjesztésnek minősül különösen a műsorszórás, a műholddal végzett műsorterjesztés, a hibrid üvegszálas-koaxiális átviteli rendszeren végzett műsorterjesztés, emellett a médiaszolgáltatás Internet Protokoll segítségével történő továbbítása valamely átviteli rendszeren, ha a szolgáltatás jellege, illetve feltételei megegyeznek a műsorterjesztéssel, illetve ez helyettesíti a más módon megvalósított műsorterjesztést. Műsorterjesztésnek minősül az olyan műsorterjesztés is, amelyhez az előfizető külön díj ellenében, vagy más elektronikus hírközlési szolgáltatás díjával csomagban értékesített díj ellenében férhet hozzá. A tíznél kevesebb vevőkészülék csatlakoztatására alkalmas átviteli rendszer segítségével történő jeltovábbítás nem minősül műsorterjesztésnek.

2004.I.01 - 2007.VII.10.
Műsorszolgáltató által előállított műsorszolgáltatási jelek elektronikus úton (műsorszórással vagy műsorelosztás útján) egyidejűleg, változatlanul történő eljuttatása a felhasználó vevőkészülékéhez.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188. § 77.
Műsorvételi lehetőség, lakossági ellátottságEgy adott rádió vagy televízió műsor zavartalan vételének lehetőségével rendelkező területen élő népesség számának százalékos aránya az ország lakosságához viszonyítva. Az ellátott terület határa nemzetközileg elfogadott számítási módszer alapján kerül meghatározásra. (A számítás statisztikai jellegű, a számított határ közelében egy konkrét vételi hely ellátottsága méréssel állapítható meg.)
Műszaki konstrukciós dokumentációOlyan dokumentumgyűjtemény, amely tartalmazza a készülék műszaki ismertetését, valamint tájékoztatást és magyarázatot ad arra, hogyan teljesültek az alkalmazandó alapvető követelmények.

Forrás: 5/2004.(IV.13.) IHM rendelet 2. § (1) g)
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2024