EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

A B C D E F G H I J K L M N O Ö P R S T Ú Ü V W X Z

Fedélzeti távközlési állomásA mozgószolgálat kisteljesítményű mozgóállomása, amelyet hajón belüli távközlésre, a hajó és mentőcsónakjai vagy mentőtutajai között mentési gyakorlatok vagy műveletek alatt, vontatott vagy tolt hajócsoportokon belüli távközlésre, illetve vontatási vagy lehorgonyzási manőverekre vonatkozó utasítások továbbítására használnak; légi szolgálat kisteljesítményű mozgó állomása, amelyet a légi közlekedési eszköz más légjármű vagy a földi szolgálat felé kapcsolattartásra használ.
Fejlett digitális televíziós berendezésDigitális interaktív televíziós szolgáltatások vételére alkalmas, televíziókészülékhez való csatlakoztatásra szánt beltéri egység vagy integrált digitális televíziókészülék.

Forrás: Directive 2002/21/EC Art 2 (o)
Féláramkör bérelt vonali összekapcsolási szolgáltatás1. az egyik szolgáltató a távközlő hálózatában az összekapcsolási pontig egy áramkörszakaszt nyújt és a másik szolgáltató hálózatában az összekapcsolási ponttól egy áramkörszakaszt vesz igénybe bérelt vonali szolgáltatás nyújtása érdekében. 2. Az egyik szolgáltató a távközlő hálózatában az összekapcsolási pontig egy áramkörszakaszt nyújt és a másik szolgáltató távközlő hálózatában az összekapcsolási ponttól egy áramkör szakaszt vesz igénybe bérelt vonali szolgáltatás nyújtása érdekében. Lehet alapszegmens féláramkör, egyszeres szegmens féláramkör, vagy kétszeres szegmens féláramkör bérelt vonali összekapcsolási szolgáltatás.

Forrás: 1. 277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet egyes távközlő hálózati szerződésekről és azok megkötéséről 2. 251/2001. (XII. 18.) Korm. rendelet egyes távközlő hálózati szerződésekről és azok megkötéséről
FelhasználóAz a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, amely használja vagy igényli az elektronikus hírközlési tevékenységeket, így különösen az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188. § 26.
FelszólamlásAz előfizetői szerződésből eredő kötelezettségek nem, illetve hiányos teljesítése, vagy annak vélelme esetén a szolgáltatást igénybe vevő részéről történő észrevétel.
Feltételes hozzáférési rendszerBármilyen műszaki intézkedés és/vagy elrendezés, amely által védett rádió vagy televízió műsorszolgáltatáshoz érthető formában való hozzáférés előfizetés vagy más előzetes felhatalmazás feltételéhez kötődik.

Forrás: Directive 2002/21/EC Art 2 (f)
Felvett küldeményA feladótól - közvetlenül vagy közvetve - továbbítás céljából átvett küldemény.

Forrás: Hatóság
Felvett postacsomagAz értéknyilvánítással, vagy értéknyilvánítás nélkül feladott postacsomag, valamint a belföldi kiscsomag darabszámát mutatja. 2004. májusában a belföldi kiscsomag megszünt.

Forrás: Hatóság
Felvett táviratA (postai, távközlési) szolgáltatók által felvett táviratok összesített darabszáma.

Forrás: Hatóság
Fix vételFix vételnél tetőszinten rögzített vevőantenna kerül alkalmazásra. A számításoknál 10m vevőantenna magasság kerül figyelembevételre.
Fizikai helymegosztásOlyan helymegosztás, amelynek esetében a helymegosztásra jogosult berendezései az arra kötelezett szolgáltató létesítményén belül, utóbbi által rendelkezésre bocsátott meghatározott helyen kerülnek elhelyezésre.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188.§ 27.
FoglalkoztatottA keresőtevékenységet folytató, keresettel, jövedelemmel rendelkező, társas vagy egyéni vállalkozásoknál, intézményeknél főállású munkaviszony keretében alkalmazásban álló, a dolgozó szövetkezeti tag, a társas vállalkozás dolgozó tagja, az egyéni vállalkozó és segítő családtagja, az alkalmi munkás, a napszámos és a foglalkoztatott nyugdíjas. A gyesen és gyeden lévők a nemzetközi ajánlásoknak megfelelően nem szerepelnek a foglalkoztatottak között.
Foglalkoztatottak létszámaA munkáltatók statisztikai állományi létszámába tartozók éves átlaga. A foglalkoztatottságra vonatkozó adatok, 1999-től a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásokra, valamennyi költségvetési és társadalombiztosítási szervezetre, valamint a kijelölt nonprofit intézményekre vonatkoznak. (A vállalkozások esetében a megfigyelés a legalább 50 főt foglalkoztatókra teljes körű, és 1999-től az 5-49 főt foglalkoztatókra reprezentatív.)
Foglalkoztatottsági adatokA postai szolgáltatók által saját és alvállalkozóként foglalkozatott munkavállalóinak a számadatai.

Forrás: Hatóság
FogyasztóBármilyen természetes személy, aki szakmáján, üzleti tevékenységén vagy hivatásán kívül eső célból nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatást használ vagy igényel.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188. § 28.
Fogyasztói árindexA reprezentánsok egyedi árindexeinek súlyozott átlaga.
Fokozott biztonságú elektronikus aláírásA fokozott biztonságú elektronikus aláírásnak az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:
a) kizárólag az aláíróhoz köthető;
b) alkalmas az aláíró azonosítására;
c) olyan, elektronikus aláírás létrehozásához használt adatok felhasználásával hozzák létre, amelyeket az aláíró nagy megbízhatósággal kizárólag saját maga használhat;
d) olyan módon kapcsolódik azokhoz az adatokhoz, amelyeket aláírtak vele, hogy az adatok minden későbbi változása nyomon követhető.

Forrás:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. július 23-i 910/2014/EU RENDELETE
a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről ("eIDAS rendelet")

Fokozott biztonságú elektronikus bélyegzőA fokozott biztonságú elektronikus bélyegzőnek az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:
a) kizárólag a bélyegző létrehozójához kötött;
b) alkalmas a bélyegző létrehozójának azonosítására;
c) olyan, elektronikus bélyegző létrehozásához használt adatok felhasználásával hozzák létre, amelyeket a bélyegző létrehozója nagy megbízhatósággal kizárólag saját maga elektronikus bélyegző létrehozására használhat;
d) olyan módon kapcsolódik azokhoz az adatokhoz, amelyekre vonatkozik, hogy az adatok minden későbbi változása nyomon követhető.

Forrás:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. július 23-i 910/2014/EU RENDELETE a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről  ("eIDAS rendelet")

Folyóáras költségszámításOlyan számviteli gyakorlat, amely során az eszközöket folyóáron számított (pótlási) költségen újraértékelik. A CCA az alábbi esetekben vezet megfelelő eredményre: magas infláció (vagy defláció) mellett, hosszú élettartamú eszközök, vagy az eszközárak változása esetén.

Forrás: OFCOM alapján
Forgalmi adatokA forgalmi adatok azon adatokat jelenti, amelyeket egy üzenet elektronikus hírközlő hálózaton történő átvitele céljából vagy annak számlázása céljából processzálnak.

Forrás: 2002/58/EC - Data Protection Directive
Forgalomba hozatalElektronikus hírközlő berendezések, valamint nagyfrekvenciás jelet, illetve mellékhatást keltő egyéb villamos és elektronikus berendezések vagy azok alkotórészét vagy tartozékát képező készülékek visszterhes vagy ingyenes, első ízben történő rendelkezésre bocsátása, így különösen az adásvétel, egyéb átengedés, raktározás, saját felhasználásra történő közvetlen behozatal vagy gyártás esetén az üzembe helyezés.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
FőadóOrszágos médiaszolgáltatás olyan adóállomása, mely a műsorjelet állandóhelyű (vezetékes vagy vezetéknélküli) távközlési állomás közbeiktatásával kapja, vagy körzeti médiaszolgáltatás adóállomása.
Földrajzi piacEgy olyan területet foglal magában, amelyben az érintett vállalkozások részt vesznek az érintett áruk vagy szolgáltatások kínálatában és keresletében, amely területen a verseny feltételei hasonlóak vagy kellően homogének és amely megkülönböztethető olyan szomszédos területektől, ahol az uralkodó versenyfeltételek számottevően különbözőek.

Forrás: 8001/2004. (IHK.8.) IHM tájékoztató 56. §
Földrajzi számAz ANFT-ben (Azonosítók Nemzeti Felosztási Táblázata) meghatározott olyan szám, amely földrajzi helyre utaló számrészét a számkijelölés szerinti előfizetői hozzáférési pont fizikai helyére történő irányítására használnak.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188. § 30.
Földrajzi számozási területAz ország egy földrajzilag elkülönített területe, amelyhez helyhez kötött felhasználású számozási tartomány tartozik és amelyet az ANFT-ben meghatározott körzetszám jelöl ki.

Forrás: 164/2005 (VIII. 16.) Korm. rend.
Földrajzi számozási területAz elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről szóló 170/2009. (VIII. 28.) kormányrendelet által meghatározott terület.
FranchisingKözérdek szolgálata érdekében jogoknak és kötelezettségeknek meghatározott időre való átengedése. Magába foglalja a kereskedelmi alapon tett intézkedéseket.

Forrás: Saját, COM(96)608 alapján
Frekvencia1993.VII.02 - 2001.XII.22.
Az időegység alatti rezgések száma. Egysége a Hertz, jele: Hz.

Forrás: 1993. évi LXII. törvény a frekvenciagazdálkodásról Melléklet 3.
Frekvencia (frekvencia-sáv) kijelöléseMegfelelő rádiófrekvenciák (vagy frekvencia-sávok) azonosítása szolgáltatások számára nemzetközi és nemzeti jogi és hírközléspolitikai követelményekkel összhangban

Forrás: Saját, ACMA
Frekvencia (frekvencia-sáv) kiosztásaAz illetékes hatóság által egy vagy több rádió hírközlési szolgáltatás számára megadott engedély egy frekvencia, vagy frekvenciasáv meghatározott feltételek melletti használatára.

Forrás: Saját, COM(94)145 alapján
Frekvencia kijelölés (egy rádiófrekvencia vagy csatorna kijelölése)A hatóság valamely rádióállomás részére kiadott határozata, mely meghatározott rádiófrekvencia vagy csatorna előírt feltételek mellett történő telepítésére vonatkozik.
FrekvenciagazdálkodásAzon állami tevékenységek összessége, melyek a rádióspektrum szabályozott nemzeti és nemzetközi felhasználását szolgálják, célja a rádióspektrum hatékony és káros zavarástól mentes felhasználása, a frekvenciák biztosítása a rádiószolgálatok keretében működő rádiótávközlési, rádiócsillagászati és egyéb nem rádiótávközlési alkalmazások számára.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
Frekvenciaosztásos többszörös hozzáférésMind analóg, mind digitális tádiótávközlésben használatos kódolási eljárás, amelynél a hívások kiszolgálása egy csatorna kijelölésével történik. A csatorna kijelölése csak az összeköttetés idejére szól és a csatornát több csatorna közül választják ki, amelyek együttesen teszik ki azt a rádiófrekvenciás sávszélességet, amelyet ezeknek a szolgáltatásoknak a céljára tartanak fenn.

Forrás: Saját, az angol definíció alapján
Futárposta-szolgáltatásOlyan - a küldemény felvételétől számított, legfeljebb 24 órán belül teljesítendő - időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldemény felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy címének a megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket.

Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § .
Függőségi viszonyAmikor a szolgáltatásának nyújtásához szükséges egy vagy több részszolgáltatást, illetve hálózatrészt ugyanazon érdekelt piacon működő szolgáltatótól lehet, vagy érdemes igénybe venni.

Forrás: NHH Módszertan alapján
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2024