EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

A B C D E F G H I J K L M N O Ö P R S T Ú Ü V W X Z

HalasztásA Nemzeti Szabályozó Hatóság eljárása, amelynek során tartózkodik attól, hogy piaci szereplőkre új kötelezettségeket rójanak ki mindaddig, amíg előre meghatározott kritériumok szerinti kívánt célok teljesülnek.

Forrás: Saját COM(1999)539 alapján
Hallgatólagos együttműködésA versenykorlátozó magatartásnak az a formája, amikor az egyedileg is erőfölényes szolgáltatók piaci erejüket egy adott piacon összehangolt módon érvényesítik. A hallgatólagos együttműködésnek számos formája lehet, egyebek között pl. valamely szolgáltatás árazásának kölcsönös, egymás árait figyelembe vevő kialakítása a költségalapú ár alatt vagy felett. Hallgatólagos együttműködés stabil piaci viszonyok, hasonló méretű hálózatok, hasonló költségstruktúra és a hálózatok közötti szimmetrikus forgalom esetén állhat fenn.

Forrás: [ERG Common Position on the Approach to Appropriate Remedies 5.5.1 alapján ]
Hálózat egységeAz elektronikus hírközlő hálózat létesítésére, működtetésére, módosítására és megszüntetésére vonatkozó műszaki követelményrendszernek való megfelelés, amely biztosítja az együttműködő hálózatok használatának és az ezekhez történő hozzáférésnek a zavartalanságát, továbbá a hálózatban tárolt adatok funkcionális változatlanságát.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.); 277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet egyes távközlő hálózati szerződésekről és azok megkötéséről
Hálózat hosszaA törzshálózat, a vonalhálózat és a házhálózat vonalhosszának összege.
Hálózat növekedésA közölt szám - például a távbeszélő fővonalaknál - az előző évek fővonalszámának az új üzembe helyezések számával növelt értéke. (A cseréket nem tükrözi.)
Hálózati hozzáférési pontA hálózatnak más hálózat fizikai csatlakoztatására kijelölt olyan pontja, melyen keresztül a hozzáférési szolgáltatás megvalósul.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
Hálózati interfészAz elektronikus hírközlő hálózat azon csatlakoztatási felülete - annak fizikai és logikai jellemzőivel együtt -, amely más elektronikus hírközlő hálózathoz való hozzáférésre vagy hálózattal való összekapcsolásra szolgál.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
Hálózati szerződésHálózati szolgáltatások igénybevételére, azokhoz való hozzáférésre irányuló, szolgáltatók közötti szerződés, ideértve a hozzáférésre és összekapcsolásra irányuló szerződést.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.); 277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet egyes távközlő hálózati szerződésekről és azok megkötéséről
Hálózati szolgáltatás2011.VIII.03-tól
Hozzáférési és/vagy összekapcsolási szolgáltatás  nyújtása más szolgáltató vagy vállalkozás számára, illetve az ezek nyújtásához szükséges kiegészítő szolgáltatások.

2004.I.01 - 2011.VIII.02.
Hozzáférési és/vagy összekapcsolási szolgáltatás nyújtása más szolgáltató számára, illetve az ezek nyújtásához szükséges kiegészítő szolgáltatások.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188.§ 36.
Hálózati szolgáltatás1. Hozzáférési és/vagy összekapcsolási szolgáltatás nyújtása más szolgáltató számára, illetve az ezek nyújtásához szükséges kiegészítő szolgáltatások. 2. Az összekapcsolási szolgáltatás, a hozzáférési forgalmi szolgáltatás, továbbá a csatlakozónyaláb szolgáltatás.

Forrás: 1. 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.) 2. 277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet egyes távközlő hálózati szerződésekről és azok megkötéséről
Hangfrekvenciás tárcsázásJogszabályban meghatározott hangfrekvenciás jelek használata.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
Harmonizált frekvencia vagy frekvenciasávAz EU hivatalos lapjában közzé tett frekvencia vagy frekvenciasáv, amelyet az Európai Unió tagállamaiban azonos rádióalkalmazás részére osztottak fel azonos frekvencia felhasználási feltételekkel.
Harmonizált szabványOlyan szabvány, amelyet az európai követelmények egységesítése céljából elismert európai szabványosítási szervezet hagyott jóvá, és amelynek hivatkozási számát az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétették, azonban használata nem kötelező.

Forrás: 5/2004.(IV.13.) IHM rendelet 2. § (1) b)
Három földi frekvenciás médiaszolgáltatóHárom földi frekvenciás csatorna: M1, RTL Klub, TV2.

Forrás: NMHH
Határon túlnyúló vitaA Keretirányelv, vagy a Specifikus Irányelvek tárgykörét érintő olyan vita, amely különböző tagállamokban lévő felek között folyik és a vita egynél több tagállam nemzeti szabályozó hatóságainakilletékességébe tartozik.

Forrás: Saját; Directive 2002/21/EC Art 21 (1) nyomán
Hatékony piacAz a piac, ahol egy szolgáltató sem rendelkezik jelentős piaci erővel.

Forrás: 8001/2004 IHM tájékoztató 112
Hatékony szolgáltatóAz a szolgáltató, amelynek az egy termék-, illetve szolgáltatásegységre jutó költsége nemzetközi összehasonlításban elfogadható, figyelembe véve az adott piaci körülményeket, a szolgáltatás nyújtásának technológiáját és a szolgáltató méretét.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
Hatékony versenyA hatékony verseny fogalma azt jelenti, hogy nincs egyetlen olyan szolgáltató sem, amely erőfölénnyel rendelkezik az érintett piacon. Más szóval, annak megállapítása, hogy az érintett piacon hatékony verseny van, tulajdonképpen annak megállapítása, hogy azon a piacon nincs jelen sem egyedüli, sem közös erőfölény.

Forrás: 8001/2004 IHM tájékoztató 112.
Hatósági ellenőrzés2022.VI.18-tól

99. § A hatóság - a hatáskörének keretei között - ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését.
100. § (1) A hatósági ellenőrzés hivatalból indul meg, azt a hatóság a hivatalbóli eljárás szabályai szerint folytatja le.

Forrás: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. Törvény (Ákr.) 68-70., 98-102. §§ szakaszai
Havi előfizetési díjA közcélú kapcsolt hálózat rendszeresen ismétlődő állandó díja. Ez a mutató nem mindig összehasonlítható, mivel egyes országokban az előfizetés magában foglal bizonyos számú ingyenes helyi hívást is.
HázhálózatAz egy épületben elhelyezett, több hálózati végpontot és az ezeket a hálózat bemenetével/bemeneteivel összekötő kábeleket, valamint a házban elhelyezett erősítőket együttesen házhálózatnak nevezzük. A házhálózat biztosítja a jelek elosztását a házhálózat bemeneti pontjáról az épület lakásaiba.
Házi műholdas antennák számaAzon háztartások száma, melyek hozzáférnek a műholdon keresztül szolgáltatott többcsatornás televízió szolgáltatáshoz. A számadat magába foglalja, mind közvetlenül a háztartásokhoz tartozó, mind az azonos épületben több háztartást kiszolgáló központi műholdas antennák számát.
Helyettesítési láncAz egyes szolgáltatások/áruk vonatkozásában lánchelyettesítés áll fenn, ha bizonyítható, hogy ugyan az A és C áruk nem közvetlenül helyettesíthetőek, a B árut mind az A, mind a C képes helyettesíteni és ezért az A és C áruk azonos árupiacon lehetnek.

Forrás: [IHM Tájékoztató 62.]
Helyhez kötött telefonhálózat>Helyhez kötött telefonszolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő nyilvános telefonhálózat.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
Helyhez kötött telefonszolgáltatásHelyhez kötött előfizetői végponton keresztül igénybe vehető nyilvános telefonszolgáltatás mobil rádiótelefon szolgáltatásnak nem minősülő nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatás.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
Helyi adóOlyan helyi médiaszolgáltatást végző adó, melynek vétel-körzetében éves átlagban legfeljebb százezer vagy egy városon belül legfeljebb ötszázezer lakos él.
Helyi alhurokA helyhez kötött telefonhálózatban alkalmazott helyi hurok egy olyan szakasza, amely egy előfizetői végpontot összeköt egy meghatározott köztes elérési ponttal.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188. § 43.
Helyi bitfolyam hozzáférésOlyan bitfolyam hozzáférés, ahol a hálózati eszköz alatt a helyhez kötött telefonhálózatban lévő, a helyi hurokhoz csatlakozó és annak forgalmát multiplexáló, illetve demultiplexáló eszköz (például DSLAM) értendő, a helyi hurkot továbbra is a kötelezett szolgáltató használhatja szolgáltatás nyújtására.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
Helyi hálózatokA helyi hálózat egy közigazgatási egység (település) hálózata. A helyi központ(ok), kihelyezett fokozat(ok) és - a primer központtal való összeköttetést alkotó áramkörök kivételével - az ezekhez kapcsolt áramkörök és berendezések összessége. A helyi hálózatok határai nem lépik át az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről szóló 164/2005. (VIII. 16.) kormányrendeletben meghatározott primer körzetek határait. A közigazgatási egységen a Magyar Köztársaság Alkotmányának 41. § (1) bekezdése alapján a községeket, a városokat és a fővárost kell érteni.
Helyi hívásAz azonos helyi hálózat előfizetői közötti forgalom, beleértve az Internet elérési szolgáltatás igénybevétele érdekében kezdeményezett hívásokat is.
Helyi hívás díjaOlyan 3 perces hívás költségét (+adó) jelenti, amely ugyanazon központ két előfizetője között jön létre előfizető berendezés használatával (vagyis nem nyilvános távbeszélő állomásról). Ez az az összeg, amelyet az előfizetőnek egy 3 perces hívásért kell fizetnie és nem az egyes 3 perces hívások átlaga.
Helyi hozzáférési hálózatA felhasználókat a helyi (telefon) központtal összekötő hálózat.

Forrás: Saját COM(1999)539 alapján
Helyi hurokA helyhez kötött telefonhálózatban az előfizetői hozzáférési pontot a rendezővel vagy az annak megfelelő eszközzel összekötő fizikai áramkör.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188. § 45.
Helyi hurok átengedése1. A helyi hurok teljes átengedése és a helyi hurok részleges átengedése, amely nem vonja maga után a helyi hurok tulajdonjogának megváltozását.
2. A kötelezett szolgáltató tulajdonában lévő helyi hurokhoz vagy helyi alhurokhoz való hozzáférés biztosítása valamely jogosult számára. A helyi hurok teljes átengedése a helyi hurok vagy helyi alhurok teljes frekvenciasávja használatának átengedését, míg a helyi hurok részleges átengedése a kötelezett által igénybe vett frekvenciasávon felüli frekvenciasáv átengedését jelenti.

Forrás: 1. 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188. § 46.
2. 277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet egyes távközlő hálózati szerződésekről és azok megkötéséről
Helyi hurok frekvenciaterveA hálózat egységének megőrzése, valamint a kis és nagy sávszélességű szolgáltatások minőségének védelme érdekében a helyi hurokban alkalmazott digitális átviteli eszközökre megállapított és adott kábeltípusra vonatkozó műszaki követelmény.

Forrás: 277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet egyes távközlő hálózati szerződésekről és azok megkötéséről
Helyi hurok részleges átengedéseA kötelezett szolgáltató tulajdonában lévő helyi hurokhoz vagy helyi alhurokhoz való hozzáférés számára, amelynek során a helyi huroknak vagy helyi alhuroknak az igény bejelentéskor ténylegesen szolgáltatásra igénybevett frekvenciasávon felüli frekvenciasáv használatát engedik át; a frekvenciasáv át nem engedett részét továbbra is a kötelezett szolgáltató használja.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188. § 47.
Helyi hurok teljes átengedéseA kötelezett szolgáltató tulajdonában lévő helyi hurokhoz vagy helyi alhurokhoz való hozzáférés biztosítása valamely jogosult számára, amelynek során a helyi hurok vagy helyi alhurok teljes frekvenciasávjának használatát engedik át.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188. § 48.
Helyi médiaszolgáltatásAz a médiaszolgáltatás, amelynek vételkörzetében éves átlagban legfeljebb százezer lakos vagy egy városon belül legfeljebb ötszázezer lakos él.

Forrás: 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
Helyközi hívásKörzetszám nélkül hívható, egy primer körzeten belüli különböző helyi hálózatok távbeszélő-állomásai egymás között lebonyolított forgalma.
Helymeghatározási információAz elektronikus hírközlő hálózatban feldolgozott bármely adat, amely egy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználója végberendezésének földrajzi helyzetét jelzi.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
Helymegosztás1. Erre kötelezett szolgáltató által fizikai tér és műszaki feltételek biztosítása a jogosult szolgáltató részére, annak berendezései megfelelő elhelyezése és bekapcsolása céljából fizikai, távoli, illetve virtuális helymegosztás útján. 2. A Függelék B. szakaszában meghatározottak szerint a fizikai tér és a műszaki feltételek biztosítása a jogosult szolgáltató berendezéseinek megfelelő elhelyezése és csatlakoztatása céljából. 3. Szerződéses rendelkezés, ami lehetővé teszi a szolgáltató számára, hogy a hálózati hozzáférési, illetve összekapcsolási pontnál elegendő helyet foglalhasson el a hozzáférés, illetőleg az összekapcsolás létesítésére, továbbá lehetővé teszi a szolgáltató hálózata átviteltechnikai berendezéseinek csatlakoztatását a helymegosztást biztosító szolgáltató ott elhelyezett berendezéseihez.

Forrás: 1. 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188. § 50. 3. 277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet egyes távközlő hálózati szerződésekről és azok megkötéséről
Helyszíni szemle2020. XII.18-tól

(1) A Hatóság a döntés meghozatalához szükséges tényállás tisztázásának keretében az építési tevékenység helyszínén, annak környezetében vizsgálhatja a döntés meghozatalának feltételeit, így különösen azt, hogy
a) az engedély kérelemhez, bejelentéshez mellékelt tervdokumentáció tartalma a valóságnak megfelel-e;
b) a tervezett nyomvonalon az építési tevékenység megvalósítható-e, a tevékenységet megkezdték-e és a terveknek megfelelően folytatják-e;
c) az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas állapotban van-e; valamint
d) a megvalósult építmény, építményrész az építési engedélynek, illetve a módosított építési engedélynek, valamint a hozzá tartozó Hatóság által jóváhagyott tervdokumentációnak, illetve a bejelentéshez mellékelt tervdokumentációnak megfelelően valósult-e meg.
(2) A Hatóság a helyszínről, annak környezetéről dátummal ellátott, azonosítható fényképfelvételt, valamint feljegyzést vagy jegyzőkönyvet készít, amelyet feltölt - amennyiben rendelkezésre áll - a hírközlési e-naplóba.

Forrás: 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról 7. §

A Hatóság az építési engedély iránti kérelem elbírálása során a 7. §-ban foglaltak szerint helyszíni szemlét tarthat.

Forrás: 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról 12. § b) pontja

Heti átlagos műsoridőA vizsgált műsorok együttes heti átlagos műsorideje a szünetek nélkül.
Hipotetikus monopolista teszt (SSNIP teszt)A hipotetikus monopolista teszt a keresleti illetve kínálatoldali helyettesítés mérésének egy módja. A teszt szerint a hatóságnak fel kell tennie a kérdést, hogy mi történne akkor, ha kis méretű, de jelentős és tartós emelkedés történne egy adott áru vagy szolgáltatás árában, feltételezve, hogy minden egyéb áru és szolgáltatás ára változatlan marad. Az érintett fogyasztók vagy szolgáltatók által adott válaszok segítséget nyújtanak annak meghatározásában, hogy léteznek-e helyettesíthető áruk, és ha igen, hol kell meghúzni az érintett árupiac határát. Ez a teszt még SSNIP néven is ismert (small but significant non transitory increase in price).

Forrás: 8001/2004 IHM tájékoztató 40.
Hírközlés1. A hírközlés bármely információ cseréjét vagy átvitelét jelenti vége számú résztvevő között nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlés szolgáltatások ) útján. Ez nem foglalja magába a nyilvános műsorszolgáltatás részeként elektronikus hírközlő hálózatokon átvitt információkat, kivéve olyan esetben, ha az információ arra az azonosítható előfizetőre vagy felhasználóra vonatkozik, aki az információt kapja. 2. A hírközlés bármely információ cseréjét vagy átvitelét jelenti vége számú résztvevő között nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlés szolgáltatások útján.

Forrás: 1. 2002/58/EC - Data Protection Directive 2. Com(2000)385
Hírközlő hálózat 2001.XII.23 - 2003.XII.31.
A postai hálózat, illetőleg a távközlő hálózat.

Forrás: 2001. évi XL törvény a hírközlésről 110.§ 31.
HitelesítésOlyan elektronikus folyamat, amely lehetővé teszi a természetes vagy jogi személy elektronikus azonosításának vagy az elektronikus adatok eredetének és sértetlenségének az igazolását.

Forrás: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. július 23-i 910/2014/EU RENDELETE a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről  ("eIDAS rendelet")
Hitelesítés-szolgáltatás (2001.IX.1. - 2016.VI.30.)A hitelesítés-szolgáltatás keretében a hitelesítés-szolgáltató azonosítja az igénylő személyét, tanúsítványt bocsát ki, nyilvántartásokat vezet, fogadja a tanúsítványokkal kapcsolatos változások adatait, valamint nyilvánosságra hozza a tanúsítványhoz tartozó szabályzatokat, az aláírás-ellenőrző adatokat és a tanúsítvány aktuális állapotára (különösen esetleges visszavonására) vonatkozó információkat.

Forrás:

2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról

HívásA hívás létrejött kapcsolatot jelent a nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatás segítségével, amely kétirányú valós idejű kommunikációt tesz lehetővé.

Forrás: 2002/58/EC - Data Protection Directive; Com(2000)385
Hívás tranzitÖsszekapcsolási szolgáltatás, gyakran hívásvégződtetéssel együtt nyújtva, a hívások hálózaton keresztüli átvitele (tranzitálása) céljából.

Forrás: COM(1999)539
Híváselosztó központokOlyan központok, amelyek a beérkező (esetleg kimenő) hívásokat illetékesség szerint kezelik. Híváselosztó központokat alkalmaznak ügyfélszolgálat, panaszbejelentő, marketing és egyéb szolgáltatások nyujtásánál.

Forrás: Saját, COM(96)590 alapján
HívásirányításAz a hálózati funkció, amely a hordozott számra kezdeményezett hívás esetén meghatározza és beilleszti a valós végződésre utaló irányítási információt, és a hívást a hívott fél valós végződtető hálózata felé továbbítja.

Forrás: 125/2003. (VIII.15.) Korm. Rendelet a számhordozhatóság alkalmazásának szabályairól
Híváskezdeményezés forgalmi szolgáltatás1. Hálózati szolgáltatás, hívás továbbítása a hívó előfizető hozzáférési pontjáról az összekapcsolási pontig. 2. A hívás továbbítása a hívó előfizető hozzáférési pontjáról az összekapcsolási pontig.

Forrás: 1. 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.) 2. 277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet egyes távközlő hálózati szerződésekről és azok megkötéséről
Híváskezdeményezéssel történő közvetítőválasztásA közvetítőválasztás azon módja, amelyben az előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltató a közvetítőválasztást az előfizetővel előfizetői jogviszonyban álló közvetítő szolgáltató részére nyújtott híváskezdeményezés forgalmi szolgáltatás által biztosítja.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
Hívások számaDigitális központokba kapcsolt előfizetőknél mért, elektromechanikus központoknál impulzusszám alapján számított adat.
Hívásonkénti közvetítőválasztás1. Az előfizető egy-egy híváshoz a közvetítő szolgáltatót szolgáltató-választó előtét tárcsázásával - az esetleges előválasztástól is eltérően - határozza meg. 2. Szolgáltatás, amelnek keretében az ügyfél alternatív (távhívó vagy nemzetközi) szolgáltatót választhat rövid szám tárcsázása útján, hívásonként (másképp: hívásonkénti közvetítőválasztás).

Forrás: 1. 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.) 2. Saját, a COM(1999)539 angol definíciója alapján
HívásútEgy meghatározott elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása során igénybe vett hálózati elemek láncolata.

Forrás: 18/2003. (XII.27.) IHM rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltatások költségszámítására vonatkozó szabályokról
Hívásvégződtetés forgalmi szolgáltatás1. Hálózati szolgáltatás, a hívás továbbítása az összekapcsolási pontról a hívott előfizető hozzáférési pontjára. 2. A hívás továbbítása az összekapcsolási pontról a hívott előfizető hozzáférési pontjára. 3. A hívás továbbítása az összekapcsolási pontról a hívott előfizető hálózati végpontjára vagy a mobil előfizetőt azonosító eszközre, illetve készülékre. Lehet alapszegmens végződtetés, egyszeres szegmens végződtetés, vagy kétszeres szegmens végződtetés.

Forrás: 1. 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.) 2. 277/2003. (XII. 24.) Korm. rend. egyes távközlő hálózati szerződésekről és azok megkötéséről 3. 251/2001. (XII. 18.) Korm. rend. egyes távközlő hálózati szerződésekről és azok megkötéséről
Hívásvégződtetéssel történő közvetítőválasztásA közvetítőválasztás azon módja, amelyben az előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltató a közvetítőválasztást az előfizető által választott, vele előfizetői jogviszonyban álló közvetítő szolgáltató által nyújtott hívásvégződtetés forgalmi szolgáltatás igénybevétele által biztosítja.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
Hivatalos iratAz állami vagy önkormányzati szervek, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb szervek vagy személyek által - papíralapon, elektronikus adathordozón vagy elektronikus hírközlési hálózat igénybevételével - feladott vagy ilyen módon kézbesített, olyan könyvelt postai küldemény, amelynek feladásához vagy kézbesítéséhez (illetve a kézbesítés megkísérléséhez), vagy azok időpontjához jogszabály jogkövetkezményt fűz, illetve amely jogszabályban meghatározott határidő számításának alapjául szolgál, továbbá amit jogszabály hivatalos iratnak minősít. Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § .

Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § .
Hívó helyzeteA hívó helyzete jellemzi a hívó fél földrajzi helyzetét.

Forrás: Saját, COM(1999)539 alapján
HívókártyaAz 1996. évi Távközlési Törvény alkalmazásában a hívókártya az egyén számára egyedi azonosítási számot vagy kódot jelent, amelyet az egyén számára egy közszolgáltató ad ki, és amely lehetővé teszi az egyén számára, hogy a felmerülő költségeit a telefonszámlájára terheljék, függetlenül attól, hogy honnan kezdeményezte a hívást.

Forrás: US Telecommunications Act 1996
Hívókártya szolgáltatásTelefonszolgáltatás, amelynél az ügyfél felhív egy kezelői szolgáltatást (gyakran ingyenesen), azonosítja magát az egyedi kártyaszámmal és azonosítószámmal, ezután bármilyen célállomáshoz kapcsolják. Az ügyfél számára a számlát ezután gyakran közvetlenül a hívókártya-szolgáltató küldi ki.

Forrás: Saját, COM(96)590 alapján
Hívószám azonosításA hívószám azonosítás a hívó fél telefonszámának továbbítását jelenti a hívott fél számára.

Forrás: Saját, COM(1999)539 alapján
Homogén termék1. Azonos piacon jelenlévő szolgáltatók egymást helyettesítő áruinak (szolgáltatásainak) hasonlósága, vagy azonossága. Minél nagyobb mértékű a hasonlóság, annál nagyobb az árverseny lehetősége és könnyebben ellenőrizhetik egymást a vállalkozások, ami öszönöz. 2. Különböző termékeket akkor tekinthetünk homogén termékeknek, ha azok tökéletes helyettesítői egymásnak, és vevőik nem érzékelnek semmilyen tényleges eltérést a különböző vállalkozások által kínált termékek között. Az ár a legfontosabb olyan dimenzió, amely mentén a homogén termékeket gyártó vállalkozások versenyezhetnek.

Forrás: 1. Saját, IRG: Common interpretation of the SMP concept 3.31 pont nyomán 2. Saját, OECD alapján
Hordozható vétel, beltériOlyan vételt jelent, ahol hordozható vevőberendezést használnak hozzá csatlakozó vagy beépített antennával az épületen belüli környezetben a földfelszín felett legalább 1,5 m magasságban az épület földszintjén, vagy ablaknál az egyik külső épületfalnál.
Hordozható vétel, kültériOlyan vételt jelent, ahol hordozható vevőberendezést használnak hozzá csatlakozó vagy beépített antennával az épületen kívüli környezetben a földfelszín felett legalább 1,5 m magasságban.
Hordozott számOlyan földrajzi előfizetői szám, amelyet az előfizető az átadó szolgáltatótól az átvevő szolgáltatóhoz való áttéréskor megtart.

Forrás: 125/2003. (VIII.15.) Korm. Rendelet a számhordozhatóság alkalmazásának szabályairól
Hosszútávú, előremutató különbözeti költség1. A LRIC (hosszútávú különbözeti költség) módszertan egy hatékony szolgáltató meghatározott teljesítménynövekmény biztosításából fakadó el?remutató költségeinek kiszámítására irányul, amennyiben egy bizonyos szintű teljesítményt (amely lehet nulla is) már biztosítanak. A LRIC módszertan hosszútávú költségeken alapul, tehát a számítás során minden bemeneti teljesítmény változó (vagy elkerülhet?). 2. Az a költségszámítási módszer, amely a szolgáltatók számviteli nyilvántartásaiban szerepl? tényadatokat és a szolgáltató meglév? elektronikus hírközlési struktúráját használja fel kiindulási pontként, a tárgyi eszközökre, immateriális javakra és működési költségekre, illetve ráfordításokra vonatkozó tényleges adatokat a működésében hosszú távon feltételezett változások és hatékonysági tényez?k figyelembevételével átértékeli, majd ezek mennyiségt?l függ? részét a közvetett költségek megtérülését biztosító felár figyelembevételével költségmeghatározó tényez?k és költségmennyiség függvények segítségével tevékenységekre és termékekre allokálja.

Forrás: 1. saját, IRG alapján 2. 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
HozzáférésEszközök, illetve szolgáltatások rendelkezésre bocsátása más elektronikus hírközlési szolgáltató részére meghatározott feltételek mellett, kizárólagos vagy nem kizárólagos jelleggel, elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása céljából. A hozzáférés kiterjed többek között a hálózati elemekhez és kapcsolódó eszközökhöz történ? hozzáférésre, amely magában foglalhatja - a berendezések vezetékes vagy vezeték nélküli módon történ? csatlakoztatását (ez tartalmazza különösen a helyi hurokhoz és a helyi hurok révén történ? szolgáltatásnyújtáshoz szükséges eszközökhöz és szolgáltatásokhoz történ? hozzáférést); - az összekapcsolást; - a bitfolyam hozzáférést;- a fizikai infrastruktúrához való hozzáférést, beleértve az épületeket, alépítményeket és tornyokat; - a megfelel? szoftverrendszerekhez való hozzáférést, beleértve a működéstámogató rendszereket, a számfordításhoz vagy ezzel egyenértékű funkciót kínáló rendszerekhez való hozzáférést; - a vezetékes és mobil hálózatokhoz való hozzáférést, különösen barangoláshoz; - digitális televíziós szolgáltatások feltételes hozzáférési rendszereihez való hozzáférést.

Forrás: Eht. 188. § 56.
Hozzáférési és összekapcsolási szolgáltatásokA hálózati hozzáférési, összekapcsolási szolgáltatásokra vonatkozó fogalmak.

Forrás: 277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet egyes távközlő hálózati szerződésekről és azok megkötéséről, 3.§ (2)
Hozzáférési forgalmi szolgáltatások1. Hozzáférési forgalmi szolgáltatások különösen: Internet híváskezdeményezés forgalmi szolgáltatás, Internet számfordítás hozzáférési forgalmi szolgáltatás, Internet közvetlen hozzáférési forgalmi szolgáltatás helyi hurok átengedése, bitfolyam hozzáférési szolgáltatás, helyi bitfolyam hozzáférési szolgáltatás. 2. A hozzáférési szerződésben meghatározott forgalomirányítás és díjszámlálás szerint az előfizetői hívás továbbítása a hálózati hozzáférési pontra. Távbeszélő hálózatban földrajzi kiterjedés szerint lehet alapszegmens hozzáférési forgalmi szolgáltatás, egyszeres szegmens hozzáférési forgalmi szolgáltatás vagy kétszeres szegmens hozzáférési forgalmi szolgáltatás.

Forrás: 1. 277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet egyes távközlő hálózati szerződésekről és azok megkötéséről 2. 251/2001. (XII. 18.) Korm. rendelet egyes távközlő hálózati szerződésekről és azok megkötéséről
Hozzáférési hálózatSzolgáltatási csomópont és a felhasználói végpont közötti forgalom átvitelét biztosító hálózat.

Forrás: Saját, ITU és IEC alapján
Hozzáférési hiányHozzáférési hiány azt az esetet jelenti, amelynél a szolgáltatónak a bekapcsolási és előfizetési díjakból származó bevétele nem biztosítja számára az adott hozzáférés nyújtásához felhasznált tőke utáni méltányos megtérülési rátát.

Forrás: Saját COM(96)608 alapján
Hozzáférési piaca hozzáférési piac magában foglalja az infrastruktúra bármely típusát, amely egy adott szolgáltatás nyújtásához felhasználható.

Forrás: 8001/2004 IHM tájékoztató 67.
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2024