EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

A B C D E F G H I J K L M N O Ö P R S T Ú Ü V W X Z

CB engedélyHatósági határozat, mely a 27 MHz-en működő nem professzionális célú rádió-berendezés működtetését és használatát engedélyezi, ha a berendezés előzőleg a kötelező szabványokban előírtak teljesítésére vonatkozó megfelelőségi vizsgálatokon alkalmasnak bizonyult.

A 144/1994. (XI.15.) Korm. Rendelet H25. pontja alapján 2001. december 31-én megszűnt a CB engedélyezés.
Cellás mobil rádiótávközlő hálózatokNagyobb földrajzi területet lefedő mobil rádiótávközlő hálózatok, melyek olyan kisebb területekre - cellákra - oszlanak, amelyeken belül az igénybevevők meghatározott frekvencia-csoportok használhatnak végberendezésük és a cella központi rádiótávközlő adó-vevő berendezése, azaz bázisállomása között. A cellás hálózatok jellegzetessége, hogy a nem szomszédos cellákban ugyanazok a frekvenciák ismételten felhasználhatók, megnövelve ezzel a hálózat által lebonyolítható forgalmat. Amikor a mobil rádiótávközlő szolgáltatás előfizetője mozgás közben átlép egy másik cellába, a cellás rendszer automatikusan és megszakítás nélkül átirányítja az összeköttetést az utóbbiba összeköttetés-átadás útján.

Forrás: Saját, az angol definíció alapján
Címzett reklámküldeményA kizárólag hirdetést, üzletszerzési vagy reklámanyagot tartalmazó, külön jogszabály alapján nagy számúnak minősített címzetti körnek szóló olyan postai küldemény, amely - a címzett neve, címe és azonosító száma, valamint az üzenet jellegét nem módosító egyéb adatok kivételével - azonos tartalmú.

Forrás: Hatóság
Csatlakozó országokAz Európai Unióhoz 2004 május 1-jével csatlakozott 10 ország (Ciprus, Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia, Szlovénia).
Csatlakozónyaláb szolgáltatásTranszparens átviteli út szolgáltatása, amelyen két összekapcsolt hálózat egy-egy - összekapcsolási, illetőleg hozzáférési szolgáltatás nyújtására és igénybevételére kialakított - hálózati végpontjának csatlakoztatása megvalósul. Fajtái a közelvégi, illetve a túlvégi csatlakozónyaláb szolgáltatás.

Forrás: 277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet egyes távközlő hálózati szerződésekről és azok megkötéséről
Csomag- és áramkörkapcsolt adatátviteli szolgáltatásokJelenti adatok közvetlen átviteli kereskedelmi szolgáltatás nyújtását a nyilvánosság részére nyilvános kapcsolt hálózati végpontok között, lehetővé téve, hogy az ilyen hálózati végponthoz kapcsolódva, bármely felhasználó használja berendezését egy másik hálózati végponttal való üzenetváltás céljából.

Forrás: Saját, az angol definíció alapján
CsomagrendeletAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/644 RENDELETE (2018. április 18.) a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokról

Forrás: Európai Unió
Csomópont1993.VII.01 - 2001.XII.22.
Átviteli utak kapcsolódási pontja, az összekapcsolás és rákapcsolás feltételeivel együtt, az alapvető műszaki terveknek és a szabványoknak megfelelően.

Forrás: 1992. évi LXXII. törvény a távközlésről Melléklet 4
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2024