EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

A B C D E F G H I J K L M N O Ö P R S T Ú Ü V W X Z

Időgarantált szolgáltatás

A postai szolgáltató kötelezettségvállalása, amellyel a postai küldemény meghatározott időtartamon belüli vagy meghatározott időpontban történő kézbesítésére vállal kötelezettséget.Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § .
Időosztásos többszörös hozzáférésSpeciális kódolási technika a digitális rádióátvitelre, ahol az információ csomagokat a megegyezés szerinti időrendben továbbítják. Minden aktív felhasználó a keretben (ismétlődő periódusban) egy időréssel rendelkezik. Az információcsomagok visszarendezhetők, igy az adatfolyam a felhasználók számára folyamatosnak tűnik. Az időosztásos átvitelt használják többek között a GSM rendszerekben is.

Forrás: Saját COM(94)145 alapján
Igények arányaA szolgáltatónál nyilvántartott egyéni és közületi igénylők számának a bekapcsolt állomások számához viszonyított aránya.
Igénylők számaA szolgáltató által visszaigazolt előfizetői igények száma.
IkervonalAz előfizetői központba más előfizetővel közös fizikai vonallal bekapcsolt szolgáltatás-hozzáférési pont. Az azonos jogokkal rendelkező ikertársak saját kapcsolási számmal rendelkeznek, de egyidejűleg nem telefonálhatnak és így egymást sem hívhatják.
Import postai vonatkozásbanA külföldön feladott és belföldre címzett, a postai szállítás során Magyarországra bejövő postai forgalom.

Forrás: Hatóság
Információs társadalmi szolgáltatásInformációs társadalmi szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás , amelyet általában díjazás ellenében, távolról, elektronikus úton és a szolgáltatás címzettje egyéni kérésére nyújtanak.

Forrás: Directive 98/34/EC
Informatikai beruházásSzámítástechnikai, irodatechnikai, képtechnikai, nyomdai és biztonságtechnikai eszközök beszerzése, kiegészítése, bővítése további tartozékkal, átalakítása, felújítása; a technológiai szerelés, valamint a beszerzéshez kapcsolódó költségek. A beruházás tárgyévi értéke nem tartalmazza a lízing értékét.
Informatikai eszközállományAz adott év december 31-én az adatszolgáltatónál állományban volt számítástechnikai, irodatechnikai, képtechnikai, speciális átviteltechnikai, nyomdai és biztonságtechnikai eszközök együttes száma.
InkumbensKorábban monopolhelyzetben levő nyilvános telefon szolgáltató, amely általában az adott állam tulajdonában volt.

Forrás: Saját, HSBC alapján
Integrált szolgáltatású digitális hálózatAz ITU által kidolgozott hordozó hálózati szabványrendszer, amely lehetővé tesz mind áramkör-, mind csomagkapcsolt hálózati összeköttetést végponttól végpontig terjedő digitális szolgáltatások nyújtására.

Forrás: Saját COM(96)590 alapján
IntegritásElektronikus hírközlő hálózatok épsége és működőképessége.

Forrás: Saját
Intelligens hálózatAz intelligens hálózat szolgáltatás-független távközlő hálózat, amelyben az intelligencia nem a kapcsolókban, hanem a hálózatban szétosztott számítógépes csomópontokban helyezkedik el. Ez a szolgáltató számára lehetővé teszi a szolgáltatások hatékonyabb fejlesztését és irányítását, a felhasználók egyedi igényeihez való illesztését, valamint új képességek beépítését a hálózatba.

Forrás: Saját, az angol definíció alapján
Interaktív digitális televízió szolgáltatásA digitális televízió szolgáltatás fukcióinak kibővítése azáltal, hogy videó átvitele mellett alkalmazásokat is átvisznek, amelyeket a vevőben tárolt szoftver, az alkalmazási programinterfész (API) működtet.

Forrás: Communication on interoperability of digital interactive television services COM(2004)
Interfész2004. I. 01-től
a) hálózati interfész: az elektronikus hírközlő hálózat azon csatlakoztatási felülete - annak fizikai és logikai jellemzőivel együtt -, amely más elektronikus hírközlő hálózathoz való hozzáférésre vagy hálózattal való összekapcsolásra szolgál,
b) előfizetői interfész: az elektronikus hírközlő hálózat azon csatlakoztatási felülete, annak fizikai és logikai jellemzőivel együtt-, amelyen keresztül a szolgáltató a felhasználónak előfizetői hozzáférést nyújt az elektronikus hírközlő hálózathoz.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188. § 57.

2001. XII. 23. - 2003. XII. 31.
a) hálózati interfész: a távközlő hálózat azon csatlakoztatási felülete - annak fizikai és logikai jellemzőivel együtt -, amely más távközlő hálózathoz való hozzáférésre vagy hálózattal való összekapcsolásra szolgál,
b) előfizetői interfész: olyan fizikai szolgáltatás-hozzáférési csatlakoztatási felület - annak fizikai és logikai jellemzőivel együtt -, amely a felhasználónak hozzáférést biztosít a távközlő hálózathoz.

Forrás: 2001. évi XL. törvény a hírközlésről 110. § 34.
Interfésza) hálózati interfész: az elektronikus hírközlő hálózat azon csatlakoztatási felülete - annak fizikai és logikai jellemzőivel együtt -, amely más elektronikus hírközlő hálózathoz való hozzáférésre vagy hálózattal való összekapcsolásra szolgál; - b) előfizetői interfész - az elektronikus hírközlő hálózat azon csatlakoztatási felülete - annak fizikai és logikai jellemzőivel együtt -, amelyen keresztül a szolgáltató a felhasználónak előfizetői hozzáférést nyújt az elektronikus hírközlő hálózathoz.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188. § 57.
Internet híváskezdeményezés forgalmi szolgáltatás1. Hálózati szolgáltatás, Internet-szolgáltatás elérésére irányuló hívás továbbítása a hívó előfizető hozzáférési pontjáról a közvetítő szolgáltató összekapcsolási pontjáig. 2. Internet szolgáltatás elérésére irányuló hívás továbbítása a hívó előfizető hozzáférési pontjáról a közvetítőválasztással választott közvetítő szolgáltató összekapcsolási pontjáig költségalapú díj vagy átalánydíj ellenében.

Forrás: 1. 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.) 2. 277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet egyes távközlő hálózati szerződésekről és azok megkötéséről
Internet hosztAz Internet hálózathoz közvetlenül kapcsolódó számítógép.
Internet hosztok számaA gazdaságban lévő azon számítógépek számát jelenti, melyek az Internet világhálóra csatlakoznak. Az Internet hoszt számítógépeket nevükben szereplő kétjegyű országkód vagy az Internet számítógépet használó szervezet jellegét tükröző háromjegyű kód szerint csoportosíthatjuk. A hosztok hozzárendelése az országokhoz az országkódon alapul, azonban ez nem szükségszerűen jelenti azt, hogy a hoszt fizikailag ténylegesen abban az országban van. Minden egyéb hoszt, melyhez nincs ország-azonosító kód hozzárendelve, az Egyesült Államokhoz tartozik, ezért az egyes országoknál a feltüntetett Internet hosztok számát csak közelítő értéknek lehet tekinteni. Az Internet hoszt számítógépre vonatkozó adatok a Network Wizards (http:www.nw.com) és a RIPE adatai.
Internet közvetlen hozzáférési forgalmi szolgáltatásInternet szolgáltatás elérésére irányuló hívás továbbítása a hívó előfizető hozzáférési pontjáról az Internet szolgáltató hálózati hozzáférési pontjáig közvetítő szolgáltató közreműködése nélkül.

Forrás: 277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet egyes távközlő hálózati szerződésekről és azok megkötéséről
Internet protokoll (IP)Az IP egy útvonal választó hálózati protokoll. Meghatározza az adatok azaz adatcsomagok átvitelét at Internet felett. A magasabb szintű protokoll az u.n. TCP és a felhasználó által meghatározott protokoll az u.n. UDP, amelyek a csomagok hálózaton való átvitelét vezérlik. A legtöbb Internet szolgáltatás TCP protokollt használ, ezért magát az Internetet is mint TCP/IP hálózatot hivatkozzák. Az IP protokoll elválasztja az új szolgáltatásokat és alkalmazásokat a bitek átvitelétől és kapcsolásától, így bevezethetők új szolgáltatások az Internet zavarása nélkül.

Forrás: COM(96)590 után
Internet számfordítás hozzáférési forgalmi szolgáltatás1. Internet szolgáltatás elérésére irányuló hívás átadása az előfizetői hívásnak az Internet szolgáltató hálózati hozzáférési pontjához történő továbbítását az Internet szolgáltatóval való megállapodás alapján végző közvetítő szolgáltatónak. 2. Az előfizetői internethívás továbbítása az Internet szolgáltató hálózati hozzáférési pontjára a távközlési szolgáltató nem földrajzi számáról. Lehet alapszegmens vagy egyszeres szegmens számfordítás, amelyben a hálózati hozzáférési pont és a hívó előfizető hálózati végpontja ugyanazon a földrajzi számozási területen van, illetőleg ugyanazon a regionális irányítási területen van. 3. Internet szolgáltatás elérésére irányuló hívás átadása az előfizetői hívásnak az Internet szolgáltató hálózati hozzáférési pontjához történő továbbítását az Internet szolgáltatóval való megállapodás alapján végző közvetítő szolgáltatónak.

Forrás: 277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet egyes távközlő hálózati szerződésekről és azok megkötéséről
Internet szolgáltatás elérése távbeszélő hálózaton keresztül2001.XII.23 - 2003.XII.31.
Szolgáltatás, amellyel a felhasználó a távbeszélő hálózat végpontján csatlakoztatott végberendezésével a távbeszélő hálózaton át csatlakozhat az Internethez abból a célból, hogy az Internet szolgáltatótól adatátviteli szolgáltatást vegyen igénybe.

Forrás: 2001. évi XL törvény a hírközlésről 110.§ 35.
Internet szolgáltatás telefonhálózaton keresztül történő eléréseSzolgáltatás, amellyel a felhasználó a telefonhálózat végpontján csatlakoztatott végberendezésével a telefonhálózaton át csatlakozhat az Internethez abból a célból, hogy az Internet szolgáltatótól adatátviteli szolgáltatást vegyen igénybe.
Internet-előfizetésAz internetszolgáltatás nyújtására és díj ellenében történő igénybevételére vonatkozó szerződéses jogviszony. Az internet-előfizetések száma nem egyenlő a felhasználók számával, mivel egy előfizetéshez több felhasználó is tartozhat.
Internet-előfizetőAz a személy vagy szervezet, amely az igénybe vett internetszolgáltatásért díjat fizet.
Internet-szolgáltatás telefonhálózaton keresztül történő eléréseSzolgáltatás, amellyel a felhasználó a telefonhálózat végpontján csatlakoztatott végberendezésével a telefonhálózaton át csatlakozhat az Internethez abból a célból, hogy az Internet-szolgáltatótól adatátviteli szolgáltatást vegyen igénybe.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.) 188. § 59.
Internethasználók arányaA 14 éves és annál idősebb lakosok közül az internetet használók becsült aránya.
InternetszolgáltatókAzok a vállalkozások, melyek üzleti alapon internet-hozzáférést biztosítanak előfizetők (felhasználók) számára.
IrányításA Tpvt. 23. § (2) bekezdésében így meghatározott kapcsolat.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
ISDNAz ISDN előfizetők az integrált szolgáltatású digitális hálózat (ISDN) előfizetői. A megadott adatok magukba foglalják mind az alap, mind a primer sebességű előfizetőket. A B-csatorna egyenértéket az ISDN kapcsolatok egyenértékű hangcsatornákra (64 kbps sebességű csatorna) való konverziójával kapjuk. Az alap sebességű előfizetők számát kettővel, a primer sebességű előfizetők számát pedig 23-mal vagy 30-cal kell beszorozni az alkalmazott szabványtól függően.
ISDN vonalak számaAz előfizetői központba bekapcsolt ISDN szolgáltatás hozzáférési pont (ISDN állomás) fővonalszámegyenértékét jelenti. Egy ISDN alaphozzáférést két, egy ISDN primer hozzáférést harminc 64kbps sebességű (un. B-)csatornával veszi figyelembe.
ISDN-hálózati hozzáférési szolgáltatásAz ISDN-hálózat és a szolgáltatást igénybe vevő, ISDN-hálózaton keresztül történő elérésének biztosítása. Az ISDN-alapsebességű és primer sebességű szolgáltatás során a szolgáltató a forgalom céljaira 2, illetve 24, vagy 30, strukturált vagy nem strukturált 64 kbit/sec átviteli sebességű, ISDN-protokoll szerint működő átviteli csatornát, jelzéscsatornát, valamint a hálózathoz való csatlakozáshoz, szolgáltatás hozzáférési pontként, hálózatvégződő egységet biztosít.
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2024