EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

A B C D E F G H I J K L M N O Ö P R S T Ú Ü V W X Z

Barangolás hálózati szolgáltatás1. Mobil rádiótelefon hálózathoz való hozzáférés biztosítása, amely lehetővé teszi, hogy az egyik mobil rádiótelefon szolgáltató előfizetője a másik mobil rádiótelefon szolgáltató hálózatát használva az előfizetői hozzáférést biztosító mobil rádiótelefon szolgáltató elektronikus hírközlési szolgáltatásait igénybe vehesse. 2. Mobil rádiótelefon hálózat üzemeltetőjének előfizetője által más mobil rádiótelefon szolgáltató vagy üzemeltető hálózatának igénybevétele oly módon, hogy az előfizető a részére előfizetői hozzáférést nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltató hálózatában használt alap-, illetve a műszaki lehetőségek figyelembevételével további szolgáltatásokat és hívási módokat részben vagy egészben az igénybe vett hálózaton is használni tudja, anélkül, hogy ezen szolgáltató előfizetőjévé válna.

Forrás: 1. 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188. § 6. 2. 277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet egyes távközlő hálózati szerződésekről és azok megkötéséről
BázisállomásRádióhullámok kisugárzása és vétele útján kapcsolatot biztosít a mobil végberendezés és a mozgószolgálati kapcsolóközpont között (vagy az ahhoz csatlakozó állandóhelyű vezetékes vagy vezetéknélküli összeköttetés között). A bázisállomás ezt a kapcsolatot az ellátási területén tartózkodó mobil állomások részére képes biztosítani.
Befektetett tőke megtérülési mutatójaA befeketetett tőke megtérülési mutatója a számviteli profit és a befektetett tőke hányadosaként számítandó.

Forrás: COM(96)608 alapján
Bejelentett postai szolgáltatás 2013. június 30-igNem egyetemes postai szolgáltatás: Bejelentés alapján nyújtható postai szolgáltatások: futárposta, gyorsposta és integrált posta. A definíció 2013. június 30-ig érvényes a a postáról szóló 2003. évi CI. törvény 4. § (2) bekezdése, valamint a 3. § 9.1, 9.2 és 13. pontja alapján.

Forrás: A postáról szóló 2003. évi CI. törvény.
Bekapcsolt fővonalak számaEgy távbeszélő hozzáférési pontot az előfizetői távbeszélő központban saját ponton csatlakoztató távbeszélő vonalak száma, (beleértve a külön és ikervonalakat, az ISDN 64kbps csatornákat, alközponti fővonalakat, nyilvános távbeszélő állomások vonalát).
Bekapcsolt lakásOlyan lakás, amelyben egy vagy több működő kábeltelevíziós hálózati végpont van, függetlenül attól, hogy a lakás tulajdonosa vagy bérlője a hálózat előfizetője-e.
Belföldi hívásMinden olyan hívás, amelyet belföldön kezdeményeznek, és belföldön végződik.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
Belföldi távolsági hívásAz ország területén két különböző primer hálózatba kapcsolt távbeszélő-állomás (szolgáltatás-hozzáférési pont) közötti távbeszélő-forgalom.
Belső piacAz Európai Unió tagállamainak egységes, közös piaca.

Forrás: Saját
Bélyeg kibocsátásAz egyetemes postai szolgáltató kizárólagosan jogosult a postakürtábra és stilizált változatának az e törvény hatályát érintő használatára, valamint a „Magyarország” felirattal vagy annak idegen nyelvű megfelelőjével rendelkező bérmentesítési lenyomat használatára, továbbá postabélyeg és „Magyarország” felirattal vagy annak idegen nyelvű megfelelőjével rendelkező egyéb postai értékcikk kibocsátására, forgalomba hozatalára, forgalomból való kivonására.

Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 24. § (1) pont.
Bérelt vonal2004. I. 01 - 2011.VIII.02.
Azon elektronikus hírközlő eszközök összessége, amelyek a hálózati végpontok között transzparens átviteli kapacitást biztosítanak, de nem tartalmazzák a felhasználó által vezérelhető kapcsoló funkciókat.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188.§ 8.

2001. XII. 23 - 2003. XII.31.)
Azokat a távközlő eszközöket jelenti, melyek a hálózati végpontok között transzparens átviteli kapacitást biztosítanak, de nem tartalmazzák a felhasználó által vezérelhető kapcsoló funkciókat.

Forrás: 2001. évi XL. törvény a hírközlésről 110.§ 5.

1997. VIII. 16 - 2001. XII. 22.

A belföldi-belföldi vagy külföldi-belföldi szolgáltatás-hozzáférési pontokat összekötő áramkör szakaszok együttese átlátszó átviteli kapacitással, amely magában foglalja az átviteli utakat, a szolgáltatás-hozzáférési pontokat, valamint a vizsgáló hozzáférési pontokat, de nem tartalmaz a felhasználó által vezérelhető kapcsolóberendezést. (A szolgáltató alkalmazhat a bérelt vonali összeköttetésben általa vezérelt kapcsolóberendezést.).

Forrás: 1992. évi LXXII. törvény a távközlésről Melléklet 3.

1993.VII.01 - 1997.VIII.15.
Belföldi vagy nemzetközi és belföldi szolgáltatás-hozzáférési pontokat (távközlő berendezéseket) összekötő áramkörszakaszok együttese, amely csak az átviteli utakat, hozzáférési pontokat (interfész), valamint a vizsgáló hozzáférési pontokat tartalmazza, és a jelek irányítása nélkül létesít kapcsolatot.

Forrás: 1992. évi LXXII. törvény a távközlésről Melléklet 3.
Bérelt vonalKétirányú, kizárólagos használatra bérbe adott, belföldi vagy nemzetközi állandó összeköttetés, dedikált vonal.
Bérelt vonali összekapcsolási szolgáltatásFéláramkör bérelt vonali összekapcsolási szolgáltatás, kétvégű bérelt vonali összekapcsolási szolgáltatás.

Forrás: 277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet egyes távközlő hálózati szerződésekről és azok megkötéséről
Berendezés engedélyezésForgalomba hozatal, rendszeresítés vagy egyedi alkalmazás céljára közcélú vagy különcélú (aktív vagy passzív) távközlő eszköz, vezetékes vagy vezeték nélküli hálózat igénybevételi lehetőségét engedélyező határozat (típus vagy egyedi berendezés engedélyezés).

2001. február 1-től kezdődően a 3/2001. (I. 3.) MeHVM rendelet alapján megszűnt a berendezés engedélyezés.
Berendezés osztály"berendezéscsoport": olyan készüléktípusok meghatározása, amelyeket ezen irányelv értelmében hasonlónak kell tekinteni, és azok az interfészek, amelyekhez a készüléket tervezték. Egy készülék egynél több berendezéscsoportba is tartozhat.

Forrás: 1999/5/EK Irányelv.
Berendezések helyszíni ellenőrzéseHatóság által az elektronikus hírközlő végberendezés, rádióberendezés, EMC berendezéseknek kötelező szabványokban foglaltak megfelelőségének - helyszínen történő - vizsgálata.
Beruházások volumenindexeA beruházási (teljesítmény-) érték tárgyidőszaki árszinten kifejezett, összehasonlító áras adataiból számított mutató. 2005-ben új ágazati tagolású beruházási árindex került bevezetésre. Az új módszer bevezetésével 2000-ig visszamenőleg módosultak az adatok.
Beszámolásra kötelezettekA számítástechnikai tevékenységről: a TEÁOR szerinti Számítástechnika ágba tartozó, legalább 1 főt alkalmazó jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli társas vállalkozások, valamint a központi államigazgatás (az Országgyűlés Hivatala, a Köztársasági Elnök Hivatala, az Állami Számvevőszék, az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt, a minisztériumok, egyéb országos hatáskörű szervek, a Legfelsőbb Bíróság, a Legfőbb Ügyészség és mindezek területi szervei.).
Bináris (kettes számrendszerbeli)Számozási rendszer, amely a „0” és „1” számjegyeket alkalmazza.
Bitfolyam hozzáférés1. Kétirányú, adott nagysebességű digitális hálózati szolgáltatás, amelynek során aktív hálózati eszközeinek átviteli kapacitását engedi át, illetve osztja meg az arra kötelezett szolgáltató az arra jogosult szolgáltatóval. 2. Kétirányú, nagysebességű digitális hálózati szolgáltatás, amelynek során a kötelezett aktív hálózati eszközeinek átviteli kapacitását engedi át, illetve osztja meg a jogosult szolgáltatóval.

Forrás: 1. 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188. § 9. 2. 277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet egyes távközlő hálózati szerződésekről és azok megkötéséről
Bizalmi szolgáltatásRendszerint díjazás ellenében nyújtott, az alábbiakból álló elektronikus szolgáltatások:
a) elektronikus aláírások, elektronikus bélyegzők vagy elektronikus időbélyegzők, ajánlott elektronikus kézbesítési szolgáltatások, valamint az ilyen szolgáltatásokhoz kapcsolódó tanúsítványok létrehozása, ellenőrzése és érvényesítése; vagy
b) weboldal-hitelesítő tanúsítványok létrehozása, ellenőrzése és érvényesítése; vagy
c) elektronikus aláírások, bélyegzők vagy az ilyen szolgáltatásokhoz kapcsolódó tanúsítványok megőrzése.Forrás:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. július 23-i 910/2014/EU RENDELETE
a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről  ("eIDAS rendelet")

Biztosi intézkedésA Biztos eljárása nem hatósági eljárás, hatósági hatáskört nem gyakorolhat. A Biztos kizárólagos eljárása a panasz tárgyában a) ha a panasz a médiatartalom-szolgáltató tevékenysége során több esetben felmerülő vagy több médiatartalom-szolgáltató tevékenysége során jelentkező, érdeksérelmet okozó tevékenységre irányul, és b) ha a panasz tárgyát képező érdeksérelem a nézők, hallgatók, olvasók jelentős részét érinti.
Biztosi intézkedés a Szolgáltató bevonásávalA Biztos olyan intézkedése, amikor a panasz útján tudomására jutott, érdeksérelem kivizsgálása érdekében bármely elektronikus hírközlési szolgáltatótól az érdeksérelemmel összefüggő adat szolgáltatását kéri.
Blokk frekvenciasáv-tartományA DAB szolgáltatás egy blokkja számára rendelkezésre álló frekvenciatartomány (1,536 MHz).
BluetoothProtokol több vezetéknélküli eszköz kb. 10 méteres körzetben történő kábel nélküli összekapcsolására a 2,45 GHz-es frekvenciasáv nem engedélyköteles (szabad) spektrumában.

Forrás: Saját, az angol definíció alapján
Bruttó hazai termék (GDP)2005. jan. 1-étől a GDP termelési oldalról egyenlő az ágazatok által létrehozott bruttó hozzáadott érték és az ágazatokra fel nem osztott termékadók egyenlegének összegével. A pénzügyi közvetítők közvetetten mért szolgáltatási díjának becslése új módszer szerint történik, a felhasználó ágazatok között kerül felosztásra. Felhasználási oldalról a bruttó hazai termék egyenlő a belföldi felhasználásra (végső fogyasztásra, bruttó felhalmozásra) kerülő termékek és szolgáltatások összegével, korrigálva a külkereskedelmi egyenleggel.
Bruttó hazai termék volumenindexe2000-ig egy meghatározott bázisév árain értékelt, azaz fix árbázison számított indexek. 2001-től az indexek számítása az előző év árain kifejezett adatokból történik. A meghatározott referenciaévhez viszonyított, hosszabb időszakot átivelő volumenváltozások láncolásos technikával készülnek.
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2024